SESJA NR XXX

UCHWAŁA NR XXX-241-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego


UCHWAŁA NR XXX-242-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Wielkopolskiego


UCHWAŁA NR XXX-243-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Piła


UCHWAŁA NR XXX-244-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Złotowskiemu


UCHWAŁA NR XXX-245-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę

 i zbiorowe odprowadzanie ścieków


UCHWAŁA NR XXX-246-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie sprzedaży na własność nieruchomości rolnej położonej

w miejscowości Krzywa Wieś


UCHWAŁA NR XXX-247-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych


UCHWAŁA NR XXX-248-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości od Agencji

Nieruchomości Rolnych


UCHWAŁA NR XXX-249-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie dokonania zamiany nieruchomości gruntowych położonych

w obrębie geodezyjnym wsi Nowy Dwór i Dzierzążenko pomiędzy Gminą Złotów a Państwem Renatą i Tadeuszem Beger

 zam. w Nowym Dworze 18A


UCHWAŁA NR XXX-250-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie określenia rodzaju świadczeń oraz warunków i trybu ich przyznawania w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli zatrudnionych w gimnazjach, szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Złotów


UCHWAŁA NR XXX-251-09.pdf

RADY GMINY ZŁOTÓW

z dnia 26 marca 2009 r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Złotów