Aktualności


 


KOMUNIKAT w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu prowadzenia amatorskiego połowu ryb na jeziorze Sławianowskim w związku z ćwiczeniami Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pile.
✅Zakaz obowiązuje w dniu 12 lipca 2024 r. w godzinach od 15:00 do 20:00.
✅Zakaz obejmuje część jeziora od miejscowości Kunowo do wschodniego końca jeziora.

Opłaty za wodę i odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Złotów od 17 lipca 2024 r.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o. w Złotowie zawiadamia, że Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Decyzją znak D.RZT.70.28/2024 z dnia 28 czerwca 2024 r. zatwierdziło „Taryfę na zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Złotów na okres 3 lat” od dnia 16 lipca 2024 r. do 16 lipca 2027 r. Szczegółowa informacja zamieszczona jest na stronie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp.z o.o. pod linkiem: http://zwikgz.pl/cena-wodyscieki/.

Seniorzy z Gminy Złotów korzystają już z opasek telemedycznych w ramach programu realizowanego przez GOPS Gminy Złotów.

Od 1 lipca 2024 r. dwudziestu Seniorów mieszkających na terenie gminy Złotów, w ramach programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, korzysta nieodpłatnie z opaski medycznej. Opaska medyczna została stworzona z myślą o osobach starszych, osobach mieszkających samotnie, czy osobach przewlekle chorych. Ma ona kształt zegarka, a użytkownik nosi ją na nadgarstku. Urządzenie wykonuje pomiar parametrów życiowych, monitoruje niebezpieczne sytuacje i przesyła informacje do całodobowego centrum telemedycznego, w którym znajdują się ratownicy gotowi do podjęcia natychmiastowej interwencji.

Opaska wyposażona jest w przycisk alarmowy SOS, umożliwia rozmowę głosową z ratownikiem i ma detekcję upadków. Sytuacja niebezpieczna dla zdrowia i życia użytkownika jest automatycznie wykrywana przez opaskę i alarmuje telemedyczne centrum ratunkowe. W centrum tym pracują wykwalifikowani ratownicy. To oni podejmują interwencję - udzielają zdalnie pomocy, dzwonią po zespół ratownictwa medycznego lub kontaktują się z wyznaczonym opiekunem. Po wciśnięciu przycisku SOS w zależności od rodzaju zdarzenia, ratownicy z centrum telemedycznego podejmują czynności mające na celu udzielenie pomocy poszkodowanemu. Możliwymi interwencjami są: połączenie z użytkownikiem opaski dzięki asystentowi głosowemu, kontakt z opiekunem, wskazaną wcześniej osobą z rodziny, czy pracownikiem ośrodka pomocy społecznej, wezwanie karetki lub innych służb ratunkowych (policja, straż pożarna).

Opaska posiada moduł GPS, który umożliwia określenie lokalizacji użytkownika. Wśród wielu funkcji t.j.: pomiar pulsu, dwustronna komunikacja, lokalizacja GPS, przypomnienie o lekach, czy asystent głosowy, dla seniorów najważniejsza będzie detekcja upadku. Z wiekiem sprawność ruchowa każdego z nas spada, a niektóre codzienne czynności zaczynają sprawiać coraz większe trudności. Opaska wyposażona w detektor upadków, automatycznie wykryje niebezpieczne zdarzenie i zaalarmuje centrum telemedyczne, które udzieli pomocy poszkodowanemu. Wejście po schodach, sięganie po rzeczy odłożone na wyższą półkę, czy wyjście z wanny nie będą już tak stresujące. Realizatorem powyższego programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie, a obsługę opasek i centrum telemedycznego powierzono polskiej firmie SiDLY. Na ten cel przeznaczono 15.531,94 zł, w tym 3.106,39 zł wkładu finansowego Gminy Złotów.

 


Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP

Koło Gospodyń Wiejskich Dzierzążenko "Dziarskie Babki" w dniu 29 czerwca 2024 r. uczestniczyło w ogólnopolskim finale IV edycji Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP w Warszawie. KGW dumnie reprezentowało Województwo Wielkopolskie (zdobywczynie 1 miejsca w etapie wojewódzkim). Gratulujemy.

 


Zakończenie roku szkolnego 2023/2024 w Radawnicy
W dniu 28 czerwca 2024 r. w szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy odbyło się wręczenie Stypendiów Wójta Gminy Złotów dla uzdolnionych uczniów szkół znajdujących się na terenie Gminy Złotów.
Wyróżnionych zostało 100 uczniów.
Serdecznie wszystkim gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

✅Gmina Złotów otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 – Priorytet 3 dla następujących jednostek oświatowych:
1) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Świętej; ul. Szkolna 12, 77-400 Złotów; kwota dofinansowania 12 000,00 zł,
2) Szkoła Podstawowa w Sławianowie; Sławianowo 1, 77-400 Złotów; kwota dofinansowania 4 000,00 zł.
✅Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie zadania polegającego na rozwijaniu zainteresowań dzieci i młodzieży przez promowanie i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży, realizowanego w ramach Priorytetu 3 Kierunek interwencji: 3.2. „Zakup nowości wydawniczych oraz elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i pedagogicznych”.
Całkowita wartość zadania wynosi 20 000,00 zł
Kwota dofinansowania wynosi 16 000,00 zł
Wkład własny wynosi 4 000,00 zł.

Lokalny Punkt Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Złotowie

- oferta nieodpłatnej, specjalistycznej i kompleksowej pomocy dla osób pokrzywdzonych przestępstwem, świadków przestępstw i osób im najbliższych.
➡️ ADRES:
ul. Domańskiego 5, 77-400 Złotów
➡️ TERMINY DYŻURÓW:
 - wtorki, godz. 08.00 - 13.00
- czwartki, godz. 13.00 - 18.00
➡️ TELEFON: 539 002 009.
Mieszkańcy Złotowa i powiatu złotowskiego, którzy doświadczyli m.in. takich przestępstw jak:
- przestępstwo przeciwko rodzinie (np. przemoc domowa, porzucenie, znęcanie się, niealimentacja),
- przestępstwo seksualne (np. zgwałcenie, obcowanie z małoletnim, kazirodztwo),
- przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu (np. uszkodzenie ciała),
- przestępstwo przeciwko wolności (np. stalking, groźba karalna, handel ludźmi, pozbawienie wolności)
- przestępstwo przeciwko mieniu (np. oszustwo, kradzież, przywłaszczenie),
- wypadki komunikacyjne
lub będący świadkami przestępstw lub osobami najbliższymi osobom pokrzywdzonym przestępstwem, w ramach działalności Lokalnego Punktu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Złotowie będą mogli uzyskać nieodpłatnie m.in.:
✔️ pomoc prawną,
✔️ pomoc psychologiczną,
✔️ pomoc materialną w zakresie łagodzenia skutków przestępstwa.

Zapraszamy!

Działalność Lokalnego Punktu finansowana jest ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Wsparcie realizowane jest przez Fundację "Dziecko w Centrum" we współpracy z Urzędem Miejskim w Złotowie.

#pomocpokrzywdzonym #osobypokrzywdzoneprzestepstwem  #lokalnypunktpomocypokrzywdzonymprzestepstwem #pomocpsychologiczna #pomocprawna 


Dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych.
Informujemy, że Zarząd Powiatu Złotowskiego w dniach od 14 czerwca 2024 r. do czasu wyczerpania środków finansowych, jednak nie dłużej niż do dnia 30 września 2024 r. nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w 2024 roku ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, budżetu Powiatu Złotowskiego oraz budżetów gmin Jastrowie, Krajenka, Lipka, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo, Złotów (gmina wiejska) i Miasto Złotów.
Przedmiotem dotacji jest demontaż, transport i unieszkodliwienie lub odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z budynków mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego.
Likwidację wyrobów zawierających azbest organizuje Powiat Złotowski, który wybiera wykonawcę prac związanych z demontażem, transportem i unieszkodliwieniem lub odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest w drodze przetargu publicznego.
Dotacji celowej na dofinansowanie likwidacji wyrobów zawierających azbest udziela się na pisemny wniosek złożony w Starostwie Powiatowym w Złotowie, zgodnie z formularzem dostępnym na stronie www.bip.zlotow-powiat.pl (zakładka AZBEST – INFORMACJA O DOTACJACH) oraz w siedzibie starostwa wraz z wymaganymi załącznikami.
Dotacja celowa na dofinansowanie do kosztów demontażu, transportu i unieszkodliwienia lub odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych przyznawana jest w wysokości 100% całościowych kosztów tych działań, nie obejmuje jednak kosztów związanych z wykonaniem nowego pokrycia dachowego. Warunkiem przyznania dofinansowania będzie, w zależności od charakteru wykonywanych robót, zgłoszenie ich lub uzyskanie na nie pozwolenia na budowę od Starosty Złotowskiego, jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Złożone wnioski będą realizowane do wysokości posiadanych środków.
O przyznaniu jak i odmowie udzielenia dotacji wnioskodawca zostanie poinformowany niezwłocznie na piśmie.
Więcej informacji pod nr tel. 67 263 59 18 lub 67 263 59 19.


Informacja prasowa Ministerstwa Cyfryzacji. Warszawa, 28 maja 2024 r.

Zastrzeż PESEL i chroń swoje dane w mObywatelu 2.0

Liczba prób wyłudzeń kredytów na cudze dane rośnie. Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło więc do aplikacji mObywatel 2.0 usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik może zastrzec swój numer PESEL, cofnąć zastrzeżenie i ponownie je ustawić. Widzi też, jakie firmy i instytucje sprawdzały jego numer PESEL i z jakiego powodu. Od 1 czerwca 2024 instytucje finansowe będą miały obowiązek sprawdzenia statusu numeru PESEL np. przed udzieleniem pożyczki.

W związku ze wzrostem przestępczości z wykorzystaniem skradzionych danych osobowych* Ministerstwo Cyfryzacji wprowadziło usługę Zastrzeż PESEL. Dzięki niej użytkownik aplikacji mObywatel 2.0 może:

 • zastrzec swój numer PESEL,
 • cofnąć zastrzeżenie (bezterminowo lub czasowo),
 • dowiedzieć się, kto sprawdzał jego numer PESEL i z jakiego powodu,
 • sprawdzić historię swoich zastrzeżeń.

Zastrzeżenie i cofnięcie zastrzeżenia numeru PESEL

Zastrzeżenie numeru PESEL zabezpiecza przed niechcianym kredytem lub zakupem na raty.

Po zastrzeżeniu numeru PESEL nadal można:

 • pójść do lekarza,
 • zrealizować receptę,
 • kupić bilety lotnicze,
 • załatwić sprawę w urzędzie.

Cofanie zastrzeżenia numeru PESEL jest szczególnie przydatne, kiedy chcemy z niego skorzystać, np. wziąć kredyt lub kupić sprzęt na raty. Po cofnięciu zastrzeżenia można ponownie zabezpieczyć swój numer PESEL najwcześniej po upływie 30 minut.

Historia numeru PESEL w aplikacji

Kolejną przydatną funkcją usługi Zastrzeż PESEL jest historia, w której sprawdzimy:

 • daty zastrzeżeń numeru PESEL,
 • kto, kiedy i z jakiego powodu sprawdzał nasz numer PESEL.

Funkcja nie tylko daje wgląd w historyczne operacje, ale też pomaga w wychwyceniu prób nieuprawnionego wykorzystania numeru PESEL.

Zastrzeżony PESEL – weryfikacja już od czerwca

Od 1 czerwca 2024 banki i inne instytucje będą miały obowiązek sprawdzać, czy PESEL jest zastrzeżony np. przed udzieleniem kredytu. Jeśli mimo zastrzeżenia powstanie zobowiązanie, instytucje te nie będą mogły dochodzić roszczeń z tego tytułu. Tym bardziej warto korzystać z usługi Zastrzeż PESEL i chronić swoje dane.

* Źródło: https://dokumentyzastrzezone.pl/wp-content/uploads/2024/04/infodok-2024.01-03-wydanie-57-sklad-240419-gk04.pdf (dostęp 28.05.2024)

 Więcej informacji o aplikacji i usłudze Zastrzeż PESEL znajdziesz na stronie www.info.mObywatel.gov.pl

Film instruktażowy o usłudze Zastrzeż PESEL: https://www.youtube.com/watch?v=oJqNj5wH__Y


 


STOPNIE ALARMOWE 

Szanowni Państwo,
uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych podpisał zarządzenia przedłużające do dnia 31 sierpnia 2024 roku obowiązywanie trzech stopni alarmowych:
• drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Zarządzenie nr 57);
• drugiego stopnia alarmowego CRP (2. stopień BRAVO-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Zarządzenie nr 59);
• drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Zarządzenie nr 58).
Zarządzenia obowiązują od dnia 1 czerwca 2024 roku od godz. 00:00 do dnia 31 sierpnia 2024 roku do godz. 23:59. Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni.
 Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.
 Stopień alarmowy BRAVO–CRP jest drugim, z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.
W tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne.
W związku z powyższym Administratorów Sieci Informatycznych w Urzędzie Gminy Złotów oraz podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Złotów w dalszym ciągu zobowiązuje się do prowadzenia całodobowej kontroli systemów teleinformatycznych, a pracowników do zachowania czujności.
Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie miejscowości Sławianowo, Buntowo, Kleszczyna oraz Skic

 UCHWAŁA Nr II.15.2024 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie miejscowości Sławianowo, Buntowo, Kleszczyna oraz Skic


OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie miejscowości Kamień

UCHWAŁA Nr II.14.2024 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania prze-strzennego Gminy Złotów w zakresie lokalizacji odnawialnych źródeł energii w rejonie miejscowości Kamień


Ogłoszenie

Wójta Gminy Złotów

o debacie nad

RAPORTEM O STANIE GMINY ZŁOTÓW ZA ROK 2023

 

W dniu 20 czerwca 2024 r. o godzinie 9:00 na Sesji Rady Gminy Złotów na sali sesyjnej Urzędu Gminy w Złotowie odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Złotów za rok 2023.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 609, 721):

„6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy
są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby”.

Z raportem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7, 77-400 Złotów (biuro nr 11) lub z wersji elektronicznej umieszczonej na stronie internetowej urzędu (www.gminazlotow.pl – Raporty o stanie Gminy Złotów) oraz na stronie BIP Gminy Złotów (www.bip.gminazlotow.pl – ogłoszenia).

DO POBRANIA:

RAPORT O STANIE GMINY ZŁOTÓW ZA ROK 2023

Ogłoszenie o Raporcie o stanie Gminy Złotów za rok 2023

opublikowano: 29.05.2024 r.


 


INFORMACJA WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 27.05.2024 r. w sprawie zorganizowania przez Gminę Złotów bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 9 czerwca 2024r.

Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2024 r. poz. 356) Wójt Gminy w dniu wyborów organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania (jeżeli w ramach tej gminy nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy albo najbliższy  przystanek komunikacyjny oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego). W ramach gminnego przewozu pasażerskiego w godzinach głosowania odbywają się co najmniej dwa pełne kursy. Mając powyższe na względzie Wójt Gminy Złotów informuje, iż w dniu wyborów tj. w dniu 9 czerwca 2024 r., uruchomione zostaną na terenie Gminy Złotów niżej wskazane bezpłatne linie komunikacyjne, na trasie których w dniu głosowania odbędą się dwa pełne kursy

(do lokalu i z powrotem) wg poniższego rozkładu:

opublikowano 2024-05-28


Zmiana pocztowych numerów adresowych
✅Uprzejmie informujemy, że Poczta Polska S.A. Region Sieci w Poznaniu, pismem z dnia 14 maja 2024 r. poinformowała Urząd Gminy Złotów, iż Zarząd Poczty Polskiej S.A. wyraził zgodę na wprowadzenie jednolitego pocztowego numeru adresowego dla miejscowości: Górzna, Nowiny, Pieczyn, Bielawa, Franciszkowo, Kamień, Krzywa Wieś, Grodno, Nowy Dwór, Święta, Buntowo, Kleszczyna, Nowa Święta, Rudna, Skic, Sławianowo, Kaczochy oraz Sławianówko.
✅Od dnia 20 maja 2024 r. obowiązującym kodem pocztowym dla w/w miejscowości jest numer 77-400.
✅Ponadto przedstawiamy informację o poprawnym adresowaniu przesyłek pocztowych:
Sz. P. Janina Nowak
Święta 105
77-400 ŚWIĘTA
lub
Sz. P. Janina Nowak
ul. Strażacka 105
77-400 ŚWIĘTA
‼WAŻNE:
Adres powinien zawierać kod pocztowy i nazwę miejscowości, w której mieści się siedziba adresata.

WYKAZ  AKTUALNYCH  KODÓW  POCZTOWYCH  

PRZYPISANYCH DO MIEJSCOWOŚCI GMINY ZŁOTÓW

Lp.

Kod pocztowy

Miejscowość

1.

77-400

BIELAWA   

2.

77-400

BLĘKWIT   

3.

77-400

BŁUGOWO   

4.

77-400

BUNTOWO   

5.

77-400

DZIERZĄŻENKO   

6.

77-400

FRANCISZKOWO   

7.

77-400

GÓRZNA   

8.

77-400

GRODNO   

9.

77-400

GRUDNA   

10.

77-400

JÓZEFOWO   

11.

77-400

KACZOCHY   

12.

77-400

KAMIEŃ   

13.

77-400

KLESZCZYNA   

14.

77-400

KLUKOWO   

15.

77-400

KRZYWA WIEŚ   

16.

77-400

ŁOPIENKO   

17.

77-400

MIĘDZYBŁOCIE   

18.

77-400

NOWA ŚWIĘTA   

19.

77-400

NOWINY   

20.

77-400

NOWY DWÓR   

21.

77-400

PIECZYN   

22.

77-400

PIECZYNEK   

23.

77-400

PŁOSKÓW   

24.

77-400

RADAWNICA   

25.

77-400

ROSOCHY   

26.

77-400

RUDNA   

27.

77-400

SKIC   

28.

77-400

SŁAWIANOWO   

29.

77-400

SŁAWIANÓWKO   

30.

77-400

STARE DZIERZĄŻNO   

31.

77-400

STAWNICA   

32.

77-400

ŚWIĘTA / ŚWIĘTA OGRODNICTWO  

33.

77-400

WĄSOSZ   

34.

77-400

WIELATOWO   

35.

77-400

ZALESIE   

36.

77-400

ZAWILCE   


Informacja

o bezpłatnym transporcie wyborców niepełnosprawnych oraz osób powyżej 60 roku życia w wyborach do Parlamentu Europejskiego

Wójt Gminy Złotów informuje, że zgodnie z art. 37e Kodeksu Wyborczego w Wyborach do Parlamentu Europejskiego zaplanowanych na dzień 09 czerwca 2024 r.  wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy  najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:

1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;

2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;

3) lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej "transportem powrotnym".

Wyborcy, któremu stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:

 1. Pisemnie na adres: Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów,
 2. Ustnie (w tym telefonicznie): Urząd Gminy w Złotowie,
  ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, tel. 67-263-53-05 (wew. 122), Biuro nr 11,
 3. W formie elektronicznej: e-mail: marcin.ziolkowski@gminazlotow.pllub ePUAP: /zlotow/skrytkaESP.

Zgłoszeń można dokonywać najpóźniej do 27 maja 2024 r.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania. Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania.

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie oraz do pobrania na stornie www.gminazlotow.pl w zakładce „Transport na wybory”.

UWAGA: Informujemy, że zgodnie z art. 37f Kodeksu Wyborczego organizowany będzie również oddzielny ogólnodostępny darmowy transport na wybory. Informacja o godzinach odjazdów autobusów z poszczególnych miejscowości Gminy Złotów zostanie podana w oddzielnym komunikacie.

DO POBRANIA:

FORMLUARZ ZGŁOSZENIA zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy ukończyli 60 rok życia


KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Złotów reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów, z siedzibą przy ul. Leśnej 7, 77-400 Złotów (e-mail: urzad@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05)

2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Złotów może się Pani/Pan kontaktować z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH w następujący sposób:

 • elektronicznie: iod@gminazlotow.pl
 • telefonicznie: 67-263-53-05 wew. 119
 • pisemnie: na adres siedziby Administratora danych.

3. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy w celu przyjęcia zgłoszenia oraz zapewnienia transportu do lokalu wyborczego w dniu wyborów.

4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające – firmy świadczące usługi transportowe, informatyczne, archiwizacyjne,).

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3                                                  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisach archiwalnych.

6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego w dniu wyborów.

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.


FORMLUARZ ZGŁOSZENIA zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego dla wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy ukończyli 60 rok życia


GMINNY DZIEŃ STRAŻAKA 2024

W dniu 12 maja 2024 r. w Rudnej obchodzono Gminny Dzień Strażaka. Uroczystość była okazją na podziękowanie Druhnom i Druhom z Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Złotów za ich służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców.
Wójt Gminy Złotów Piotr Lach wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Złotów Sławomirem Czyżykiem oraz Komendantem Gminnego Związku OSP RP Gminy Złotów Przemysławem Jasiłkiem wręczyli wyróżnienia najbardziej zasłużonym strażakom:
-OSP Blękwit
Krystian Wróbel, Adam Kanurski
-OSP Radawnica
Maria Brewka, Maria Pryczek
-OSP Kleszczyna
Patryk Ślaski, Paweł Cybulski
-OSP Stawnica
Michał Żmudziejewski, Milena Ruhnke
-OSP Rudna
Artur Ciepłuch, Jarosław Maciejewski
-OSP Zalesie
Andrzej Nowak, Jan Pielichowski
-OSP Święta
Krzysztof Miłkowski, Maciej Palacz
W uroczystości udział wzięli zaproszeni goście: Jarosław Maciejewski - Wicewojewoda Wielkopolski (w tym dniu również w roli wyróżnionego strażaka OSP Rudna), Poseł na Sejm RP Henryk Szopiński wraz z małżonką, Patryk Wruk - Starosta Złotowski, Komendant Powiatowego PSP w Złotowie, st. kpt. Krzysztof Olczak, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Złotowie druh Edmund Kabattek oraz Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Złotowie druh Paweł Kamiński.

 

Zdjęcia: Starostwo Powiatowe w Złotowie


KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTU AKTUALIZACJI STRATEGII ZINTEGROWANYCH INWESTYCJI TERYTORIALNYCH (ZIT) MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO PIŁY

Szanowni Państwo, 

zapraszamy do zapoznania się z aktualizacją Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły. Dokument został uzupełniony o załącznik zawierający elementy z zakresu transportu i mobilności miejskiej.

W ramach konsultacji zwracamy się do Państwa z prośbą o sugestie oraz ewentualne uwagi do aktualizowanej części Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły tj. dotyczącej opracowanych elementów mobilności miejskiej i transportu.

Termin konsultacji: 10.05.2024 r. - 24.05.2024 r.

Dokumenty wraz z formularzem zgłaszania uwag dostępne są pod linkiem:

https://www.pila.pl/aktualnosci/konsultacja-spoleczna.html

Uwagi można zgłaszać poprzez wypełnienie i przekazanie formularza konsultacyjnego:

 • drogą elektroniczną, przesyłając formularz na adres zit@um.pila.pl
 • osobiście w siedzibie Urzędu Miasta Piły, Plac Staszica 10, pokój 333 (III piętro).

Uwagi zgłoszone po dniu 24.05.2024 r. nie będą rozpatrywane.


Rusza nabór do Programu "Korpus Wsparcia Seniorów" na 2024 rok
✅Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie informuje o naborze wniosków do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.
Głównym celem Programu jest zapewnienie bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez zwiększanie dostępu do tzw. „opieki na odległość”, a także wsparcie gmin w realizacji świadczenia usług opiekuńczych w formie sąsiedzkiej.
Program jest bezpłatny i skierowany do mieszkańców gminy Złotów w wieku 60+ którzy mają problemy związane z prawidłowym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającej opieki w codziennym funkcjonowaniu w zakresie odpowiadającym ich potrzebom.
W ramach Programu Seniorzy otrzymają nieodpłatnie monitorującą całodobowo stan zdrowia opaskę na nadgarstek z przyciskiem SOS z możliwością połączenia głosowego z Centrum teleopieki.
W przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą. Po odebraniu zgłoszenia dyspozytor (np. ratownik medyczny, opiekun medyczny, pielęgniarka) podejmie decyzję o sposobie udzielenia pomocy seniorowi. W zależności od sytuacji może on zapewnić wsparcie emocjonalne, poprosić o interwencję kogoś z jego najbliższego otoczenia (rodzinę, sąsiadów, opiekunów), poprosić o interwencję pracownika ośrodka pomocy społecznej (np. pracownika socjalnego czy opiekunkę środowiskową) lub wezwać służby ratunkowe.
ZGŁOSZENIA PRZYJMOWANE BĘDĄ DO DNIA 10.05.2024 R.
Osoby zainteresowane uczestnictwem w programie lub członkowie ich rodzin proszeni są o kontakt z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złotowie, ul. Marii Skłodowskiej-Curie, tel. 67 263 59 71 lub koordynatorem projektu Panią Joanną Wójtów-Gagatek tel. wew. 217.

W dniu 7.05.2024 r. miało miejsce pierwsze posiedzenie IX kadencji Rady Gminy Złotów.
✅Pani Ewa Russ Przewodnicząca Gminnej Komicji Wyborczej oraz jej Zastępczyni Ewa Fąs, wręczyły nowej Radzie zaświadczenia o nominacji na pełnienie mandatu Radnego Gminy Złotów w nowej kadencji. Nominację na kolejną kadencję otrzymał również Wójt Gminy Złotów Piotr Lach.
✅Pierwszą sesję Rady Gminy Złotów poprowadziła Radna Senior Barbara Wyrwicka.
✅Przewodniczącym Rady Gminy Złotów został Sławomir Czyżyk. Wiceprzewodniczącymi zostali: Adriana Opłatek oraz Adam Tomaszewski.
✅Na sesji obecny był Jarosław Maciejewski - Wicewojewoda Wielkopolski, który pogratulował nowej Radzie oraz Wójtowi otrzymanych nominacji oraz zapewnił o podtrzymaniu dalszej dobrej współpracy.
✅Gratulacje Wójtowi, Przewodniczącemu Rady, oraz Radnym przekazał również Daniel Sztych - Radny Powiatu Złotowskiego z okręgu wyborczego nr 5 Gmina Złotów.

 


OGŁOSZENIE O KONKURSIE z dnia 6 maja 2024 r.
Wójt Gminy Złotów ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Sławianowie
I. Organ prowadzący szkołę:
Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów
II. Nazwa i adres szkoły, której konkurs dotyczy:
Szkoła Podstawowa w Sławianowie, Sławianowo 1, 77-400 Złotów.
III. Wymagania wobec kandydatów:
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 ze zm.) tj.:
§ 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
- co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo,
- w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni,
• przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora albo przez powierzeniem stanowiska dyrektora w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 ustawy z dnia
14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu, i w przypadku,
o którym mowa w art. 63 ust. 12 tej ustawy;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;
7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;
10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.
§ 2. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz
2) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1597 ze zm.);
§ 3. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;
2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
5) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2,5,6,8,10 i 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021 r. poz. 1449 ze zm.).
§ 4. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone powyżej, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania
z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej lub nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,
- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy.
IV. Wymagane dokumenty:
1. Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;
3) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:
- imię (imiona) i nazwisko,
- datę i miejsce urodzenia,
- obywatelstwo,
- miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);
4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;
5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:
- dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie
z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, lub
- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub
- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,
7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;
11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - w przypadku kandydata na dyrektora urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;
12) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;
13) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;
14) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;
15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

2. Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą
i własnoręcznym podpisem. Na żądanie organu prowadzącego kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-7, 12, 13.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym imieniem i nazwiskiem kandydata oraz adresem zwrotnym, z dopiskiem:
„Konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
w Sławianowie",
w terminie do dnia 21 maja 2024 r. do godziny 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy
w Złotowie, pokój nr 1, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów lub przesłać drogą pocztową na wskazany adres. W przypadku nadesłania oferty drogą pocztową decyduje data wpływu do Urzędu.
Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.
Adres skrytki ePUAP: /zlotow/skrytkaESP
Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Złotów.
Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert.
O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia Komisji.
Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.
5. Objęcie stanowiska dyrektora nastąpi od dnia 1 września 2024 r.
6. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu udziela: Paweł Michalski – zastępca wójta –
tel. (67) 263-53-05 wew. 111.


KGW „Dziarskie Babki” z Dzierzążenka numerem 1 w Wielkopolsce 
✅Miło na poinformować, że KGW „Dziarskie Babki” z Dzierzążenka zajęło 1 miejsce w wojewódzkim etapie IV edycji ogólnopolskiego Konkursu dla Kół Gospodyń Wiejskich o Nagrodę Małżonki Prezydenta RP. W poprzednich latach KGW dwukrotnie zdobywało 2 miejsce. Tym razem są już numerem jeden.
✅Kolejny etap konkursu odbędzie się 29 czerwca w siedzibie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Otrębusach, gdzie „Dziarskie Babki” będą dumnie reprezentowały Wielkopolskę i naszą Krajnę.
✅Samo przygotowanie wniosku było ogromną pracą podkreślającą dotychczasową aktywność Koła. Część z ich dokonań możecie Państwo obejrzeć na specjalnym promocyjnym klipie wideo przygotowanym przez Z Łapy Film.
✅Gratulujemy sukcesu i trzymamy kciuki za kolejny.

„Plan gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego” prace nad projektem

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego przystąpił do opracowania projektu dokumentu „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego” (dalej WPGO). Realizacja zadania wynika z zapisu art. 9 pkt. 3 ustawy z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2151 z późn. zm.). Zadanie realizowane jest przez Departament Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, a Wykonawcą opracowania jest firma Lemitor Ochrona Środowiska Sp. z o.o., z siedzibą na ul. Jana Długosza 40 we Wrocławiu. Głównym celem WPGO jest wskazanie kierunków rozwoju polityki zarządzania gospodarką odpadami oraz wspieranie działań służących osiągnięciu celów i wymagań założonych w krajowej i unijnej polityce ochrony środowiska. Analizie zostanie poddany aktualny stan gospodarki odpadami dla wszystkich wytworzonych w województwie wielkopolskim odpadów. Przedmiotem dokumentu będzie również przedstawienie środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów oraz kierunków działań w gospodarce odpadami. Pierwszym etapem przygotowania WPGO jest zebranie danych i informacji niezbędnych do przeprowadzenia analizy gospodarki odpadami oraz określenia zakresu planowanych inwestycji na terenie województwa. W związku z powyższym, niezbędne jest właściwe współdziałanie z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami związanymi z gospodarką odpadami oraz przedstawicielami podmiotów gospodarczych. Wobec powyższego uprzejmie proszę o czynne włączenie się w proces opracowania przedmiotowego dokumentu i współpracę z firmą LEMITOR OCHRONA ŚRODOWISKA Sp. z o.o., gdyż Państwa pomoc jest nieodzownym warunkiem rzetelnego przygotowania przedmiotowego dokumentu. Odpowiedzialnym za merytoryczną stronę realizacji zadania po stronie Wykonawcy jest zespół realizujący – wpgo@lemitor.com.pl; tel. 71 325 25 90, a po stronie Departamentu Zarządzania Środowiskiem i Klimatu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego są:

 Joanna Cichoń – joanna.cichon@umww.pl;

 Izabela Majchrzak – izabela.majchrzak@umww.pl.

Licząc na owocną współpracę, uprzejmie zapraszam Państwa na spotkanie informacyjne, które odbędzie się w dniu 2 lutego br. w godzinach 10:00 – 12:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań.  Deklaracje udziału proszę przesłać w terminie do 30 stycznia br. pod adres mailowy wpgo@umww.pl, wskazując imię, nazwisko, stanowisko oraz nazwę reprezentowanej jednostki. Jednocześnie informuję, że ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, o udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Z poważaniem

CZŁONEK ZARZĄDU

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Jacek Bogusławski


W dniu 25 kwietnia 2024 r. miało miejsce ostatnie posiedzenie VIII kadencji Rady Gminy Złotów.
✅Sesja rozpoczęła się od powierzenia stanowisk dyrektorskich szkół: Szkoły Podstawowej im. Marii Kilar w Kleszczynie oraz Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej. Stanowisko dyrektora pierwszej z nich objęła, debiutująca w tej roli, Pani Iwona Nawrocka. Pracę na stanowisku dyrektora Szkoły w Świętej kontynuował będzie Pan Mariusz Filipkowski. Wójt Gminy Złotów pogratulował nominacji wyrażając nadzieję, że szkoły będą nadal prowadzone w sposób profesjonalny z naciskiem na dobro uczniów i wysoki poziom edukacji.
✅Po części formalnej, w której Rada zajęła się bieżącymi tematami dotyczącymi funkcjonowania gminy, przyszedł czas na część związaną z zakończeniem bieżącej kadencji Rady Gminy Złotów. Wójt Gminy Złotów Piotr Lach wraz z Przewodniczącym Rady Gminy Złotów Sławomirem Czyżykiem przekazali wszystkim Radnym podziękowania za ich pracę na rzecz mieszkańców Gminy Złotów i ich współpracę z Urzędem Gminy Złotów. Podziękowania dla samego przewodniczącego Rady przekazał Wójt oraz zastępca Wójta Gminy Złotów Paweł Michalski.
✅Z kolei Radni podziękowali Wójtowi oraz zastępcy za sprawne zarządzanie Gminą i dobrą współpracę z Radą. Jednocześnie pogratulowano Wójtowi bardzo dobrego wyniku w plebiscycie wyborczym, za co Piotr Lach podziękował podkreślając, że tak duży kredyt zaufania mobilizuje do dalszej wytężonej pracy na rzecz mieszkańców i Gminy Złotów.
✅Serdeczne podziękowania z rąk delegacji Rady Gminy Złotów złożono również na ręce Pani Magdaleny Borsich oraz Grzegorza Górskiego, którzy z ramienia Urzędu obsługują sesje Rady.
✅Uroczyście wyróżniono również troje Radnych, którzy ustępują z miejsca w Radzie Gminy Złotów. Podziękowano Radnej Alicji Szewczuk ze Sławianowa, Radnemu Janowi Bulawie z Kleszczyny oraz Radnemu Tomaszowi Kędzia z Górznej.
✅Spotkanie przebiegło w spokojnej i przyjacielskiej atmosferze. Atmosferze, która przekłada się na konstruktywne kierowanie rozwojem Gminy.

Nadleśnictwo Złotów zaprasza na otwarcie wiaty w parku w Międzybłociu połączone z ogniskiem i grillem.
27 kwietnia 2024 r., godzina 14:00.
Zachęcamy do spędzenia tego czasu na powietrzu wraz z rodziną i znajomymi.

Informujemy, że Urząd Gminy w Złotowie w dniu 02.05.2024 r. (czwartek) będzie nieczynny.

Przepraszamy za utrudnienia.

 


Zamknięcie naboru wniosków o bezpłatne wykonanie zabiegów kastracji psa lub kota.

✅Gmina Złotów informuje, że z dniem 22.04.2024 r. godz. 9.00 zostaje zamknięty nabór wniosków dotyczących akcji sterylizacji suk i kotek oraz kastracji psów i kocurów.
✅W związku wpływem odpowiedniej ilości wniosków do tut. Urzędu oraz wykorzystaniu całej puli środków przeznaczonych na realizację akcji, nabór wniosków zakończył się.
✅Wnioski, które wpłyną do Urzędu Gminy w Złotowie po tym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.

✅Akcja bezpłatnej kastracji i znakowania zwierząt.
✅W dniu 18 kwietnia 2024 r. rusza nabór wniosków do bezpłatnej kastracji psów i kotów utrzymywanych przez mieszkańców gminy Złotów oraz kotów wolno żyjących oraz trwałego znakowania.
✅Zadanie realizowane jest w ramach Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2024, przy współfinansowaniu przez „ZWIERZ” Ogólnopolską Fundację na Rzecz Ochrony Zwierząt z siedzibą w Bieruniu.
✅Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie przez właściciela zwierzęcia lub opiekuna kota wolnożyjącego wniosku do Wójta Gminy Złotów o dofinansowanie wykonania zabiegu. Po jego zweryfikowaniu i pozytywnym rozpatrzeniu zostanie wydane skierowanie upoważniające wnioskodawcę do dokonania zabiegu.
✅Kwalifikowalność udziału w Akcji kastracji będzie zależna od daty wpływu wniosku, z uwzględnieniem zasady zapewnienia wykonania zabiegów u zwierząt, których opiekunami są osoby niezamożne, których sytuacja życiowa nie pozwala na pokrycie kosztów zabiegów lub znacznie je utrudnia. Zabiegi wykonywane będą w lecznicy dla zwierząt w Złotowie: Prywatna Praktyka Weterynaryjna, ul. Wańkowicza 8/1, 77-400 Złotów, prowadzonej przez lekarza weterynarii Pawła Mendyka. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu zwierzęcia do wykonania zabiegu należy do lekarza weterynarii, który oceni czy stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki pozwalają na jego przeprowadzenie.
✅Akcja potrwa do 30 listopada 2024 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.
✅Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy w Złotowie, w pokoju nr 23 lub pod numerem telefonu (067) 263 53 05 wew. 133.
 
 

 

"Aktywna szkoła"

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki przedłużyło nabór do programu „Aktywna szkoła”. Nowy ostateczny termin składania wniosków ustalono na piątek 19 kwietnia br.

 

Aktywna Szkoła to program stworzony z myślą o realizacji strategicznego celu w obszarze kultury fizycznej – Aktywne i zdrowe społeczeństwo. Program ten to kompleksowe wsparcie aktywności fizycznej skierowane w szczególności do dzieci i młodzieży, ale także do osób dorosłych. Dzięki optymalnemu wykorzystaniu przyszkolnej i samorządowej infrastruktury sportowej oraz zapewnieniu profesjonalnego wsparcia trenerskiego umożliwiamy aktywizację społeczeństwa na poziomie lokalnym.

Więcej informacji: Program „Aktywna Szkoła” cieszy się zainteresowaniem szkół i samorządów w całej Polsce - Ministerstwo Sportu i Turystyki - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 


Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiejnocy oraz odpoczynku w rodzinnym gronie.


JUBILEUSZ pożycia małżeńskiego

✅W dniu 27 marca 2024 r. Wójt Gminy Złotów Piotr Lach oraz Przewodniczący Rady Gminy Złotów Sławomir Czyżyk wręczyli na ręce Szanownych Jubilatów - Państwa Krystyny i Jana Makowskich z Józefowa, Brygidy i Bogdana Gruenwald ze Skica, Teresy i Henryka Tomas ze Skica oraz Jadwigi i Alfonsa Kulasek z Radawnicy - Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W okazałym Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego uczestniczyły również rodziny wyróżnionych.
✅Składamy gratulacje oraz życzenia szczęścia, zdrowia oraz pomyślności na dalsze lata wspólnego życia.
✅Uroczystość odbyła się na nowej sali wiejskiej w Nowinach. Dziękujemy Paniom z KGW oraz Panu sołtysowi za pomoc w organizacji Jubileuszu.

TRANSPORT NA WYBORY

Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2024 r. poz. 356) Wójt Gminy w dniu wyborów organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania (jeżeli w ramach tej gminy nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy albo najbliższy  przystanek komunikacyjny oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego). W ramach gminnego przewozu pasażerskiego w godzinach głosowania odbywają się co najmniej dwa pełne kursy. Mając powyższe na względzie Wójt Gminy Złotów informuje, iż w dniu wyborów tj. w dniu 07 kwietnia 2024r., uruchomione zostaną na terenie Gminy Złotów niżej wskazane bezpłatne linie komunikacyjne, na trasie których w dniu głosowania odbędą się dwa pełne kursy (do lokalu i z powrotem) wg poniższego rozkładu:

INFORMACJA WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 26.03.2024 r. w sprawie zorganizowania przez Gminę Złotów bezpłatnego gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałych obwodach głosownia położonych na obszarze gminy w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województwa i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.

opublikowano: 27.03.2024 r.


ZŁOTE HERBY 2023

22 marca 2024 r. w sali kinowej Złotowskiego Domu Kultury po raz XXIV miał miejsce wielki finał konkursu Powiatowe Godło Promocyjne Złoty Herb 2023.
Gratulujemy mieszkańcom Międzybłocia - Kulpa Waldemarowi i Zbonik Weronice, za nominację w konkursie Powiatowe Godło Promocyjne "Złoty Herb 2023" w kategorii "Rolnictwo, Leśnictwo i Agrobiznes". Gratulujemy również nominowanym przedsiębiorstwom: Alubud Producent Ślusarki Aluminiowej z Wielatowa oraz DAMKOIL Centrum Olejowe z Blękwitu.
Samorząd Gminy Złotów na gali reprezentowali Wójt Gminy Złotów Piotr Lach oraz Radny Międzybłocia Adam Tomaszewski.

✅Spotkanie wielkanocne Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ze Złotowa we Franciszkowie.
✅W sobotę 23 marca 2024 r. zostało zorganizowane spotkanie integracyjne dzieci ze świetlicy środowiskowej „Przystań” ze Złotowa i dzieci z Franciszkowa. Panie z Koła Gospodyń Wiejskich „Wszechmocni” z Franciszkowa, z panią Sołtys Wiesławą Stępień na czele, przygotowały pyszny poczęstunek i ugościły zaproszonych gości.
 

„Tradycyjna Palma Wielkanocna 2024”

W dniu 24 kwietnia 2024 r. w kościele pw. św. Piotra i Pawła Apostołów w Złotowie miało miejsce rozstrzygnięcie Parafialno-Gminnego Konkursu na Tradycyjną Palmę Wielkanocną 2024. Do konkursu zgłosiły się sołectwa oraz Koła Gospodyń Wiejskich z Gminy Złotów (Kamień, Zalesie, Dzierzążenko, Pieczynek, Nowiny, Nowy Dwór i Kleszczyna). Wszystkie palmy reprezentowały bardzo wysoki poziom wykonania i dbałości o szczegóły. Doceniamy duże zaangażowanie i wkład pracy włożony w ich wykonanie.

Pierwsze miejsce zajęło KGW „Aktywne Nowinianki” z Nowiny, drugie KGW z Kamienia, trzecie sołęctwo Dzierzążenko. Gratulujemy.

Organizatorami konkursu była Parafia pw. św. Piotra i Pawła Apostołów w Złotowie, Gmina Złotów (reprezentowana przez zastępcę Gminy Złotów Pawła Michalskiego) oraz Stowarzyszenie Cristiana Civitas reprezentowane przez Stanisława Pawełka – pomysłodawcę konkursu. Partnerami konkursu była Lokalna Grupa Działania – Krajna nad Notecią, Wielkopolska Organizacja Turystyczna "Wielkopolskie Zdroje", Warsztaty Terapii Zajęciowej ze Złotowa oraz Studio Reklamy 11 ze Złotowa.

fot. zlotowskie.pl


✅Informujemy, że Urząd Gminy w Złotowiew dniu 29.03.2024 (piątek) będzie czynny do godziny 12:00.
✅Kasa Urzędu Gminy w Złotowie będzie czynna do godziny 11:00.
Przepraszamy za utrudnienia.

✅Ogłoszenie Wójta Gminy Złotów o wynikach konkursu na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2024 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury.
✅Do urzędu wpłynęła rekordowa ilość ofert - 32. Kwota przeznaczona do udzielenia dotacji przez Gminę Złotów w roku 2024 wynosi 100.000 zł. Łączna kwota wnioskowanego wsparcia wyniosła natomiast 317.039,40 zł. Wsparciem objęto 31 wniosków.
 
Opublikowano: 25.03.2024 r.

Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia

       Na podstawie art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. Prawo o zgromadzeniach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1389) Wójt Gminy Złotów informuje, że dnia 12 marca 2024 r. o godz. 13:12 do Urzędu Gminy Złotów wpłynęło zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia na terenie Gminy Złotów.

Planowany termin zgromadzenia:

od 20 marca 2024 r. do 20 kwietnia 2024 r. w godzinach od 7:00 do 20:00.

Miejsce zgromadzenia: rondo w Blękwicie.


Badanie ankietowe w ramach aktualizacji Strategii ZIT MOF Piły w zakresie mobilności - przedłużenie terminu wypełniania ankiet

Drodzy Mieszkańcy,

rozpoczęliśmy prace nad aktualizacją dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły".

 W ramach aktualizacji ww. dokument zostanie uzupełniony o elementy związane z mobilnością. Oprócz różnego rodzaju analiz chcemy pozyskać informacje na temat mobilności naszych mieszkańców bezpośrednio od Państwa, poprzez przygotowaną ankietę.

 Wnioski z przeprowadzonych ankiet mają służyć poznaniu Państwa oczekiwań i zachowań komunikacyjnych oraz wypracowaniu rozwiązań, które poprawią mobilność mieszkańców całego Obszaru Funkcjonalnego Piły.

Opracowanie elementów mobilności do strategii ZIT pozwoli lepiej:

 • wykorzystywać istniejącą infrastrukturę w miastach, gminach,
 • planować rozwój transportu (w tym transportu zbiorowego, rowerowego),
 • koordynować inwestycje.

Każdy z nas może aktywnie uczestniczyć w tworzeniu aktualizowanego dokumentu, dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym mobilności miejskiej.

 TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE

 Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTHIQohYf9Kzj7VjUUx0A4xKiusDNztl4uMoP7ix6umjqF5g/viewform?usp=sf_link

Uwaga

W pytaniach „W jaki sposób najczęściej dociera Pan/i do wyżej wymienionych miejsc” oraz „W jaki sposób najczęściej podróżuje Pan/i do wskazanych miejscowości” w prawym dolnym rogu znajduje się suwak do rozwinięcia listy wyboru środków transportu.

07.02.2024


11 marca - Dzień Sołtysa

Z okazji obchodzonego 11 marca Święta Sołtysów, w imieniu Samorządu Gminy Złotów, składamy najlepsze życzenia oraz podziękowania za poświęcenie i pracę wkładaną w rozwój Państwa sołectw. Wszystkim pełniącym zaszczytną funkcję sołtysa życzymy zdrowia, pomyślności oraz satysfakcji z wykonywanych obowiązków.

Wójt Gminy Złotów - Piotr Lach
Przewodniczący Rady Gminy Złotów - Sławomir Czyżyk
oraz Radni Gminy Złotów


Zapraszamy wszystkie sołectwa i organziacje z terenu Gminy Złotów do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu na Tradycyjną Palmę Wielkanocną.
Troszcząc się o tradycje ludowe, które mają korzenie chrześcijańskie, w Niedzielę Palmową – 24 marca 2024 roku – już po raz trzeci przy współpracy z Gminą Złotów, w parafii pw. św. Piotra i Pawła Apostołów w Złotowie odbędzie się konkurs „Tradycyjna Palma Wielkanocna 2024”. Serdecznie zapraszamy do udziału reprezentacje sołectw Gminy Złotów i innych organizacji działających na jej terenie. Dla zwycięzców zostały przygotowane nagrody.

Do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin konkursu


Najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet.

 


✅Marzena Lewicka z Górznej laureatką konkursu „SOŁTYS ZIEMI ZŁOTOWSKIEJ 2023”.
✅07 marca 2024 r. w Sali Kinowej Złotowskiego Domu Kultury odbyła się kolejna edycja Forum Sołtysów z obszaru Lokalnej Grupy Działania "Krajna Złotowska".
✅Podczas wydarzenia rozstrzygnięto Konkurs „Sołtys Ziemi Złotowskiej”. Laureatką z terenu Gminy Złotów została właśnie Pani Marzena Lewicka z Górznej. Gratulujemy!
✅Przekazujemy wyrazy uznania dla wszystkich pozostałych laureatek i laureatów z terenu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krajna Złotowska".
 

Złotów, dnia 06.03.2024 r.

OGŁOSZENIE

O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów
dla rozwoju terenów publicznych oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko
 

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977, ze zm.), w związku z art. 67 ust.
3 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), oraz art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094, ze zm.), w związku z uchwałą Nr XLVIII.471.2022 Rady Gminy Złotów z dnia 25 sierpnia 2022 r., zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla rozwoju terenów publicznych oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 14.03.2024 r. do 05.04.2024 r., w Urzędzie Gminy
w Złotowie, w godzinach pracy urzędu – od 7:00 do 15:00
.

Projekt ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla rozwoju terenów publicznych oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną również udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) http://www.gminazlotow.pl/zlotow/bip/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego.html.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 03.04.2024 r. w sali Sesyjnej Urzędu Gminy
w Złotowie o godz. 11:00 – 12:30.

Każdy ma prawo do składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla rozwoju terenów publicznych oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy
w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu
(7:00 – 15:00) oraz składać uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla rozwoju terenów publicznych oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko, prognozy i ww. postępowania.

Uwagi i wnioski do prognozy w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone stosownie do art. 40 ww. ustawy.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do Wójta Gminy Złotów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 22.04.2024 r., na adres:

Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

e-mail: urzad@gminazlotow.pl
ePUAP: /zlotow/skrytkaESP

          Wójt Gminy Złotów

               /-/ Piotr Lach

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)      Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Złotów jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2)      Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Złotów, reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów, z siedzibą: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

3)      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4)      Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5)      Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)      Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r., poz. 977 ze zm.).

7)      Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.

8)      Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Złotów: e-mail: iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05 wew. 119.

 opublikowano 06.03.2024 r.

1.1 Projekt uchwały miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów dla rozwoju terenów publicznych oraz terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w obrębie ewidencyjnym Dzierzążenko

1.2 Załącznik do projektu uchwały

1.3 Prognoza środowiskowa

opublikowano 2024-03-13


Ogłoszenie

Wójta Gminy Złotów

z dnia 04.03.2024 roku

 Wójt Gminy Złotów informuje, że w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zaplanowanych na dzień 07 kwietnia 2024 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy  najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:

1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;

2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;

3) lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej "transportem powrotnym".

Wyborcy, któremu stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:

 1. 1.      Pisemnie na adres: Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów,
 2. 2.      Ustnie (w tym telefonicznie): Urząd Gminy w Złotowie,
  ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, tel. 67-263-53-05 (wew. 122), Biuro nr 11.
 3. 3.      W formie elektronicznej: e-mail: marcin.ziolkowski@gminazlotow.pl, lub
  ePUAP: /zlotow/skrytkaESP.

 Zgłoszeń można dokonywać najpóźniej do 25 marca 2024 r.

 Termin zgłoszenia zamiaru skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego w ponownym głosowaniu (tzw. II tura), w przypadku niezgłoszenia zamiaru przed pierwszym głosowaniem, upływa w dniu 16 kwietnia 2024 r.

 Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania. Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania.

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie oraz do pobrania na stornie www.gminazlotow.pl w zakładce „Transport na wybory”.

 UWAGA: Informujemy, że zgodnie z art. 37f Kodeksu Wyborczego organizowany będzie również oddzielny ogólnodostępny darmowy transport na wybory. Informacja o godzinach odjazdów autobusów z poszczególnych miejscowości Gminy Złotów zostanie podana w oddzielnym komunikacie.

DO POBRANIA: Wniosek Transport do lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych i powyżej 60 roku życia

KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 Na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Złotów reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów,            

z siedzibą przy ul. Leśnej 7, 77-400 Złotów (e-mail: urzad@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05)

 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Złotów może się Pani/Pan kontaktować z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH w następujący sposób:

 • elektronicznie: iod@gminazlotow.pl
 • telefonicznie: 67-263-53-05 wew. 119
 • pisemnie: na adres siedziby Administratora danych.

 3. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy w celu przyjęcia zgłoszenia oraz zapewnienia transportu do lokalu wyborczego w dniu wyborów.

 4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające – firmy świadczące usługi transportowe, informatyczne, archiwizacyjne,).

 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisach archiwalnych.

 6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

 7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego w dniu wyborów.

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

DO POBRANIA: Wniosek Transport do lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych i powyżej 60 roku życia


SPORT DLA WSZYSTKICH

Do 5 marca br. Ministerstwo Sportu i Turystyki przedłużyło nabór do tegorocznej edycji programu „Sport dla Wszystkich”. Do rozdysponowania jest 100 mln złotych na upowszechnianie aktywności fizycznej. O dofinansowanie mogą wnioskować m.in. gminne, szkolne i ludowe kluby sportowe.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej, w tym m.in. gminne, międzygminne, uczniowskie, szkolne, międzyszkolne i ludowe kluby sportowe.

Wnioskodawcy muszą zagwarantować udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł w wysokości nie mniejszej niż 5 proc. całości kosztów zadania.

Na realizację zadań w ramach tegorocznej edycji programu zaplanowano 100 mln zł.

Jak informuje resort sportu, w ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie na cztery rodzaje zadań:

1. Upowszechnianie sportu w rodzinie oraz w różnych grupach społecznych;
2. Upowszechnianie sportu w środowisku wiejskim;
3. Wspieranie organizowanych w Polsce sportowych przedsięwzięć realizowanych w ramach działań rządu dotyczących „Współpracy z Polonią i Polakami za granicą”;
4. Wspieranie projektów sportu dla wszystkich (poz. 1-3) realizowanych przez fundacje działające w obszarze kultury fizycznej.

Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego systemu obsługi ofert i wniosków Ministerstwa Sportu i Turystyki AMODIT w terminie do 5 marca 2024 roku. Zostaną one rozpatrzone do 17 maja 2024 r.

Więcej informacji na temat programu można znaleźć TUTAJ. Ogłoszenie o naborze oraz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania na jego temat publikujemy w formie załączników pod tym, tekstem.


Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych podpisał zarządzenia przedłużające do 31 maja 2024 roku obowiązywanie trzech stopni alarmowych:

 • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytoriumRzeczypospolitej Polskiej (Zarządzenie nr 16);
 • drugiego stopnia alarmowego CRP (2. stopień BRAVO-CRP) na całym terytoriumRzeczypospolitej Polskiej (Zarządzenie nr 17);
 • drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) wobec polskiej infrastruktury energetycznej mieszczącej się poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Zarządzenie nr 18).

Zarządzenia obowiązują od dnia 1 marca 2024 roku, od godz. 00:00 do dnia 31 maja 2024 roku do godz. 23:59.
Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni.

 • Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.
 • Stopień alarmowy BRAVO–CRP jest drugim, z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Oznacza to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych.

W tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne.

W związku z powyższym Administratorów Sieci Informatycznych w Urzędzie Gminy Złotów oraz podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Złotów w dalszym ciągu zobowiązuje się do prowadzenia całodobowej kontroli systemów teleinformatycznych, a pracowników do zachowania czujności.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.


Złotów, dnia 29 lutego 2024 r.

Wójt Gminy Złotów

informuje o przedłużeniu konsultacji społecznych do dnia 31 marca 2024 r. dla miejscowości Kleszczyna oraz Święta dotyczących wyrażenia opinii w sprawie wdrożenia jednolitego kodu pocztowego 77-400.

Konsultacje społeczne prowadzone są w formie pisemnej poprzez wypełnienie ankiety konsultacyjnej. Wypełnioną i podpisaną ankietę należy złożyć w terminie
do dnia 31 marca 2024 r., w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów w dniach i godzinach urzędowania, przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy (ul. Leśna 7, 77-400 Złotów), w formie skanu drogą elektroniczną na adres mailowy: urzad@gminazlotow.pl, na adres skrytki ePUAP: /zlotow/SkrytkaESP lub u Sołtysa. 

Ankiety do pobrania:

Dla miejscowości Święta: Ankieta konsultacyjna w sprawie wyrażenia opinii o zmianie kodu pocztowego w miejscowości Święta

Dla miejscowości Kleszczyna: Ankieta konsultacyjna w sprawie wyrażenia opinii o zmianie kodu pocztowego w miejscowości Kleszczyna


Konkursy na dyrektorów szkół podstawowych w: Świętej, Kleszczynie i Sławianowie


KODY POCZTOWE - ANKIETA

W związku z tym, że od ponad 20 lat w Gminie Złotów używa się kodu pocztowego „77-400”, aby uniknąć dalszych problemów zgłaszanych przez mieszkańców (z wciąż funkcjonującymi „starymi” kodami typu: 77-414, 77-404, 77-415, 77-405) chcemy wystąpić z wnioskiem do Poczty Polskiej o wdrożenie jednolitego kodu pocztowego: „77-400” dla miejscowości: Bielawa, Buntowo, Franciszkowo, Górzna, Grodno, Kaczochy, Kamień, Kleszczyna, Krzywa Wieś, Nowa Święta, Nowiny, Nowy Dwór, Pieczyn, Rudna, Skic, Sławianowo, Sławianówko, Święta.
Wniosek o zmianę kodów pocztowych do Poczty Polskiej musi być poparty konsultacjami społecznymi, z których wynika, że ponad 50% pełnoletnich mieszkańców wskazanych miejscowości wyraziło pozytywną opinię o zmianie kodu pocztowego na 77-400. W miejscowościach, w których ponad połowa pełnoletnich mieszkańców nie opowie się za ujednoliceniem kodu (na 77-400 Złotów), w użytkowaniu pozostanie, któryś z kodów: 77-414, 77-404, 77-415, 77-405.
Niestety do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy wymaganej frekwencji aby zwrócić się z wnioskiem do Poczty Polskiej o ujednolicenie kodów pocztowych.
Wobec powyższego, aby uniknąć dalszych nieporozumień związanych z kodami pocztowymi oraz potencjalnego powrotu do starych kodów pocztowych, zachęcamy do składania ankiet konsultacyjnych.
Wypełnioną i podpisaną ankietę z zaznaczonym X polem należy złożyć w terminie do dnia 29 lutego 2024 r.:
- u Sołtysa danej miejscowości,
- w sekretariacie Urzędu Gminy Złotów w dniach i godzinach urzędowania,
- przesłać drogą pocztową na adres Urzędu Gminy (ul. Leśna 7, 77-400 Złotów),
- w formie skanu drogą elektroniczną na adres mailowy: urzad@gminazlotow.pl,
- na adres skrytki ePUAP: /zlotow/SkrytkaESP.
Ankiety znajdziecie Państwo u swoich sołtysów.
Liczymy na Państwa zaangażowanie.

 


Badanie ankietowe w ramach aktualizacji Strategii ZIT MOF Piły w zakresie mobilności

Drodzy Mieszkańcy,

rozpoczęliśmy prace nad aktualizacją dokumentu pn. „Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły".

 W ramach aktualizacji ww. dokument zostanie uzupełniony o elementy związane z mobilnością. Oprócz różnego rodzaju analiz chcemy pozyskać informacje na temat mobilności naszych mieszkańców bezpośrednio od Państwa, poprzez przygotowaną ankietę.

 Wnioski z przeprowadzonych ankiet mają służyć poznaniu Państwa oczekiwań i zachowań komunikacyjnych oraz wypracowaniu rozwiązań, które poprawią mobilność mieszkańców całego Obszaru Funkcjonalnego Piły.

Opracowanie elementów mobilności do strategii ZIT pozwoli lepiej:

 • wykorzystywać istniejącą infrastrukturę w miastach, gminach,
 • planować rozwój transportu (w tym transportu zbiorowego, rowerowego),
 • koordynować inwestycje.

Każdy z nas może aktywnie uczestniczyć w tworzeniu aktualizowanego dokumentu, dlatego zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu dotyczącym mobilności miejskiej.

Ankietę można wypełniać do dnia 29 lutego 2024 r.

 TWÓJ GŁOS MA ZNACZENIE

 Link do ankiety:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTHIQohYf9Kzj7VjUUx0A4xKiusDNztl4uMoP7ix6umjqF5g/viewform?usp=sf_link

Uwaga