PROGRAM PRIORYTETOWY CZYSTE POWIETRZE

 

Program Priorytetowy Czyste Powietrze

 

Strona internetowa: www.wfosgw.poznan.pl zakładka „CZYSTE POWIETRZE” (Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Szczepanowskiego 15A,
60-541 Poznań)

 

Na co?

  1. wymiana, zakup i montaż źródła ciepła
  2. instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej
  3. wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła
  4. mikroinstalacja fotowoltaiczna
  5. ocieplenie przegród budowlanych
  6. stolarka okienna i drzwiowa
  7. dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja)

Podstawowy poziomem dofinansowania:

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem/współwłaścicielem budynku  mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł (brany pod uwagę jest tylko dochód wnioskodawcy).

 

Podwyższony poziom dofinansowania:

Beneficjentem Części 2 programu (podwyższony poziom dofinansowania) może zostać osoba fizyczna, która łącznie spełnia następujące warunki:

Jest właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

  • 1 400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
  • 1 960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Osoba fizyczna, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu
dofinansowania do WFOŚiGW, powinna uzyskać, do dnia złożenia wniosku, od wójta, burmistrza lub prezydenta miasta (zgodnie z miejscem jej zamieszkania) zaświadczenie o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka jej gospodarstwa domowego. Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu jest uwarunkowane posiadaniem ww. zaświadczenia.

Wniosek o wydanie zaświadczenia o podwyższonym poziomie dofinansowania dla mieszkańców Gminy Złotów składamy do: Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. M. Skłodowskiej-Curie 3, 77-400 Złotów

 

Jak pobrać wniosek o dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze”?

należy wejść na stronę: www.wfosgw.poznan.pl 

zakładka CZYSTE POWIETRZE

PORTAL BENEFICJENTA (należy zalogować się/złożyć konto na portalu) 

https://portalbeneficjenta.wfosgw.poznan.pl/ (po lewej stronie) zakładka FORMULARZ WNIOSKU  pobieramy formularz

 

Okres realizacji planowanego przedsięwzięcia: max. 30 miesięcy (realizację inwestycji można rozpocząć do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku, ale nie wcześniej niż 15 maja 2020 r.)

 

Gdzie składać wnioski?

Wnioski o dofinansowanie należy składać:

do WFOŚiGW obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy przedsięwzięcie, lub za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste Powietrze” z WFOŚiGW.

Wnioski o dofinansowanie można składać:

poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej właściwego WFOŚiGW (konieczne dostarczenie również formy papierowej z wymaganymi podpisami), lub

poprzez serwis gov.pl (wymagana wyłącznie forma elektroniczna z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym).

 

UWAGA: Nabór nie dotyczy budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.