Zakres czynności Sekretarza

Zakres czynności Sekretarza

 

 

 Do zadań Sekretarza należy zapewnienie sprawnego funkcjonowania Urzędu a w szczególności:

1/ opracowywanie projektów zmian Statutu Gminy i Regulaminu,

2/ opracowywanie projektu podziału Referatu na stanowiska pracy,

3/ opracowywanie zakresów czynności na stanowiskach pracy,

4/ przedkładanie Wójtowi propozycji dotyczących usprawnienia

   pracy Urzędu,

5/ nadzór nad organizacją pracy w Urzędzie oraz prowadzenie

   spraw związanych z doskonaleniem kadr,

6/ nadzór nad przygotowaniem projektów uchwał Rady,

7/ zapewnienie zgodności wydawanych decyzji i działania Urzędu

   z obowiązującymi przepisami prawa,

8/ koordynowanie i nadzór nad pracami remontowymi w Urzędzie i 

  zakupem środków trwałych,

9/ koordynacja i organizacja spraw związanych z wyborami i

  spisami,

10/ nadzór nad realizacją i przestrzeganiem ustawy o ochronie

   danych osobowych i o ochronie informacji niejawnych

   wynikających z funkcji pełnienia obowiązków Pełnomocnika

   Ochrony Informacji Niejawnych,

11/ przyjmowanie ustnych oświadczeń woli spadkodawcy,

12/ wykonywanie innych zadań zastrzeżonych dla Sekretarza

    Gminy przez prawo oraz Statut Gminy,

13/ wykonywanie innych zadań na polecenie lub z upoważnienia

    Wójta

 

 

pokój nr 1