OBWIESZCZENIE O WZNOWIENIU POSTĘPOWANIA I WYSTĄPIENIU O UZGODNIENIE w toku postępowania o wydanie decyzji środowiskowej na wydobywanie kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Skic

Złotów, dnia 2017-03-03

OŚ.6220.20.2015

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

o podjęciu zawieszonego postępowania

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.) oraz art. 77 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)  w związku z wnioskiem:

 

„PEATCO” Sp. z o.o., Kamień 29, 77-400 Złotów

działającej przez pełnomocnika

Grzegorz Bujak, Agro Trade, ul. Staszica 6/10, 25-008 Kielce

 

zawiadamiam,

że w związku z wpływem aneksu do raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko podjęto zawieszone postępowanie
i wystąpiono do organu współdziałającego - Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na:

wydobywaniu kopaliny ze złoża torfów w miejscowości Skic (rejon rzeki Skicka Struga),

na terenie nieruchomości nr ewid. 202, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 226, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 241, 242, 243, 244 w obrębie geodezyjnym Skic, gm. Złotów.

 

            W powyższej sprawie liczba stron przekracza 20, więc zgodnie z art. 74, ust. 3 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko strony zostają zawiadomione przez obwieszczenie.

W związku z powyższym informuje się, że w ciągu 14 dni od momentu ukazania się obwieszczenia uważa się, że zainteresowane strony zostały zawiadomione o czynności organu administracji publicznej i mają prawo zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7, pok. 10 (tel. 263-25-37)
z aktami sprawy.

                                                                                                                                                                                                   WÓJT

                                                                                                                                                                                                     /…/

                                                                                                                                                                                             inż. Piotr Lach                                           

 

Obwieszczenie wywieszono w dniach 08.03.2017 r.-22.03.2017 r. w:

  1. Urzędzie Gminy w Złotowie (tablica ogłoszeń),
  2. Miejscowości Skic (tablica ogłoszeń),
  3. www.bip.gminazlotow.pl (zakładka: ogłoszenia – prowadzone postępowania).