Projekt budzetu na 2013

OGŁOSZENIE

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zmianami), art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz uchwały Nr XLIV/1413/10 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Złotów zawiadamiam mieszkańców gminy, radnych, sołtysów, organizacje sportowe, stowarzyszenia działające na terenie gminy i inne jednostki organizacyjne, że przystąpiono do opracowywania projektu budżetu gminy na 2013 rok.

Wnioski jakie powinny być uwzględnione przy tworzeniu projektu budżetu należy składać w formie pisemnej w sekretariacie urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 października 2012 roku.

 

                                                            Wójt Gminy Złotów

                                                              /-/ inż. Piotr Lach

ZARZĄDZENIE Nr 144/12 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 19 listopada 2012 r. w sprawie projektu planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na rok 2013.

Zał 3a do 142   Zał 3b do 142