Zakres czynności Skarbnika

Zakres czynności Skarbnika

 

 

1/ wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w  

     zakresie

2/ kierowanie pracą Referatu Księgowości, Podatków i Opłat Lokalnych

     oraz obsługi ekonomiczno-finansowej oświaty,

3/ nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,

4/ kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować

    powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielenie upoważnień innym 

    osobom do dokonywania kontrasygnaty,

5/ współdziałanie w opracowywaniu budżetu,

6/ sporządzanie sprawozdawczości budżetowej,

7/ przygotowywanie w zakresie finansowym wniosków o udzielenie

    kredytów, pożyczek i dofinansowań oraz dotacji na inwestycje i

    inne zadania,

8/ opracowywanie dla Gminy prognoz finansowych i analiz spłaty

    kredytów i pożyczek w kontekście uchwalonych programów

    gospodarczych,

9/ opracowywanie okresowych analiz, informacji i sprawozdań

   dotyczących działalności finansowych gminy dla organów gminy,

10/ zapewnienie prawidłowej ewidencji księgowej majątku gminy,

11/ podejmowanie prawem przewidzianych działań na rzecz

    zwiększenia dochodów w budżecie gminy,

12/ przygotowywanie projektów uchwał z zakresu budżetu gminy w

   tym: podatków i opłat lokalnych,

13/ wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa

   zawartych w ustawach, Statucie Gminy i Regulaminie,

14/ wykonywanie zadań wynikających z poleceń lub upoważnień

   Wójta,

15/ sprawowanie kontroli i nadzoru nad gospodarką finansową

   gminnych jednostek organizacyjnych,

16/ wykonywanie prac zleconych przez Wójta i Sekretarza Gminy.

 

 

Pokój nr 6