Obwieszczenie o decyzji konczacej do wszystkich

 

Złotów, dnia 2016-02-04

OŚ.6220.30.2015

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o decyzji kończącej postępowanie dla przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zmianami),

 

podaję do publicznej wiadomości,

że dnia 04.02.2016r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięciapolegającego na:

 

„budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej wraz
z przepompowniami ścieków w m. Bługowo i Buntowo, gm. Złotów”,

na terenie nieruchomości nr ewid. 42, 48, 107, 129, 324, 356, 379/1 w obrębie geodezyjnym Buntowo; nr ewid. 44/5, 44/6, 44/7, 149, 154/1, 157, 160, 176, 360/1 w obrębie geodezyjnym Bługowo.

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów współdziałających tj. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7oo do 15oo.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy w Złotowie www.bip.gminazlotow.pl.

Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

                  

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 08.02.2016 r. – 22.02.2016 r. w:

 

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Buntowo (tablica ogłoszeń),
  3. Miejscowości Bługowo (tablica ogłoszeń),
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).