Pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego - używane zbiorniki hydroforowe

 

Złotów, 06.06.2018 r.

 

 

 

Zawiadomienie

o wyborze oferty

              

                  Wójt Gminy Złotów  informuje, że w ogłoszonym w dniu 23.05.2018 r. pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego -  używanych zbiorników hydroforowych, wybrano ofertę złożoną przez: 

Iwona Skwarek

Łąkie 44a

77-420 Lipka

 

Oferowana łączna cena zakupu 3 zbiorników: 4.200,00 zł brutto.

 

 opublikowano 2018-06-11 


 

 

 

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY
Wójt Gminy Złotów ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż zbędnego składnika majątku ruchomego -  używane zbiorniki hydroforowe

 

1. Nazwa i siedziba Sprzedającego:

    Gmina Złotów, ul. Leśna 7,  77-400 Złotów

    tel. 67 263 53 05

    e-mail: zlotow@gminazlotow.pl

 

2. Przedmiot sprzedaży:

Zbiornik hydroforowy z paszportem V=6,3m³ (bez osprzętu) - 3szt.

Oferent może złożyć ofertę na zakup jednego, dwóch lub trzech zbiorników.

Szczegółowe informacje na temat przedmiotu sprzedaży można uzyskać w ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o.

 
3. Załadunek itransport zakupionych zbiorników zapewnia kupujący we własnym zakresie.

 

4. Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Stacja Uzdatniania Wody w Nowym Dworze, po wcześniejszym kontakcie z ZWiK Gminy Złotów Sp. z o.o., (od poniedziałku  do piątku w godz. 7ºº - 15ºº)

Tel.:     67 265 11 00 – biuro ZWiK

            607 068 970 – Prezes Zarządu Roman Deja

            607 068 960 – Kierownik Leszek Wojtasik

 

5. Termin składania ofert:

Termin składania ofert: do dnia  04 czerwca 2018 r. do godz. 1300.

Zainteresowani zakupem  mogą składać oferty pisemne w następującej formie:

a/ w Urzędzie Gminy Złotów, 77-400 Złotów,  ul. Leśna 7,

b/ faksem pod nr 67 63 53 05

c/ drogą elektroniczną:  zlotow@gminazlotow.pl

 

6. Osobą upoważnioną do kontaktu w sprawie sprzedaży jest Longin Tomasz – Sekretarz Gminy, tel.  601 247 670,  przetarg@gminazlotow.pl

 

7. Zastrzega się, że Sprzedającemu przysługuje prawo zamknięcia postępowania bez wybrania którejkolwiek z ofert, bez podania przyczyn.

 

  

Załączniki dostępne na stronie www.bip.gminazlotow.pl:

  1. Wzór oferty.
  2. Dokumentacja fotograficzna   1    2   3    4    5    6