O G Ł O S Z E N I E WÓJTA GMINY ZŁOTÓWO PRZYJĘCIU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZŁOTÓW DLA PARKU FOTOWOLTAICZNEGO „FRANCISZKOWO”

Złotów, dnia 04.06.2014 r.


O G Ł O S Z E N I E
 
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW


O PRZYJĘCIU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ZŁOTÓW
DLA PARKU FOTOWOLTAICZNEGO „FRANCISZKOWO”


Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zmianami),

Informuję

o przyjęciu uchwałą Nr XLV/464/14 Rady Gminy Złotów z dnia 29 maja 2014 r. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla parku fotowoltaicznego „Franciszkowo”.
 Z treścią w/w dokumentu wraz z uzasadnieniem, o którym mowa w art. 42 pkt 2 i podsumowaniem, o którym mowa w art. 55 ust. 3 w/w ustawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Złotów oraz na stronie internetowej gminy: http://www.bip.gminazlotow.pl.

                                                                                       Wójt Gminy Złotów
                                                                                         inż. Piotr Lach