Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019

Konkurs ofert 2019 - Zaktualizowany kosztorys realizacji zadania publicznego

 

opublikowano 2019-03-19  


 

Ogłoszenie w sprawie wyboru ofert w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Złotów w roku 2019

 opublikowano 2019-03-15


 Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Złotów - zmiana terminu składania ofert

opublikowano 2019-02-21    


 

ZARZĄDZENIE Nr 10.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Złotów w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz turystyki, w tym promocji lokalnych produktów turystycznych, krajoznawstwa, ochrony środowiska, działania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego oraz działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży

opublikowano 2019-02-01

ZARZĄDZENIE Nr 11.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w załączniku do Zarządzenia Nr 10.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Złotów w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz turystyki, w tym promocji lokalnych produktów turystycznych, krajoznawstwa, ochrony środowiska, działania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego oraz działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

opublikowano 2019-02-21

ZARZĄDZENIE Nr 12.2019 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 05 lutego 2019 r. w sprawie ogłoszenia naboru osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Złotów w roku 2019 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, działania na rzecz turystyki, w tym promocji lokalnych produktów turystycznych, krajoznawstwa, ochrony środowiska, działania w zakresie porządku publicznego i bezpieczeństwa publicznego oraz działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży.

opublikowano 2019-02-21

Konkurs ofert na realizacje zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Złotów - wzór oferty

org. pozarządowe-wzór SPRAWOZDANIE zał. nr4 rozp.

ZGŁOSZENIE OSOBY DO PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ