Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Skic dz. nr 254/2

                                                                                                            Złotów, dnia 17.08.2015 r.

 

OGŁOSZENIE

 

            Wójt Gminy Złotów na podstawie art.18 ust.2 pkt.9 lit.”a” ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), art.37 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 roku (Dz. U. z 2014 poz.518) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność gminy (Dz. U. Nr 207 poz. 2108 z 2004 r.)oraz uchwały Rady Gminy Nr. XLIV/396/10 z dnia 24 czerwca  2010 r. w sprawie sprzedaży na własność w formie przetargu nieograniczonego nieruchomości gruntowej  położonej w obrębie geodezyjnym  Skic.

OGŁASZA

  Przetarg nieograniczony ustny publiczny na sprzedaż na własność nieruchomości gruntowej w obrębie geodezyjnym Skic.

  1. Nr ewidencyjny działki – 254/2
  2. Powierzchnia działki –0,1090 ha
  3. Cena gruntu –  18.325,- zł
  4. Cena wywoławcza –  18.325,- zł
  5. Wadium – 1.900,- zł
  6. Postąpienie – 190,- zł

        Działka zapisana jest w KW nr 46530 prowadzonej przez Sąd Rejonowy Wydział Ksiąg Wieczystych w Złotowie. Księga nie jest obciążona prawami i zastawami osób trzecich. W miejscowym planie przedmiotowa działka oznaczona jest  RP 1 jako tereny użytkowania rolniczego i lasy znajdujące się w strefie osnowy ekologicznej gminy.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 września  2015 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie ul. Leśna 7 w sali konferencyjnej.

Pouczenie:

Wadium ustala się w wysokości 10% ceny wywoławczej z terminem wpłaty do kasy Urzędu Gminy w Złotowie do dnia 18.09.2015 r. do godz.13.00  lub na konto:

                                        91894100060000113720000020

 Do przetargu mogą przystąpić osoby fizyczne i prawne po wniesieniu wadium. Przebicie ceny podczas przetargu nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek. Wygrywający przetarg pozostawia wadium na rzecz ceny zakupu.

Przystępujący do przetargu złoży oświadczenie  komisji przetargowej, że

  1. zapoznał się z przedmiotem przetargu oraz granicami nieruchomości w terenie i nie wnosi zastrzeżeń

Po wygraniu przetargu nie przystąpienie do zawarcia umowy notarialnej w terminie ustalonym przez sprzedającego jak i nie wpłacenie kwoty nabycia nieruchomości  do dnia ustalonego na zawarcie aktu notarialnego oznacza przepadek wadium na rzecz gminy.

Wszelkie koszty związane z przeniesieniem praw własności na rzecz kupującego ponosi wygrywający przetarg.