ZAŁATW SPRAWĘ W URZĘDZIE

 

Urząd Gminy w Złotowie

ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

 tel. 67-263-53-05 lub

67-263-53-06

e-mail: urzad@gminazlotow.pl

Skrzynka podawcza na EPUAP

/zlotow/skrytkaESP


Urząd Gminy Złotów

NIP 767-14-40-787     Regon 000556074


Gmina Złotów

NIP 767-16-10-628     Regon 570791419


Nr konta SBL Złotów

7089 4100 0600 0011 3720 0000 10

(w tytule przelewu prosimy o skrótowe podanie informacji czego przelew dotyczy oraz nazwiska/nazwy podmiotu)


Spis numerów telefonów wewnętrznych urzędu oraz innych jednostek

Nr biura

Imię i nazwisko

Stanowisko

Wew. Nr tel.

 

1

P. Lach                                   piotr.lach@gminazlotow.pl

Wójt

110

 

P. Michalski                pawel.michalski@gminazlotow.pl

Z-ca Wójta

111

 

J. Król                                 joanna.krol@gminazlotow.pl
                                                       urzad@gminazlotow.pl

Sekretariat

114

 

Fax

135

 

3

M. Gadomska          monika.gadomska@gminazlotow.pl

Podatki

115

 

M. Łoboda                    mariola.loboda@gminazlotow.pl

Podatki, VAT

 

4

Z. Witkowska             zofia.witkowska@gminazlotow.pl

Kasa

116

 

E. Radzikowska        ewa.radzikowska@gminazlotow.pl

Księgowość podatkowa

 

I. Tomke                         izabela.tomke@gminazlotow.pl

Księgowość budżetowa

 

5

A. Pałuczak-Kowalska 

             agnieszka.paluczak-kowalska@gminazlotow.pl

Gł. Księgowy

117

 

B. Wojtasik                barbara.wojtasik@gminazlotow.pl

Z-ca Skarbnika

 

6

E. Konopińska-Nochowicz 
                                                  skarbnik@gminazlotow.pl

Skarbnik

118

 

8

K. Grochowska    katarzyna.grochowska@gminazlotow.pl
                                           RODO  iod@gminazlotow.pl

Dowody osobiste

119

 

S. Wójcik                        sabina.wojcik@gminazlotow.pl

Ewidencja ludności

 

9

L. Tomasz                       longin.tomasz@gminazlotow.pl

Sekretarz, zamówienia p.

120

 

10

A. Łuszczewska                                                                                                      agnieszka.luszczewska@gminazlotow.pl

Budownictwo

121

 

E. Piechowska-Ciozda 
                       
emilia.piechowska-ciozda@gminazlotow.pl

Ochr. środowiska

 

11

M. Ziółkowski         marcin.ziolkowski@gminazlotow.pl

Promocja gminy, org. pozarządowe, kultura fizyczna i sport

122

 

M. Marciniak          mateusz.marciniak@gminazlotow.pl

Fundusz sołecki

 

12

A. Ługowska                 anna.lugowska@gminazlotow.pl

Działalność gosp., sale wiejskie

123

 

13

K. Matuszczyk     karolina.matuszczyk@gminazlotow.pl

Zagosp. przestrzenne

124

 

14

E. Pulit                                   ewa.pulit@gminazlotow.pl

Gospodarka gruntami, rolnictwo

125

 

15

G. Górski                     grzegorz.gorski@gminazlotow.pl

Drogi

126

 

16

A. Pająk                       agnieszka.pajak@gminazlotow.pl

Budownictwo, oświetlenie uliczne, mienie komunalne

127

 

M. Jarząbek                  marek.jarzabek@gminazlotow.pl

Inwestycje

 

7

Sala Sesyjna

 

140

 

I piętro

20

A. Klocek                  agnieszka.klocek@gminazlotow.pl

Finanse oświaty i BHP

129

67  263-59-89

 

K. Deręgowska  katarzyna.deregowska@gminazlotow.pl

Finanse oświaty

 

21

J. Musiał – Kołda         

                              joanna.musial-kolda@gminazlotow.pl

Kadry – oświata

130

 

M. Deja                        magdalena.deja@gminazlotow.pl

Wynagrodzenia i ubezp.

131

 

 

P. Rudnik – Włoszczyńska

                                         radca.prawny@gminazlotow.pl

Radca prawny

132

 

 

A. Dobrosielska     aldona.dobrosielska@gminazlotow.pl

B. Dydacka                 barbara.dydacka@gminazlotow.pl

Dodatki węglowe i inne źródła ogrzewania, CEEB

133

 

22

M. Borsich              magdalena.borsich@gminazlotow.pl

Obsługa RG

128

 

 

 

ZWIK GZ Sp. z o.o.                               zwik@zwikgz.pl

 

67 265-11-00

 

 

GOPS                          sekretariat.gops@gminazlotow.pl

 

67 263-59-71

 

 

Biblioteka w Radawnicy      biblioteka@gminazlotow.pl

 

67 263-13-29

 

 

 


Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

WNIOSEK DO POBRANIA: Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie pełnienia funkcji sołtysa


PROGRAM CIEPŁE MIESZKANIE

Zarządzenie Nr 33.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 11.05.2023

Zał. nr 1 do Zarządzenia - Regulamin Ciepłe Mieszkanie - REGULAMIN

Zał. nr 2 do Zarządzenia - Wniosek o dofinansowanie - WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

   Zał. nr 1 do wniosku o dofinansowanie - oświadczenie współwłaściciela

   Zał. nr 2 do wniosku o dofinansowanie - oświadczenie współmałżonka

   Zał. nr 3 do wniosku o dofinansowanie - pełnomocnictwo

Zał. nr 3 do zarządzenia - wzór-umowa dotacji

   Zał. nr 1 do umowy dotacji - zestawienie rzeczowo - finansowe

Zał. nr 4 do zarządzenia  - Wniosek o płatność wraz z instrukcją wypełnienia

   Zał. nr 1 do wniosku o płatność - zestawienie kosztów kwalifikowalnych

   Zał. nr 2 do wniosku o płatność -protokół odbioru prac wykonawcy

Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie - INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Kauzula informacyjna - współmałżonek

Klauzula informacyjna - współwłaściciel


PREFERENCYJNY ZAKUP PALIWA STAŁEGO 

WNIOSEK O PREFERENCYJNY ZAKUP WĘGLA


GRANTY PPGR - "Komputery"

Oświadczenie - Granty PPGR - monitorowanie projektu

KOMPUTERY - Dodatkowy nabór Beneficjentów w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Granty PPGR 

Załącznik Nr 7 – OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO –
Oświadczenie opiekuna prawnego  

Załącznik Nr 8 – OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ
Oświadczenie ucznia 

Oświadczenie uzupełniające  

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - druk 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO 


PROGRAM "CIEPŁE MIESZKANIE" 

DEKLARACJA WSTĘPNA DO POBRANIA - wersja edytowalna wniosku 

DEKLARACJA WSTĘPNA DO POBRANIA - wersja pdf


Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła 

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 


 WNIOSEK O DODATEK WĘGLOWY  

 wniosek o dodatek węglowy w formacie .docx - wersja edytowalna 

 wniosek o dodatek węglowy w formacie .pdf - wersja nieedytowalna 


 CENTRALNA EWIDENCJA EMISYJNOŚCI BUDYNKÓW 

Deklarację można złożyć drogą elektroniczną na stronie: www.zone.gunb.gov.pl

lub w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

WNIOSKI:

BUDYNKI MIESZKALNE - deklaracja A

POZOSTAŁE BUDYNKI - deklaracja B


 USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ  

Wniosek - informacja na temat ilości posiadanych odpadów


Drogi 

Wniosek na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urzadzeń niezwiazanych z funkcjonowaniem drogi


 Działalność gospodarcza 

CEIDG WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA EDG-1 WNIOSEK O WPIS DO EWIDENCJI DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ


  Podatki i opłaty 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

Oświadczenie o otrzymywaniu powiadomień sms 

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej


 Dowody osobiste

Zgłoszenie niuprawnonego wyk danych

Zgloszenie cofniecia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osob

Zgloszenia zawieszenia certyfikatow w dowodzie osobistym

Wniosek o przekazanie danych kontaktowych do rejestru danych kontaktowych

Wniosek o wydanie dowodu osobistego wersja aktualna

Wniosek o przekazanie,aktualizacje,usuniecie RDK

Formularz zg oszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego


 Ewidencja ludności 

Zgłoszenie pobytu stałego.

Zgłoszenie pobytu czasowego.

Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu stałego.

Zgloszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego.

Wymeldowanie decyzją administracyjną

Zgloszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgloszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy.

Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wniosek o wydanie zaświadczenia o zameldowaniu z rejestru mieszkańców 

Wniosek o nadanie ne PESEL

Pełnomocnictwo


 Wnioski dotyczące sprzedaży alkoholu

WNIOSEK O WYDANIE ZEZWOLENIA NA ALKOHOL

WNIOSEK O WYDANIE JEDNORAZOWEGO ZEZWOLENIA NA ALKOHOL 

Oswiadczenie roczne o wartości sprzedaży napojów alkoholowych.


 Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo, ochrona środowiska

Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Wniosek- o wydanie zezwolenia na działalność opróżniania zbiorników bezodpływowych

WNIOSEK O NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO BUDYNKOM

 Zgłoszenie zamiaru wycinki - dotyczy drzew i krzewów na działkach będących własnością osób fizycznych 

Wniosek o wydanie zgody na wycinkę -  dotyczy wycinki drzew i krzewów dla osób fizycznych związanych z prowadząną działalnością gospodarczą i osób prawnych

ZGŁOSZENIE WYCINKI - dotyczy osób fizycznych

UWAGA!!!Ze względu na okresy ochronne zezwolenia wydaje się na okres od 16 października do 15 lutego 

WNIOSEK DO STUDIUM

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRZEZNACZENIU W MIEJSCOWYM PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WNIOSEK O SPORZĄDZENIE WYPISU I WYRYSU Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA OBSZARU GMINNEJ PRZESTRZENI ROLNICZO-LEŚNEJ

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI O USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO ALBO WARUNKÓW ZABUDOWY

WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI ZATWIERDZAJĄCEJ PROJEKT PODZIAŁU DZIAŁKI

WNIOSEK O WYDANIE POSTANOWIENIA OPINIUJĄCEGO PROJEKT PODZIAŁU DZIAŁKI

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O BRAKU KONIECZNOŚCI WYDANIA DECYZJI ZATWIERDZAJACEJ PROJEKT PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

OŚWIADCZENIE O RACHUNKU BANKOWYM x 3 zaliczka

OŚWIADCZENIE O RACHUNKU BANKOWYM x 3 refundacja

OŚWIADCZENIE O NIESKŁADANIU ZABEZPIECZENIA (dotyczy jsfp)

Wniosek w sprawie sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego


 Oświadczenia majątkowe  

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE RADNEGO GMINY 


  ROLNICTWO 

Do pobrania: wniosek o szacowanie szkód (2023)

Wniosek do komisji szacowania szkód powstałych w wyniku przymrozków

WNIOSEK o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

Formularz informacyjny dotyczący usuwania folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej


 Dokumenty dla osób składających podania o przyjęcie do pracy 

Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegajacej się o zatrudnienie

Oświadczenie o niekaralności

Oświadczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych

Klauzula zgody 


 Mieszkaniowy zasób Gminy Złotów

1 wniosek

2 deklaracja o dochodach

3 oświadczenie

4 oświadczenie o stanie majątkowym


ORGANIZACJE POZARZĄDOWE I KLUBY SPORTOWE

WZÓR DRUKU SPRAWOZDANIA ZA ROK 2022: SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2018 R. POZ. 450, Z PÓŹN. ZM.)

WZÓR DRUKU SPRAWOZDANIA DLA KLUBU SPORTOWEGO: SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu

WZÓR OFERTY NA ROK 2023 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2022 R. POZ. 1327, Z PÓŹN. ZM.)

Wzór ZGŁOSZENIA OSOBY DO PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ doradczej i opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2023

KLUBY SPORTOWE WNIOSEK o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu

 


Akcja bezpłatnej kastracji i znakowania zwierząt

 W dniu 15 marca 2023 r. rusza nabór wniosków do bezpłatnej kastracji psów i kotów utrzymywanych przez mieszkańców gminy Złotów oraz kotów wolno żyjących oraz trwałego znakowania.

DO POBRANIA: Wniosek Akcja Kastracja