Jesteś tutaj:   

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego - nowa zabudowa

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

1. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO - miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nowa zabudowa

2. PROJEKT  Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - nowa zabudowa

2.1. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE - nowa zabudowa - (zip)

opublikowano 2022-04-07


Złotów, dnia 23.05.2022 r.

OBWIESZCZENIE

O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko

- projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - nowa zabudowa

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r., poz. 247, ze zm.), w związku z uchwałami:

  • Nr XL.42.2018 Rady Gminy Złotów z dnia 29 marca 2018 r.,
  • Nr XXXI.234.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 25.03.2021 r.

zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu:

  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - nowa zabudowa wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 02.06.2022 r. do 27.06.2022 r., w Urzędzie Gminy w Złotowie, w godzinach pracy urzędu oraz
w Biuletynie Informacji Publicznej
 i na stronie internetowej Gminy Złotów www.gminazlotow.pl - zakładka MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 20.06.2022 r. w sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Złotowie według następującego harmonogramu:

  • godz. 10:00 – 11:00 MPZP Gminy Złotów w obrębie miejscowości Dzierzążenko;
  • godz. 11:00 – 12:00 MPZP – nowa zabudowa;

Każdy ma prawo do składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozy i ww. postępowania.

Uwagi i wnioski do prognozy w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone stosownie do art. 40 ww. ustawy.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do Wójta Gminy Złotów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 13.07.2022 r., na adres:

Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

e-mail: urzad@gminazlotow.pl
ePUAP: /zlotow/skrytkaESP

Wójt Gminy Złotów

/-/ Piotr Lach

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)      Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Złotów jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie
z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2)      Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Złotów, reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów, z siedzibą: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

3)      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4)      Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5)      Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)      Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 ze zmianami).

7)      Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.

8)      Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Złotów: e-mail: iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05 wew. 119.

opublikowano 27.05.2022 r.