Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

SPRAWOZDANIE z realizacji zadania publicznego - formularz

 

Konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 r.  - Ogłoszenie o wyborze ofert

opublikowano 2020-02-28

ZARZĄDZENIE Nr 14.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji do opiniowania złożonych ofert w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

opublikowano 2020-02-12

ZARZĄDZENIE Nr 4.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia naboru osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Złotów w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

ZARZĄDZENIE Nr 3.2020 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2020 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

 

ZGŁOSZENIE OSOBY DO PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2020 w zakresie:

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* /  OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)

opublikowano 2020-01-20