Jesteś tutaj:   

KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH GMINY ZŁOTÓW W ROKU 2022

  

DOKUMENTY DO POBRANIA:

WZÓR DRUKU SPRAWOZDANIA ZA ROK 2022: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)


Niebieskie strzałki PNG na przezroczystym tle za darmoOGŁOSZENIE: ZARZĄDZENIE Nr 5.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

Niebieskie strzałki PNG na przezroczystym tle za darmoWZÓR OFERTY1. Oferta realizacji zadania publicznego oferta wspólna realizacji zadania publicznego o których mowa w art. 14 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dz. u. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.)

Przypominamy o konieczności wykreślenia odpowiednich treści ujętych w Oświadczeniu zawartym na końcu wniosku. 

Niebieskie strzałki PNG na przezroczystym tle za darmoWYMAGANE ZAŁĄCZNIKI DO OFERTY:

1) potwierdzona kopia aktualnego odpisu Krajowego Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny organizacji i umocowanie osób ją reprezentujących,

2) sprawozdania:

-- sprawozdanie merytoryczne,

-- sprawozdanie finansowe (zawierające bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informację dodatkową) za rok 2020 lub oświadczenie o braku działalności we wskazanym roku,

3) statut lub regulamin organizacji potwierdzający zgodność zadań, wymienionych w ofercie, z działalnością statutową,

wykrzyknik - Fitness Biznes - Portal B2B branży fitnessPrzypominamy o konieczności wykreślenia odpowiednich treści ujętych w Oświadczeniu znajdującym się na końcu wniosku. wykrzyknik - Fitness Biznes - Portal B2B branży fitness

WZÓR DRUKU SPRAWOZDANIA ZA ROK 2022: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)

wykrzyknik - Fitness Biznes - Portal B2B branży fitnessPROSIMY O WNIKLIWE ZAPOZNIE SIĘ Z WYMOGAMI KONKURSU OFERT ZAWARTYMI W OGŁOSZENIU.wykrzyknik - Fitness Biznes - Portal B2B branży fitness


NABÓR DO KOMISJI: ZARZĄDZENIE Nr 6.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 17 stycznia 2022 r. w sprawie ogłoszenia naboru osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Złotów w roku 2022 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

ZGŁOSZENIE DO KOMISJI: 2. ZGŁOSZENIE osoby do prac komisji konkursowej opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2022 w zakresie:

 


Dodatkowych informacji na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji udziela Inspektor Urzędu Gminy Złotów do spraw współpracy z organizacjami pozarządowymi w siedzibie Urzędu Gminy Złotów ul. Leśna 7, biuro nr 11 tel. 67 2635305 wew.122, e-mail: marcin.ziolkowski@gminazlotow.pl