OBWIESZCZENIE DO STRON POSTĘPOWANIA O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowym wydobywaniu torfu ze złoża Stare Dzierzążno

OŚ.6220.18.2017                                   

                 Złotów, dnia 2017-02-08

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o decyzji kończącej postępowanie

 

Zgodnie z art. 10 §1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.) oraz art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) w ramach postępowania administracyjnego wszczętego na wniosek „Produkcja Okryw” Stanisław Oryniak, ul. Cmentarna 9/3, 64-915 Jastrowie

 

zawiadamiam strony postępowania, że dnia 06.02.2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

powierzchniowym wydobywaniu torfu ze złoża „Stare Dzierzążno”, na terenie nieruchomości nr ewid. 349, 350, 351, 352, 353, 354, 356, 359 i 360 w obrębie geodezyjnym Stare Dzierzążno i nr ewid. 121/2, 122 w obrębie geodezyjnym Dzierzążenko, gm. Złotów.

 

Z treścią decyzji można zapoznać są w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, pok. nr 10 w godz. 700 do 1500. Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

            W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, więc zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony zostają zawiadomione przez obwieszczenie.

Niniejsze obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na tablicach ogłoszeń, a także przez zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu Gminy w Złotowie www.bip.gminazlotow.pl.
W myśl art. 49 K.p.a. obwieszczenie uważa się za doręczone, po upływie 14 dni od dnia publicznego obwieszczenia.

 

 

Obwieszczenie zamieszczono w dniach 13.02.2017 r. – 27.02.2017 r. w:

  1. Urzędzie Gminy Złotów – tablica ogłoszeń,
  2. Miejscowości Stare Dzierzążno - tablica ogłoszeń,
  3. Miejscowości Dzierzążenko - tablica ogłoszeń,
  4. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka prowadzone postępowania).