30

OGŁOSZENIE

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU:

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w miejscowości Blękwit

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święta

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - nowa zabudowa

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373, ze zm.), w związku z uchwałami:

 • Nr XXV.191.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 29 października 2020 r.,
 • Nr XL.42.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 2018 r.,
 • Nr XXVII.210.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 21 grudnia 2020 r.,
 • Nr XXXI.234.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25.03.2021 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w miejscowości Blękwit wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święta; wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
 • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - nowa zabudowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 7.04.2022 r. do 29.04.2022 r., w Urzędzie Gminy w Złotowie, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Gminy Złotów http://www.gminazlotow.pl/zlotow/ssi.html - zakładka MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Projekty ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną również udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://www.gminazlotow.pl/zlotow/ .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.04.2022 r. w sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Złotowie według następującego harmonogramu:

 • godz. 10:00 – 11:00 MPZP dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w miejscowości Blękwit,
 • godz. 11:00 – 12:00 MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko,
 • godz. 12:00 – 13:00 MPZP w obrębie ewidencyjnym Święta,
 • godz. 13:00 – 14:00 MPZP – nowa zabudowa.

Każdy ma prawo do składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozy i ww. postępowania.

Uwagi i wnioski do prognozy w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone stosownie do art. 40 ww. ustawy.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do Wójta Gminy Złotów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 13.05.2022 r., na adres:

Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

e-mail: urzad@gminazlotow.pl
ePUAP: /zlotow/skrytkaESP

 

Wójt Gminy Złotów

/-/ Piotr Lach

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)       Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum
w Urzędzie Gminy Złotów jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2)       Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Złotów, reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów,
z siedzibą: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

3)       Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4)       Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych,
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5)       Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)       Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503).

7)       Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.

8)       Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Złotów: e-mail: iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05 wew. 119.

OGŁOSZENIE

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU:

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w miejscowości Blękwit

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święta

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - nowa zabudowa

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 2373, ze zm.), w związku z uchwałami:

·         Nr XXV.191.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 29 października 2020 r.,

·         Nr XL.42.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 2018 r.,

·         Nr XXVII.210.2020 Rady Gminy Złotów z dnia 21 grudnia 2020 r.,

·         Nr XXXI.234.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25.03.2021 r.,

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:

·         projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w miejscowości Blękwit wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

·         projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

·         projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie ewidencyjnym Święta; wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

·         projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - nowa zabudowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 7.04.2022 r. do 29.04.2022 r., w Urzędzie Gminy w Złotowie, w godzinach pracy urzędu oraz na stronie internetowej Gminy Złotów http://www.gminazlotow.pl/zlotow/ssi.html - zakładka MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Projekty ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną również udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie http://www.gminazlotow.pl/zlotow/ .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 21.04.2022 r.
w sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Złotowie według następującego harmonogramu:

·         godz. 10:00 – 11:00 MPZP dla rozwoju strefy przemysłowo-usługowej w miejscowości Blękwit,

·         godz. 11:00 – 12:00 MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko,

·         godz. 12:00 – 13:00 MPZP w obrębie ewidencyjnym Święta,

·         godz. 13:00 – 14:00 MPZP – nowa zabudowa.

Każdy ma prawo do składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję,
że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do ww. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, prognozy i ww. postępowania.

Uwagi i wnioski do prognozy w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone stosownie do art. 40 ww. ustawy.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do Wójta Gminy Złotów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 13.05.2022 r., na adres:

Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

e-mail: urzad@gminazlotow.pl
ePUAP: /zlotow/skrytkaESP

 

Wójt Gminy Złotów

/-/ Piotr Lach

 

 

 

 

 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)       Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum
w Urzędzie Gminy Złotów jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2)       Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Złotów, reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów,
z siedzibą: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

3)       Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4)       Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych,
ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5)       Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)       Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503).

7)       Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.

8)       Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Złotów: e-mail: iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05 wew. 119.