OBWIESZCZENIE O WYDANYM POSTANOWIENIU WYJAŚNIAJĄCYM dotyczącym decyzji środowiskowej na budowę zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Klukowo w gm. Złotów

Złotów, dnia 2016-01-20

OŚ-7624/1/09/16                                

 

OBWIESZCZENIE

O WYDANYM POSTANOWIENIU

 

 

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam, że dnia 20.01.2016r. na wniosek:

 

Alfa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zawada 26, 28-230 Połaniec

 

zostało wydane postanowienie wyjaśniające zgłoszone wątpliwości co do treści decyzji Wójta Gminy Złotów z dnia 23 listopada 2009 r., znak: OŚ-7624/1/09 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

budowie zespołu elektrowni wiatrowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą Klukowo w gm. Złotów”,

przewidzianego do realizacji na działkach nr ewidencyjny:

   19, 20, 73/1, 16/1 – obręb Klukowo, gm. Złotów,

   7/11, 7/12, 7/13, 7/14, 7/15 – obręb Zalesie, gm. Złotów.

 

         Z treścią postanowienia można się zapoznać w Urzędzie Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, pokój nr 10 w dniach roboczych w godz. od 7oo do 15oo, +tel. (67)2635305 wew. 20.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na okres 14 dni.

 

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 22.01.2016r.-05.02.2016r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Klukowo (tablica ogłoszeń),
  3. Miejscowości Zalesie (tablica ogłoszeń),
  4. Miejscowości Pieczynek (tablica ogłoszeń),
  5. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).