Informacja o wystapieniu do organu współdzialajacego

Złotów, dnia 2016-08-31

OŚ.6220.18.2015

 

 

INFORMACJA

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wystąpieniu do organu współdziałającego

 

 

Działając na podstawie art. 30 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) podaję do publicznej wiadomości, że pismem z dn. 31.08.2016 r. Wójt Gminy Złotów wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia w toku postępowania, wszczętego na wniosek:

 

„Produkcja Okryw” Stanisław Oryniak, ul. Cmentarna 9/3, 64-915 Jastrowie

 

w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, dla którego przeprowadzana jest ocena oddziaływania na środowisko polegającego na:

 

powierzchniowym wydobywaniu torfu ze złoża „Stare Dzierzążno”,

na terenie nieruchomości nr ewid. 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 359 i 360 w obrębie geodezyjnym Stare Dzierzążno i nr ewid. 121/2, 122 w obrębie geodezyjnym Dzierzążenko, gm. Złotów.

 

W związku z powyższym informuje się, że z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 10 w godzinach urzędowania (pn-pt. 700-1500), tel. 67-263-53-05. Ponadto informuje się, że dane o dokumentach w sprawie umieszczone są w publicznym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.gminazlotow.pl.

 

 

 

Informację umieszczono w dniach 05.09.2016 r.-19.09.2016 r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Stare Dzierzążno (tablica ogłoszeń),
  3. Miejscowości Dzierzążenko (tablica ogłoszeń),
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).