Obwieszczenie o wystapieniu o uzgodnienie

Złotów, dnia 2016-08-31

OŚ.6220.18.2015

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wystąpieniu do organu współdziałającego

 

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r., poz. 23) oraz art. 77 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz. U. z 2016 r. poz. 353) w związku z wnioskiem:

„Produkcja Okryw” Stanisław Oryniak, ul. Cmentarna 9/3, 64-915 Jastrowie

 

zawiadamiam,

że wystąpiono do organu współdziałającego - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

 

powierzchniowym wydobywaniu torfu ze złoża „Stare Dzierzążno”,

na terenie nieruchomości nr ewid. 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 359 i 360 w obrębie geodezyjnym Stare Dzierzążno i nr ewid. 121/2, 122 w obrębie geodezyjnym Dzierzążenko, gm. Złotów.

 

            W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, więc zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko o czynności organu administracji strony zostają zawiadomione przez obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o etapie postępowania administracyjnego i mają prawo zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7, pok. 10 (tel. 672635305) z aktami sprawy.

                                                            

Obwieszczenie wywieszono w dniach 05.09.2016 r.-19.09.2016 r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Stare Dzierzążno (tablica ogłoszeń),
  3. Miejscowości Dzierzążenko (tablica ogłoszeń),
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).