Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów

Złotów, dnia 08.11.2017 r,

OGŁOSZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073) i uchwały Nr X.109.2015 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów w obrębach geodezyjnych Dzierzążenko, Skic, Kleszczyna, Święta, Nowa Święta, Wąsosz, Zalesie, Międzybłocie, Stawnica, Płosków, Górzna, Radawnica i Krzywa Wieś oraz w związku z art. 39 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, ze zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy na terenie Gminy Złotów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach

od 17.11.2017 r. do 18.12.2017 r.

w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie,od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu (od 7:00 do 15:00).

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 01.12.2017 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Złotowie w godzinach 10:00 – 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego i prognozie, może wnieść uwagi.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405, ze zm.) informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu od 7:00 do 15:00 oraz składać uwagi do planu, prognozy i ww. postępowania.

 

Uwagi należy składać na piśmie ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej do Wójta Gminy Złotów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.01.2018 r., na adres:

Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

 

Wójt Gminy Złotów

       /-/ Piotr Lach