INFORMACJA O WPŁYWIE UZUPEŁNIENIA RAPORTU I WYSTĄPIENIU DO PPIS w toku wydania decyzji środowiskowej na posadowienie 3 elektrowni wiatrowych w m. Górzna

Złotów, dnia 2016-01-14

OŚ.6220.21.2015

 

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

 

 

 

Działając na podstawie art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w związku z wnioskiem:

 

LIME ENERGY Sp. z o.o., ul. Krasnobrodzka 19/3, 03-214 Warszawa

 

w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„posadowieniu trzech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 13,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 96/4, 454/1 i 454/3 w obrębie miejscowości Górzna,

 

do tut. Urzędu w odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęło dn. 11.01.2016r. uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko i związku z powyższym wystąpiono do organu współdziałającego tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie o ponowną opinię w sprawie realizacji przedsięwzięcia.

 

W związku z powyższym informuje się, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 10 w godzinach urzędowania (pn-pt. 700-1500), tel. 67-263-53-05. Ponadto informuje się, że dane o dokumentach w sprawie umieszczone są w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.gminazlotow.pl.

 

Informację wywieszono w dniach 18.01.2016r.-01.03.2016r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Górzna (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).