Projekty realizowane przez Gminę Złotów ze środków zewnętrznych

Projekty realizowane przez Gminę Złotów ze środków zewnętrznych

(okres programowania 2014-2020)

 

 1. „Przebudowa drogi gminnej Stawnica – Stare Dzierzążno”

Działanie „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Opis projektu: Przebudowa drogi łączącej miejscowości Stawnica i Stare Dzierzążno na odcinku 1593 m wraz z wykonaniem drogowych obiektów inżynierskich (most i przepust).

Cel projektu: Poprawa warunków życia mieszkańców dzięki zorganizowaniu bezpiecznego i skutecznego przejazdu drogowego z północnej części gminy na część wschodnią poprzez przebudowę drogi łączącej miejscowości Stawnica i Stare Dzierzążno na odcinku 1593 m wraz z wykonaniem drogowych obiektów inżynierskich stanowiących całość techniczno-użytkową.

Okres realizacji: 2016-2018

Budżet projektu: Koszt całkowity: 2 459 500,96 zł, kwota dofinansowania  1 482 189 zł.


2. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Buntowo i Bługowo”

Oś Priorytetowa 4 „Środowisko” Działanie 4.3. „Gospodarka wodno-ściekowa” Poddziałanie 4.3.1. „Gospodarka wodno-ściekowa” Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014- 2020

Opis projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej oraz tłocznej o łącznej długości 3,99 km wraz z przepompowniami ścieków w m. Bługowo i Buntowo.

Planowane do osiągnięcia efekty projektu (wskaźniki rezultatu) w 2019 r. to:

- liczba dodatkowych osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - RLM- 432,

- przewidywana liczba osób korzystających z ulepszonego oczyszczania ścieków - RLM-432.

Cel projektu:

- dostosowanie gospodarki ściekowej Aglomeracji Kleszczyna do wymogów prawa polskiego oraz  wymogów Unii Europejskiej w tym zakresie (IV AKPOŚK),

- zapewnienie możliwości przyłączenia do systemu kanalizacji sanitarnej mieszkańców aglomeracji, dla których takie podłączenie jest technicznie oraz ekonomicznie możliwe,

- zapewnienie możliwości ochrony środowiska gruntowo-wodnego, w tym doliny Kocuni (zlewnia rzeki Odry) oraz jej naturalnego otoczenia.

Celem nadrzędnym projektu jest poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby, poprzez rozbudowę istniejącego systemu sieci kanalizacji sanitarnej i likwidację na tych terenach zbiorników bezodpływowych (często nieszczelnych).

Okres realizacji:  2017-2018

Budżet projektu: Koszt całkowity 1 593 882,74 zł, kwota dofinansowania 1 099 558,64 zł.


3. „Obszar sportowo-rekreacyjny we Franciszkowie – utwardzenie terenu i obiekty małej architektury”

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Opis projektu: Utwardzenie terenu sportowo-rekreacyjnego kostką betonową polbruk o powierzchni 232 m2. Wykonanie siłowni zewnętrznej, wraz z montażem urządzeń małej architektury w postaci stołu do pin ponga, stołu do gry w piłkarzyki.

Cel projektu: Wykreowanie w przestrzeni sołectwa Franciszkowo ogólnodostępnego obiektu rekreacji o predyspozycjach gwarantujących pobudzenie ruchu turystycznego na obszarze LSR, przez co nastąpi wzrost jego atrakcyjności.

Okres realizacji: 2017

Budżet projektu: Koszt całkowity:  69 646,69 zł, kwota dofinansowania 43 938,32 zł.


4. „Budowa wiaty rekreacyjnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Płoskowie”

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Opis projektu: Wiata o konstrukcji drewnianej o powierzchni ok. 39 m2 wraz z utwardzeniem z kostki betonowej ok. 45,50 m2, przeznaczona na cele rekreacyjne. Ponadto usytuowano  czterokomorowy sortownik do selektywnej zbiórki odpadów, 4 ławostoły pod wiatę, 6 szt. budek lęgowych dla ptaków, 3 szt. tablic informacyjno-edukacyjnych.

Cel projektu: Poprawa jakości życia na terenie wsi Płosków, integracja, zaspokojenie  potrzeb społecznych i kulturalnych,  poprawa wizerunku wsi, a także wykreowanie w przestrzeni trzech sąsiadujących sołectw miejsca o predyspozycjach gwarantujących pobudzenie aktywności jego mieszkańców poprzez budowę rekreacyjnej wiaty i zagospodarowanie terenu wokół niej. 

Okres realizacji: 2017

Budżet projektu: Koszt całkowity 74 796,30 zł, kwota dofinansowania 33 083,00 zł.


5. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą Nowy dwór – Franciszkowo”, „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Opis projektu: Budowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6,104 km oraz budowa odcinka 2,643 km sieci wodociągowej wraz z  wyposażeniem budynku stacji uzdatniania wody w Nowym Dworze.

Cel projektu: Poprawa stanu środowiska naturalnego, eliminacja niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód i gruntu poprzez budowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 6,104 km. Poprawa jakości dostarczanej wody i zapewnienie niezawodności w jej dostawie dzięki budowie odcinka 2,643 km sieci wodociągowej oraz wyposażeniu budynku stacji uzdatniania wody.  

Okres realizacji: 2017-2018

Budżet projektu: Koszt całkowity 1 860 590,37 zł, kwota dofinansowania  945 190 zł.


6. „Budowa instalacji wykorzystujących energię słoneczną na terenie gminy Złotów”

Oś Priorytetowa 3 „Energia”, Działanie 3.1 „Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych”, Poddziałanie 3.1.1 „Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii”

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

Opis projektu: Projekt parasolowy, przewidujący montaż 219 instalacji fotowoltaicznych i 85 instalacji solarnych dla potrzeb budynków mieszkalnych zlokalizowanych w gminie Złotów.

Cel projektu: Zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych przez Gminę Złotów poprzez budowę instalacji fotowoltaicznych oraz kolektorów słonecznych w budynkach mieszkalnych.

Do celów szczegółowych projektu można zaliczyć:

- zwiększenie ilości nowych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE;

- zwiększenie ilości nowych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE;

- zwiększenie zdolności wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych;

- zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie energetycznym województwa wielkopolskiego;

- zmniejszenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych do atmosfery;

- zwiększenie produkcji energii elektrycznej i cieplnej przez instalacje wykorzystujące OZE na terenie Gminy;

- zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat odnawialnych źródeł energii.

Okres realizacji: 2017-2019

Budżet projektu:

Koszt całkowity 5 295 527,17zł,

kwota dofinansowania 3 973 784,02 zł.


7. „Budowa szatni - budowa budynku sanitarno-gospodarczego w Rudnej”

W RAMACH PROGRAMU „SZATNIA NA MEDAL”

Opis projektu: Wykonano budynek szatni, stanowiący budynek sanitarno-gospodarczy, składający się z pomieszczeń sanitarnych z natryskami oraz toaletami, a także z pomieszczeń magazynowych oraz pomieszczenia kuchennego.

Okres realizacji: 2019

Budżet projektu: Koszt całkowity 189 420,00 zł, kwota dofinansowania: 94 700,00 zł


8. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stawnica wraz z zagospodarowaniem terenu”, Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Opis projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w Stawnicy z zagospodarowaniem terenu i wyposażeniem.

Cel projektu: Poprawa jakości życia na terenie wsi Stawnica poprzez budowę świetlicy wiejskiej, która stanie się miejscem aktywności społecznej i kulturalnej mieszkańców oraz umożliwi integrację poszczególnych grup wiekowych społeczeństwa.

Okres realizacji:  2018-2020

Budżet projektu: Koszt całkowity 983 000,00 zł, kwota dofinansowania 475 000,00 zł.


9. „Przebudowa budynku szatni w Skicu” W RAMACH PROGRAMU „SZATNIA NA MEDAL”

Opis projektu: W efekcie realizacji zadania stworzono w pełni użytkową i w pełni wyposażoną szatnię sportową zapewniającą obsługę dla 2 drużyn piłkarskich oraz obsługę obsady sędziowskiej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 57 m2. W ramach doposażenia zakupiono 2 bramki treningowe aluminiowe z siatkami.

Okres realizacji: 2020

Budżet projektu: Koszt całkowity 182 286,00 zł, kwota dofinansowania 91 000,00 zł.


10. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wąsosz wraz z przebudową stacji podnoszenia ciśnienia i budową odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Bielawa”

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Działanie „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKLANYCH

Opis projektu: W ramach projektu wykonano przebudowę stacji podnoszenia ciśnienia wody w miejscowości Bielawa (rozbiórka istniejącej i budowa nowej stacji podnoszenia ciśnienia wody wraz z wyposażeniem) oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz na potrzeby zabudowy mieszkaniowej: tłocznej PCV Ø110 (PE, PEHD) o długości 0,407 km, rurociągów grawitacyjnych PVC Ø200 o długości 0,507 km, rurociągów grawitacyjnych PVC Ø160 o długości 0,450 km. Wykonano także pompownię ścieków o parametrach: Q=0,37 dm3/s z przyłączem wodociągowym i robotami elektrycznymi do zasilania pompowni. Przedmiotem operacji była także budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w m. Bielawa o długości 583,5 m na potrzeby rozrastającej się zabudowy mieszkaniowej wraz z dwoma przyłączami.

Cel operacji: Poprawa stanu środowiska naturalnego, eliminacja niekontrolowanego odprowadzania ścieków do wód i gruntu poprzez budowę sieci kanalizacji sanitarnej oraz poprawa jakości dostarczanej wody i zapewnienie jej wydajności dzięki przebudowie stacji podnoszenia ciśnienia i budowie odcinka sieci wodociągowej w Bielawie.

Okres realizacji: 2020-2021

Budżet projektu:  Koszt całkowity: 1 564 941,30 zł,

kwota dofinansowania:

- w ramach PROW na lata 2014-2020: 804 607,00 zł

- w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKLANYCH: 462 151,00 zł.

 

 


11. „Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do zakładów przemysłowych w miejscowości Klukowo”

FUNDUSZ DRÓG SAMORZADOWYCH

RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKLANYCH

Opis projektu: Przebudowa drogi gminnej dojazdowej polegała na wykonaniu nowej nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej o szerokości 6,0 m na odcinku 367 m, zjazdów o szer. 4,0 m, chodników o szer. 2,5 m i długości 337 m i placu manewrowego o wymiarach 20x38,9 m z dowiązaniem się do istniejących punktów stałych przy zakładach przemysłowych. Nawierzchnię jezdni, chodników, zjazdów i placu manewrowego wykonano uwzględniając szybkie odprowadzenie wody opadowej przy pomocy spadków podłużnych i porzecznych w przyległy teren oraz do istniejącej i nowopowstałej w ramach zadania kanalizacji deszczowej.

Cel projektu: Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na poprawę dostępności terenów inwestycyjnych, tj. istniejących zakładów pracy oraz potencjalnych przedsiębiorstw, których powstanie uwarunkowane jest dogodnymi warunkami komunikacyjnymi. Droga bezpośrednio łączy się z drogą wojewódzką nr 188. Podniesienie standardów technicznych drogi, której szerokość będzie wynosiła 6 m oraz wykonanie praktycznie na całej długości chodnika o szer. 2,5 m przyczyni się do poprawy komfortu i warunków jazdy oraz wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu kołowego i pieszego. W sytuacjach kryzysowych umożliwi natomiast sprawny i szybki dojazd służb ratowniczych. Przebudowa drogi spowoduje poprawę płynności ruchu, skróci czas przejazdu, wpłynie znacząco na poprawę przepustowości drogi, co przyczyni się do zwiększenia efektu komunikacyjnego inwestycji. Pośrednio zmniejszy się poziom emisji hałasu oraz emisja zanieczyszczeń, poprzez możliwość sprawniejszego poruszania się pojazdów.

Okres realizacji: 2020

Budżet projektu: Koszt całkowity 949 zł,

kwota dofinansowania:

- w ramach FUNDUSZU DRÓG SAMORZADOWYCH 949 165,45 zł

- w ramach RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKLANYCH 500 000,00 zł.

Zdjęcia z realizacji:

 


12. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

Opis projektu:  Odbiór i odzysk odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj. z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach oraz opakowań i worków typu Big-Bag od rolników z terenu Gminy Złotów. Łączna ilość przekazanych do unieszkodliwienia odpadów to 80,524 tony.

Okres realizacji: 2020

Budżet projektu: Koszt całkowity 40 261,60 zł, VAT 7 528,59 zł (całkowicie zwrotny), kwota dofinansowania: 32 733,01 zł.


13. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Józefowie”

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Cel projektu: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę placu zabaw wraz z towarzyszącą infrastrukturą, tj. ogrodzenie, ławki, kosze na śmieci, nasadzenia zieleni.

Okres realizacji: 2021

Budżet projektu: Koszt całkowity 54 987,15 zł, kwota dofinansowania: 34 440,00 zł.


14. „Budowa pomostu na jeziorze Sławianowskim”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Opis projektu: operacja przewiduje budowę pomostu na jeziorze Sławianowskim o długości 15 m i szerokości 3 m oraz uzupełniająco zastosowane zostały działania sprzyjające ochronie środowiska - umieszczona została tablica edukacyjna na temat walorów przyrodniczych Jeziora Wielkiego Sławianowskiego i znajdującego się na jego styku obszaru chronionego krajobrazu "Dolina Łobżonki i Bory Kujańskie", a także zamontowano trzykomorowy pojemnik do segregacji odpadów.

Cel projektu: Zwiększenie atrakcyjności regionu i pobudzenie ruchu turystycznego na obszarze LGD poprzez zagospodarowanie terenu rekreacyjnego nad jeziorem Sławianowskim.

Okres realizacji: 2021

Budżet projektu: Koszt całkowity 84 771,60 zł, kwota dofinansowania: 45 097 zł.

 


15. Ochotnicze Straże Pożarne w Blękwicie, Świętej oraz w Zalesiu otrzymały dotację na przedsięwzięcia z zakresu OCHRONY POWIETRZA wspierające działalność OSP

1.Przedsięwzięcie pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Blękwicie”

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie: 22 880,00 zł

2. Przedsięwzięcie pn.: „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku OSP w Świętej”

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie: 30 000,00 zł

3. Przedsięwzięcie pn.: „Modernizacja kotłowni w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zalesiu”

Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu w kwocie: 8 364,00 zł


 

 

CYFROWA GMINA

Gmina Złotów w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozyskała grant w wysokości 300.140,00 zł na Wsparcie rozwoju cyfrowego instytucji samorządowych oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Została podpisana Umowa o powierzenie grantu pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a Gminą Złotów.

Umowa o powierzenie grantu „ Cyfrowa Gmina” realizowana jest w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia.

Działanie jest finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.


16. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Blękwit”

Poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Cel projektu: Poprawa jakości życia na terenie wsi Blękwit poprzez wykreowanie w jej przestrzeni ogólnodostępnego terenu rekreacyjnego, przez co nastąpi również wzrost atrakcyjności obszaru LGD.

Okres realizacji: 2022

Budżet projektu: Koszt całkowity 139 388,52 zł, kwota dofinansowania z EFRROW: 62 746,00 zł