INFORMACJA O WPŁYWIE UZUPEŁNIENIA RAPORTU I WYSTĄPIENIU DO PPIS w toku wydania decyzji środowiskowej na posadowienie 5 elektrowni wiatrowych w m. Święta, Skic

Złotów, dnia 2016-01-14

OŚ.6220.25.2015

 

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

 

 

 

Działając na podstawie art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) podaję do publicznej wiadomości, że w związku z wnioskiem:

 

MARVEL Sp. z o.o., ul. Kąty Grodziskie 115k, 03-289 Warszawa

 

w toku prowadzonego postępowania o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

„posadowieniu pięciu elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 22,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 108/3, 109, 694/1, 901 w obrębie miejscowości Święta i 30, 33, 36 i 37 w obrębie miejscowości Skic, gm. Złotów,

 

do tut. Urzędu w odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęło dn. 11.01.2016r. uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko i związku z powyższym wystąpiono do organu współdziałającego tj. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie o ponowną opinię w sprawie realizacji przedsięwzięcia.

 

W związku z powyższym informuje się, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 10 w godzinach urzędowania (pn-pt. 700-1500), tel. 67-263-53-05. Ponadto informuje się, że dane o dokumentach w sprawie umieszczone są w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.gminazlotow.pl.

 

Informację wywieszono w dniach 18.01.2016r.-01.03.2016r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Skic (tablica ogłoszeń),
  3. Miejscowości Święta (tablica ogłoszeń),
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).