OBWIESZCZENIE O WYDANYCH STANOWISKACH ORGANÓW WSPÓŁDZIAŁAJĄCYCH I WPŁYWIE III UZUPEŁNEINIA RAPORTU w toku postępowania o wydanie decyzji środowiskowej na posadowienie 4 elektrowni wiatrowych

Złotów, dnia 2016-05-31

OŚ.6220.25.2015                               

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23), art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r. poz. 353) zawiadamiam, że w toku postępowania administracyjnego w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięciapolegającego na:

 

„posadowieniu czterech elektrowni wiatrowych o łącznej mocy do 22,5 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną”, przewidzianych do realizacji na działkach nr ewid. 108/3, 109, 694/1, 901 w obrębie miejscowości Święta, gm. Złotów, wszczętego na wniosek: MARVEL Sp. z o.o., ul. Kąty Grodziskie 115k, 03-289 Warszawa, zostały wydane stanowiska organów współdziałających, tj.:

- opinia pozytywna pod względem wymogów higienicznych i zdrowotnych Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Złotowie – pismo z dnia 05.04.2016r. znak ON.NS-72/2-3/16 (podtrzymane pismem z dnia 31.05.2016r. znak ON.NS-72/2-8/16),

- uzgodnienie realizacji przedsięwzięciawydane przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu – postanowienie z dnia
20.05.2016 r. znak WOO-I.4242.316.2015.KB.12.

 

Ponadto informuję, że do tut. Urzędu w odpowiedzi na wezwanie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu wpłynęło
III uzupełnienie raportu o oddziaływaniu na środowisko.

 

            Z treścią dokumentów można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, pokój nr 10 w dniach roboczych w godz. od 700 do 1500, tel. (67)2635305 wew. 20. Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 14 dni.

 

Obwieszczenie zamieszczono w dniach 01.06.2016 r.-15.06.2016 r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Święta (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).