OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Dzierzążenku

Złotów, dnia 2017-07-20

 

OŚ.6220.5.2017

  

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2016 r. poz. 353 ze zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości,

że dnia 18.07.2017 r. została wydana  

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia polegającego na: 

„budowie elektrowni słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 46/1 (obręb 51) w miejscowości Dzierzążenko, Gmina Złotów”.

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7oo do 15oo.

Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

 

Obwieszczenie zamieszczono w dniach 25.07.2017 r. – 08.08.2017 r. w:

  1. Urzędzie Gminy Złotów – tablica ogłoszeń,
  2. Miejscowości Dzierzążenko - tablica ogłoszeń,
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka prowadzone postępowania).