OBWIESZCZENIE O WYDANEJ DECYZJI ŚRODOWISKOWEJ dla przedsięwzięcia powierzchniowe wydobywanie kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Dzierzążenko

Złotów, dnia 2017-04-14

 

OŚ.6220.3.2017

 

 

 

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o wydanej decyzji dotyczącej przedsięwzięcia mogącego znacząco oddziaływać na środowisko

 

 

Na podstawie art. 72 ust. 6 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.
o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2016 r. poz. 353 ze zm.),

 

podaję do publicznej wiadomości,

że dnia 14.04.2017 r. została wydana

 

decyzja o środowiskowych uwarunkowaniachdla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„powierzchniowym wydobywaniu kopaliny ze złoża torfów
w miejscowości Dzierzążenko”, przewidzianego do realizacji
na działkach nr ewid. 217, 220, 222, 235, obręb Dzierzążenko,
gm. Złotów.

 

W związku z powyższym informuję o możliwości zapoznania się z jej treścią oraz z dokumentacją sprawy w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7 – pokój nr 10 w godz. od 7oo do 15oo.

Informacje o dokumentacji w sprawie zostały zamieszczone również
w publicznie dostępnym wykazie danych na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy www.bip.gminazlotow.pl. w zakładce „ochrona środowiska”, „publicznie dostępny wykaz danych o środowisku i jego ochronie”.

 

                                                                             

 

 

Obwieszczenie zamieszczono w dniach 19.04.2017 r. – 04.05.2017 r. w:

  1. Urzędzie Gminy Złotów – tablica ogłoszeń,
  2. Miejscowości Dzierzążenko - tablica ogłoszeń,
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka prowadzone postępowania).

 

opublikowano: 19.04.2017