PTASIA GRYPA

 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 04 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków od dnia 06 kwietnia (czwartek) 2017 roku, drób i inne ptactwo może swobodnie poruszać się po otwartym wybiegu.

 

Należy pamiętać, że nadal zakazuje się:
- pojenia drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki,
- wnoszenia i wwożenia na teren gospodarstwa, w którym jest utrzymywany drób, zwłoki dzikich ptaków lub tusz ptaków łownych.

 

oraz nakazuje się postępować zgodnie z wyżej wymienionym rozporządzeniem.

 

W związku z wymogami § 1 ust.1 pkt.2/k nowego rozporządzenia osoby utrzymujące drób przyzagrodowy zobowiązane są dokumentować: Informacje z codziennych przeglądów stada drobiu. Przykładowy wzór dokumentowania powyższych danych zawarte w załączniku poniżej.

 

 

Informujemy, że od dnia 06 kwietnia 2017 nie obowiązuje nakaz utrzymywania drobiu w pomieszczeniach zamkniętych.

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa dotyczące bioasekuracji w związku z wystąpieniem ptasiej grypy.

 

 

INSPEKCJA WETERYNARYJNA

POWIATOWY LEKARZ WETERYNARII

W ZŁOTOWIE

Marek Winiarski

 

 

W związku z wejściem w życie przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz.U.2016 poz.2091), informuję, że § 1 ust.1 pkt 2 w/w rozporządzenia obliguje osoby utrzymujące drób lub inne ptaki, do zgłaszania powiatowemu lekarzowi weterynarii miejsc, w których utrzymywany jest ww. drób lub inne ptaki, z wyłączeniem ptaków utrzymywanych stale w pomieszczeniach mieszkalnych.

Z uwagi na fakt, iż przepisy tego rozporządzenia obowiązują również w gospodarstwach utrzymujących drób na własne potrzeby, a także w miejscach, w których utrzymywane są inne ptaki, proszę o możliwie szerokie rozpropagowanie tej informacji, tak aby dotarła ona do wszystkich posiadaczy drobiu i innych ptaków.

Informacje na temat miejsc utrzymywania drobiu i innych ptaków

należy zgłaszać w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Złotowie,

77-400 Złotów, ul. 8 Marca 5

tel. 67 263-51-54, 67 349-03-54

Jednocześnie informuję, że nieprzestrzeganie przytoczonych przepisów rozporządzenia zagrożone jest karą administracyjną w wysokości od 0,5 do dwukrotności kwoty przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanej przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii ul. 8 Marca 5, 77-400 Złotów tel.:  (67) 263-51-54,  fax: (67) 263-51-54,  e-mail:  zlotow.piw@wetgiw.gov.pl

 

 

Rozporządzenie w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

APEL do hodowców drobiu - ulotka

Wniosek zgłoszenie miejsc utrzymywania drobiu i innych ptaków

Informacje z codziennych przeglądów stada drobiu