OBWIESZCZENIE O ZAWIESZENIU POSTĘPOWANIA w toku wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia wydobywanie kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Skic

Złotów, dnia 2016-05-04

OŚ.6220.20.2015

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o zawieszeniu postępowania administracyjnego

 

Działając na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) oraz w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016r., poz. 353) zawiadamiam, że dnia 04.05.2016r. zostało wydane postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawie o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko polegającego na wydobywaniu kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Skic (rejon rzeki Skicka Struga), na terenie nieruchomości nr ewid. 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 226, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244 w obrębie geodezyjnym Skic, gm. Złotów,wszczętego na wniosek „PEATCO” Sp. z o.o., ul. Piotrkowska 35 lok. 4/4a, 90-410 Łódź działającej przez pełnomocnika Grzegorz Bujak, Agro Trade, ul. Staszica 6/10, 25-008 Kielce, w związku z koniecznością uzupełnienia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

Z dokumentacją sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. 10 w godzinach urzędowania (pn-pt. 700-1500), tel. 67-263-53-05. Ponadto informuje się, że dane o dokumentach w sprawie umieszczone są w publicznym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie na stronie www.bip.gminazlotow.pl.

                                                                          

 

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 06.05.2016r.-20.05.2016r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie – tablica ogłoszeń,
  2. Miejscowości Skic – tablica ogłoszeń,
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).