Jesteś tutaj:   

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

 


Zakończenie dodatkowego naboru Beneficjentów w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 r.

 Informujemy, iż w związku z wyczerpaniem limitu środków finansowych nabór oświadczeń został zakończony.

Obecnie jesteśmy w trakcie weryfikacji złożonych oświadczeń.

Ze względu na ograniczoną pulę środków finansowych (wykorzystanie wyłącznie oszczędności powstałych w wyniku postępowania przetargowego) o zakwalifikowaniu do otrzymania sprzętu komputerowego decydować będzie data i godzina poprawnie złożonych kompletnych wniosków do tutejszego Urzędu.

Przypominamy, że zgodnie z treścią ogłoszenia zamieszczoną w dodatkowym naborze wsparciem zostaną objęte dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej od klasy I do VIII

oraz uczniowie szkół średnich.

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie o terminie podpisania umowy oraz odbioru sprzętu komputerowego.

 


Dodatkowy nabór Beneficjentów w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Granty PPGR

Gmina Złotów ogłasza dodatkowy nabór Beneficjentów w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowana lata 2014-2020 r.

Dodatkowy nabór jest ograniczony do wyczerpania limitu posiadanych środków.

Wsparcie mogą uzyskać uczniowie szkół podstawowych i średnich spełniający łącznie poniższe kryteria:

a)      dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

b)      dziecko wskazane w  oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej,

c)      dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Otrzymany w ramach konkursu i przekazany na własność sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do wyłącznego użytku ucznia na potrzeby nauki szkolnej (w tym nauki zdalnej).

DOKUMENTY

Aby przystąpić do konkursu należy złożyć następujące dokumenty:

 • Załącznik Nr 7 – OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (uczeń niepełnoletni) lub
 • Załącznik Nr 8 – OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ (uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność).

W celu weryfikacji w/w Oświadczeń, należy dołączyć dodatkowo poniższe dokumenty:

 • Oświadczenie uzupełniające wg druku
 • dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa w linii prostej rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (w celu usprawnienia weryfikacji do oświadczenia powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające pokrewieństwo np.: aktualne odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, etc.);
 • dokument potwierdzający fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR (w celu usprawnienia weryfikacji do oświadczenia powinny zostać dołączone dokumenty takie jak: kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, świadectwa pracy, legitymacji służbowych, listy płac, dokumentów z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, etc).

INFORMACJE DODATKOWE

 • Za termin złożenia zgłoszenia uważa się datę doręczenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami. Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane. 
 • Zgłoszenia rozpatruje się do dnia przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.
 • Zgłoszenia o przyznanie grantu rozpatruje się na bieżąco w kolejności wpływu kompletnych i poprawnych zgłoszeń.
 • Dopiero przyjęcie poprawnego, pełnego zgłoszenia (wraz ze wszystkimi załącznikami) może stanowić o kolejności przyznawanych komputerów.
 • Ze względu na ograniczoną pulę środków i krótki czas do rozliczenia projektu, decydować będzie kolejność złożenia zgłoszeń.
 • Spełnienie warunków programu i złożenie kompletnej i prawidłowo wypełnionej dokumentacji nie gwarantuje otrzymania wsparcia.

TERMIN NABORU

Nabór dodatkowy trwa od 24 października 2022 r. do 7 listopada 2022 r. 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTACJI

Urząd Gminy Złotów,  77-400 Złotów, ul Leśna 7, tel. 672635305 wew. 133

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załącznik Nr 7 – OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO –
Oświadczenie opiekuna prawnego

Załącznik Nr 8 – OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ
Oświadczenie ucznia

Oświadczenie uzupełniające

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - druk

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


 


Laptopy w ramach projektu Granty PPGR - PROGRAM ZREALIZOWANY

509 laptopów o łącznej wartości 1 308 130 zł ma trafić do dzieci i młodzieży z rodzin popegeerowskich z terenu Gminy Złotów. Gmina Złotów otrzymała akceptację złożonego wniosku. 

      Konkurs Grantowy

Cyfrowa Gmina -Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich
w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU

Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 


Gmina Złotów  ogłasza nabór  wniosków w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR”


Cel projektu -  wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Termin naboru: wnioski należy składać w urzędzie Gminy Złotów do dnia:

 25 października 2021 r. w godzinach od 7.00 do 15.00

TELEFON KONTAKTOWY 67-263-53-05 wewnętrzny 140

W Urzędzie Gminy Złotów w sali sesyjnej, pokój nr 7

Warunkiem uzyskania wsparcia jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

a)      dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

b)      dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej,

c)      dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

a)       sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiających pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria
i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,

b)       ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,

c)       usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym
w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Informacje dodatkowe:

 • informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr,
 • zgodnie z zapisami umowy komputery zostana przekazane na własność,
 • program nie przewiduje wypłaty środków pieniężnych,
 • dokumenty należy składać kompletne łącznie z zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz nieobligatoryjnym poświadczeniem potwierdzających dany fakt zatrudnienia w danych PPGR.

 

Załącznik Nr 7 – OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO –
oświadczenie opiekuna prawnego

Załącznik Nr 8 – OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ
oświadczenie ucznia

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - druk

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Informacji o Programie można uzyskać w Urzędzie Gminy Złotów,

77-400 Złotów ul Leśna 7. tel: 67-263-53-05 wewnętrzny 127

TELEFON KONTAKTOWY 67-263-53-05 wewnętrzny 140

W Urzędzie Gminy Złotów w sali sesyjnej, pokój nr 7