OBWIESZCZENIE O WNIESIONYM ODWOŁANIU OD DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia posadowienie czterch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 22,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą technicz

OŚ.6220.25.2015                                          

     Złotów, dnia 2016-08-18

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wniesionym odwołaniu od decyzji

 

Zgodnie z art. 131, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 323)

 

zawiadamiam

strony postępowania, że zostały złożone odwołania od decyzji Wójta Gminy Złotów wydanej dnia 04.07.2016 r. znak OŚ.6220.25.2015 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„posadowieniu czterech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 22,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, przewidzianego do realizacji na działkach nr ewid. 108/3, 109, 694/1, 901 w obrębie miejscowości Święta, gmina Złotów na rzecz MARVEL Sp. z o.o., ul. Kąty Grodziskie 115k, 03-289 Warszawa.

 

Odwołania wraz z aktami sprawy zostały przekazane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Pile pismem z dnia 18.08.2016 r. znak OŚ.6220.25.2015.

 

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Złotowie www.bip.gminazlotow.pl.
W myśl art. 49 K.p.a. obwieszczenie uważa się za doręczone, po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

Obwieszczenie zamieszczono w dniach 22.08.2016 r.-05.09.2016 r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Święta (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).