Aktualności


 


Działka gminna na sprzedaż


 


 TURNIEJ RODŁA W RADAWNICY

✅W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy 22.11.2023r. odbył się Turniej Halowej Piłki Nożnej pod nazwą ,,Turniej Rodła”. Zawody zostały zorganizowane przy współpracy ze Szkołą Podstawową im. Tony'ego Halika w Górznej. Patronem imprezy był Wójt Gminy Złotów Piotr Lach.
✅Było to już drugie spotkanie o charakterze sportowym upamiętniające Polaków – działaczy spod Znaku Rodła.
W bieżącym roku wiązało się z obchodami 100-lecia utworzenia V Dzielnicy Związku Polaków w Niemczech.
Tak samo, jak Polacy spod Znaku Rodła krzewili ducha sportowego u młodzieży, tak i uczniowie szkół podstawowych postanowili przeżyć tę ważną rocznicę w podobnej formie.
✅Do turnieju przystąpiły drużyny z 6 szkół podstawowych Gminy Złotów: Kleszczyny, Sławianowa, Świętej, Górznej oraz Radawnicy (drużyna z MOS-u i szkoły podstawowej).
✅Turniej rozpoczął się o godzinie 9.00 w hali sportowej powitaniem drużyn przez dyrektora szkoły Pana Karola Wielgusa i krótką częścią artystyczną, przygotowaną przez uczniów SP z Radawnicy.
✅Zawody trwały 4 godziny. Kibice mocno dopingowali. Najpierw odbyła się zacięta walka o wyjście z dwóch grup.
Klasyfikacja:
1 miejsce – Święta (opiekun pan Tadeusz Semrau)
2 miejsce- Kleszczyna (opiekun pan Grzegorz Biały)
3 miejsce- Radawnica (opiekun pani Jolanta Szczygieł)
4 miejsce- SP Górzna (opiekun pan Andrzej Szczygieł)
5 miejsce - MOS Radawnica (opiekun pan Andrzej Szczygieł) oraz SP Sławianowo (opiekun pan Grzegorz Golla)
✅O godzinie 13.00, przy udziale Wójta Gminy Złotów Piotra Lacha oraz dyrektorów szkół: Barbary Kopeć (SP Górzna) i Karola Wielgusa (SP Radawnica) odbyło się uroczyste wręczenie nagród, dyplomów,
oraz pucharów dla piłkarzy.
✅Wyłoniono także najlepszego bramkarza turnieju, którym został Marcel Kropski (MOS Radawnica),
oraz najlepszego zawodnika – Łukasza Magalskiego (SP Święta)
Wójt pogratulował wszystkim sportowcom zapału, ducha walki, sukcesów.
✅Sędzia zawodów p. Andrzej Szczygieł podziękował także opiekunom drużyn i sportowcom, podkreślając wysoki poziom i czystość gry młodych piłkarzy. Było to prawdziwe święto sportu, na które gospodarze turnieju zaprosili wszystkich za rok.
Relacja Pani Doroty Piszczek - współorganizatorki.
✅Gratulujemy wszystkim zawodnikom i opiekunom drużyn, a także dzieciom, które przygotowały występ artystyczny. Gratulacje kierujemy również do organizatorów za bardzo dobre i sprawne przeprowadzenie zawodów. Cieszy fakt, że idea sportowej rywalizacji między szkołami podstawowymi Gminy Złotów (wzbogacona elementami edukacyjno-historycznymi) rozkwita i ma być kontynuowana.

 


Konsultacje społeczne dotyczące wdrożenia jednolitego kodu pocztowego"77-400" dla Gminy Złotów


Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie LGD Krajna Złotowska informuje, że na stronie internetowej Stowarzyszenia w zakładce NABORY zamieszczone zostały ogłoszenia o naborze wniosków na następujące przedsięwzięcia:

- Podejmowanie działalności gospodarczej 28/2023,

- Rozwijanie działalności gospodarczej 29/2023,

- Inwestycje w obszarze turystyki i rekreacji 30/2023.

 


11 listopada 1918 roku zawarto rozejm w Compiègne kończący I Wojnę Światową, a Józef Piłsudski przejął z rąk Rady Regencyjnej władzę zwierzchnią nad polskim wojskiem oraz został mianowany jego naczelnym dowódcą. Polska po 123 latach zaborów odzyskała niepodległość.

 


OGŁOSZENIE - KONSULTACJE 

ZARZĄDZENIE Nr 112.2023

WÓJTA GMINY ZŁOTÓW

z dnia 31 października 2023 r. 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu

PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZŁOTÓW

Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2024 ROK  

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) oraz uchwały Nr XIII/147/11 Rady Gminy Złotów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacieprojektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam co następuje:

 • §1. 1. Ogłasza się konsultacje projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZŁOTÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI
  W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2024 ROK, którego projekt określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
 • §2. 1.Ustala się:
 • §3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy w Złotowie ds. współpracy
  z organizacjami pozarządowymi.
 • §4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1) termin konsultacji: od 31 października do 15 listopada 2023 r.
2) konsultacje w formie pisemnego, w tym elektronicznego wyrażenia opinii, uwag, propozycji zmian zapisów.
2. Wyrażenie opinii, uwag, propozycji zmian zapisów dokonuje się na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, złożonym w Urzędzie Gminy Złotów, doręczonym za pośrednictwem poczty, ePUAP: /zlotow/skrytkaESP lub na adres e-mail: urzad@gminazlotow.pl.

Zarządzenie Nr 112.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 31 października 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZŁOTÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART. 3 UST. 3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2024 ROK

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 112/2023 - Formularz zgłoszenia 

opublikowano 2023-10-31


Konsultacje w ramach procedury oceny oddziaływania na środowisko projektu Strategii ZIT MOF Piły

 Na podstawie art. 39 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094, z późn. zm.) Prezydent miasta Piły zawiadamia o wyłożeniu  do publicznego wglądu projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły ZIT MOF Piły wraz z Prognozą odziaływania na środowisko.

Dokumenty są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Piły pod linkiem: https://bip.pila.pl/2471-obwieszczenie-o-wylozeniu-do-publicznego-wgladu-projektow-dokumentow-dotyczacych-ochrony-srodowiska.html?

Wnioski i uwagi w sprawie projektów ww. dokumentów można składać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miasta Piły, plac Staszica 10, 64-920 Piła, pok. 100 w terminie
21 dni, licząc od daty ukazania się obwieszczenia, tj. w dniach od 13 października 2023 roku do dnia 3 listopada 2023 roku.


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska informuje, że w dniu 02.11.2023 r.

odbędzie się spotkanie informacyjno-konsultacyjne dla mieszkańców, przedsiębiorców, samorządów.

Miejsce: Aula Starostwa Powiatowego w Złotowie, Al. Piasta 32, 77-400 Złotów, godzina 14:00

(Udział w szkoleniu jest bezpłatny)

 Tematyką spotkania będą nabory w zakresie:

 1.1.1    Podejmowania działalności gospodarczej

 1.1.2    Rozwijania działalności gospodarczej

 2.1.1    Inwestycji w obszarze turystyki i rekreacji

 Nabór wniosków odbędzie się w dniach: 6-20 listopada 2023 r.

 Zapisy w formie elektronicznej: konkursy@krajnazlotowska.pl lub telefonicznie: 67 / 263 33 98

do dnia 31 października godz. 15:00.

 

 Zapraszamy wszystkich zainteresowanych.


POLOWANIA W OKRESIE OD października 2023 do stycznia 2024:

KŁ Nr 1 DANIEL

KŁ Nr 4 KUROPATWA

KŁ Nr 6 JELEŃ

KŁ Nr 22 ŁOŚ

KŁ Nr 45 Myśliwiec

OHZ LP Nadleśnictwa Złotów

PZŁ OHZ KUJAN

PZŁ Kujan Polowania


Lokale wyborcze na tyerenie Gminy Złotów:✅Dzień Edukacji Narodowej
✅Wszystkim nauczycielom, pracownikom szkół, uczniom oraz ich rodzicom życzymy, aby wysiłek wkładany w przekazywanie oraz zdobywanie wiedzy owocował wieloma sukcesami w przyszłości.


Informacja o organizacji gminnego przewozu pasażerskiego w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.

Na podstawie art. 37f ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz.U. z 2022 r. poz. 1277 z późn.zm.) Wójt Gminy w dniu wyborów organizuje bezpłatny gminny przewóz pasażerski dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania (jeżeli w ramach tej gminy nie funkcjonuje w dniu wyborów publiczny transport zbiorowy albo najbliższy przystanek komunikacyjny oddalony jest o ponad 1,5 km od lokalu wyborczego). W ramach gminnego przewozu pasażerskiego w godzinach głosowania odbywają się co najmniej dwa pełne kursy. Mając powyższe na względzie Wójt Gminy Złotów informuje, iż w dniu wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz Referendum Ogólnokrajowym tj. w dniu 15 października 2023 r. uruchomione zostaną na terenie Gminy Złotów niżej wskazane bezpłatne linie komunikacyjne, na trasie których w dniu głosowania odbędą się dwa pełne kursy wg poniższego rozkładu:

opublikowano: 05.10.2023 r.


WIATR !

WCZK Poznań informuje: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 wielkopolskie od 18:00/03.10 do 24:00/03.10.2023 predkosc do 55 km/h, porywy do 90 km/h, W. Dotyczy powiatu złotowskiego.


Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - dofinansowania

✅W dniu wczorajszym (25.09.2023 r.) Kancelaria Prezesa Rady Ministrów ogłosiła wyniki kolejnej edycji Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD) z przeznaczeniem na poprawę bezpieczeństwa na drogach lokalnych.
✅Gmina Złotów uzyskała 2 dofinansowania:
▶ "Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika w miejscowości Dzierzążenko" na odcinku 0,542 km. Całkowita kwota inwestycji to 520.370,85 zł (104.074,17 zł środków własnych Gminy Złotów oraz 416.296,68 zł dofinansowania). Chodnik ma powstać na odcinku od ulicy Dorsza w Złotowie do osiedla w Dzierzążenku "do krzyża".
▶ "Przebudowa drogi w zakresie budowy chodnika w m. Stawnica" na odcinku 2,104 km. Całkowita kwota inwestycji to 1.135.000,32 zł (227.000,06 zł środków własnych Gminy Złotów oraz 908.000,26 zł dofinansowania). Chodnik ma powstać od wyjazdu ze Stawnicy w stronę przejazdu kolejowego przy drodze wojewódzkiej nr 188.
✅Dodatkowo Starostwo Powiatowe w Złotowie uzyskało dofinansowanie dla "Przebudowy drogi powiatowej nr 1050P w zakresie budowy drogi dla pieszych i rowerów w miejscowości Święta" na odcinku 0.850 km. Całkowita kwota inwestycji to 955.997,81 zł (764.798,25 zł środków własnych Starostwa Powiatowego w Złotowie oraz 191.199,56 zł dofinansowania). Ciąg pieszo rowerowy ma powstać na na wyjeździe w kierunku do Kleszczyny na odcinku od ul. Szkolnej do SKR Święta.

Dofinansowanie do IN VITRO

✅Informujemy, że Gmina Złotów w dniu 20.09.2023 r. przystąpiła do „Programu polityki zdrowotnej leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców województwa wielkopolskiego w latach 2022-2023".
Wsparciem z terenu Gminy Złotów mogą być objęte 2 pary (dofinansowanie 2 x 5000 zł).
Więcej informacji znajdziecie Państwo pod linkiem: https://www.invimed.pl/dofinansowanie-in-vitro

Transport na wybory dla osób niepełnosprawnych i powyżej 60 roku życia

Ogłoszenie

Wójta Gminy Złotów

z dnia 20.09.2023 roku

Wójt Gminy Złotów informuje, że w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień
15 października 2023 r. wyborcy niepełnosprawni o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborcy, którzy  najpóźniej w dniu głosowania ukończą 60 lat mają prawo do bezpłatnego transportu z:

1) miejsca zamieszkania, pod którym dany wyborca ujęty jest w spisie wyborców, albo miejsca podanego we wniosku o zmianę miejsca głosowania, do lokalu właściwego dla obwodu głosowania, w którego spisie wyborców ujęty jest ten wyborca;

2) miejsca pobytu do najbliższego lokalu wyborczego w dniu głosowania, w przypadku, wyborcy posiadającego zaświadczenie o prawie do głosowania;

3) lokalu wyborczego do miejsca, w którym dany wyborca rozpoczął podróż, zwanego dalej "transportem powrotnym".

Wyborcy, któremu stan zdrowia nie pozwala na samodzielną podróż, może towarzyszyć opiekun.

Zgłoszenia należy dokonać w jednej z poniższych form:

 1.  Pisemnie na adres: Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów,
 2.  Ustnie (w tym telefonicznie): Urząd Gminy w Złotowie,
  ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, tel. 67-263-53-05 (wew. 122), Biuro nr 11.
 3.  W formie elektronicznej: e-mail: marcin.ziolkowski@gminazlotow.pllub
  ePUAP: /zlotow/skrytkaESP.

Zgłoszeń można dokonywać najpóźniej w terminie do 02 października 2023 r.

Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa transportu do lokalu zostanie poinformowany o godzinie transportu do lokalu w dniu głosowania, najpóźniej w trzecim dniu przed dniem głosowania (12 października). Wyborca, który zgłosił zamiar skorzystania z prawa do transportu do lokalu lub transportu powrotnego, może wycofać swoje zgłoszenie albo zrezygnować tylko z transportu powrotnego nie później niż na dwa dni przed dniem głosowania.

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Urzędzie oraz do pobrania na stornie www.gminazlotow.pl w zakładce „Transport na wybory”.

UWAGA: Informujemy, że zgodnie z art. 37f Kodeksu Wyborczego organizowany będzie również oddzielny ogólnodostępny darmowy transport na wybory. Informacja o godzinach odjazdów autobusów z poszczególnych miejscowości Gminy Złotów zostanie podana w oddzielnym komunikacie.

WÓJT GMINY ZŁOTÓW

PIOTR LACH

WNIOSEK DO POBRANIA: Wniosek - transport do lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych i powyżej 60 roku życia

Ogłoszenie o transporcie do lokalu wyborczego i transporcie powrotnym (art. 37e ustawy Kodeks wyborczy) - Gmina Złotów


KLAUZULA INFORMACYJNA

O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

Na podstawie art. 13 ust. 1-2 rozporządzenia Parlamentu  Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia  27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że:

 1. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH.

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Złotów reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów,            

z siedzibą przy ul. Leśnej 7, 77-400 Złotów (e-mail: urzad@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05)

 2. INSPEKTOR OCHRONY DANYCH.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Złotów może się Pani/Pan kontaktować z INSPEKTOREM OCHRONY DANYCH w następujący sposób:

 • elektronicznie: iod@gminazlotow.pl
 • telefonicznie: 67-263-53-05 wew. 119
 • pisemnie: na adres siedziby Administratora danych.

 3. PODSTAWA PRAWNA I CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy w celu przyjęcia zgłoszenia oraz zapewnienia transportu do lokalu wyborczego w dniu wyborów.

 4. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty, które przetwarzają dane osobowe na zlecenie administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające – firmy świadczące usługi transportowe, informatyczne, archiwizacyjne,).

 5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, o którym mowa w pkt 3                                                  z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach szczególnych, w tym przepisach archiwalnych.

 6. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do treści swoich danych osobowych, w tym do uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania/poprawienia swoich danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,

 7. PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO.

Gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 8. INFORMACJA O WYMOGU / DOBROWOLNOŚCI PODANIA DANYCH ORAZ KONSEKWENCJACH NIEPODANIA DANYCH OSOBOWYCH.

Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym. Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości rozpatrzenia zgłoszenia zamiaru skorzystania z bezpłatnego transportu do lokalu wyborczego w dniu wyborów.

9. ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI, PROFILOWANIE.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji i nie będą profilowane.

WNIOSEK DO POBRANIA: Wniosek - transport do lokalu wyborczego dla osób niepełnosprawnych i powyżej 60 roku życia

Ogłoszenie o transporcie do lokalu wyborczego i transporcie powrotnym (art. 37e ustawy Kodeks wyborczy) - Gmina Złotów


"Dzień otwarty dla cudzoziemców"

✅Wojewoda Wielkopolski i Wydział Spraw Cudzoziemców zapraszają na "Dzień otwarty dla cudzoziemców".
✅21.09.2023 r., godz. 9:00 - 15:00
✅Wielkopolski Urząd Wojewódzki, al. Niepodległości 16/18, Poznań.

Szanowni Mieszkańcy,

w imieniu Operatora tj. Altvater Piła Sp. z o.o. uprzejmie informujemy, że z uwagi na niezrealizowanie usługi mycia i dezynfekcji pojemników w dniu 18.09.2023 roku w miejscowości Nowa Święta zmieniono termin realizacji tej usługi. Mycie i dezynfekcja pojemników z nieruchomości położonych w tej lokalizacji odbędzie się dzisiaj, tj. 19.09.2023 roku. 

Prosimy o pozostawienie pojemników przed nieruchomością do godzin wieczornych.


BEZPŁATNE SZKOLENIA DLA MIESZKAŃCÓW: „BEZPIECZNI W GMINIE ZŁOTÓW”
✅Tematyką szkoleń będzie cyberbezpieczeństwo.
✅Nie dajmy się oszukać, uważajmy na zagrożenia płynące z sieci.
Ustrzeżmy się przed utratą pieniędzy, prywatności, danych osobowych.
✅Zagrożenia oszustwa dotyczą nas wszystkich bez względu na wiek.
Szkolenia organizowane są przez Gminę Złotów oraz Koła Gospodyń Wiejskich
- KGW „Wszechmocni” we Franciszkowie
- KGW w Górznej
- KGW "Aktywne Nowinianki" w Nowinach.
✅Zadanie realizowane jest ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości dla jednostek sektora finansów publicznych na 2023 r.
✅Kalendarz szkoleń:
- Franciszkowo - 22.09.2023 r. piątek, sala wiejska, godzina 16:00,
- Górzna - 22.09.2023 r. piątek, sala wiejska, godzina 17:30,
- Nowiny - 27.09.2023 r. środa, sala wiejska, godzina 17:00.
✅Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.


WZLOT zaprasza na rajd rowerowy "Po zdrowie":
?Zapisy na rajd rowerowy ruszyły?
Wejdź na stronę www.korpus.com.pl/zapisy i zarezerwuj sobie miejsce ?
Trasa 16 km, dla małych i dużych ?
A po przyjeździe na metę, poczęstunek gratis??
Rower nie jest dla Ciebie? To nic, na miejscu czeka wiele dodatkowych atrakcji??️


DOFINANSOWANIA DLA DZIERZĄŻENKA, PIECZYNKA I BŁUGOWA

W piątek, 15 września ogłoszono wyniki VI edycji Rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dedykowanego samorządom, w których funkcjonowały tzw. PGR-y. Do Gminy Złotów trafią środki na:
Budowę świetlicy wiejskiej w Dzierzążenku - 2 665 600 zł,
Modernizację systemów ogrzewania w salach wiejskich w Pieczynku i Bługowie - 173 460 zł.


BURZE Z GRADEM 

WCZK info: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 wielkopolskie od 12:00/13.09 do 20:00/13.09.2023 deszcz 35 mm, grad, porywy 85 km/h. Dotyczy powiatu złotowskiego.


Po dożynkach...
Kurz po Święcie Plonów w Górznej opadł. Przychodzi czas na podziękowania za okazaną pomoc, a osób zaangażowanych w organizację Dożynek Gminnych w Górznej było bardzo dużo. Najważniejsze podziękowania kierujemy do naszych rolników, bo dożynki to głównie Ich święto, i to Im tymi dożynkami dziękujemy za całoroczny trud. Organizacyjnie dziękujemy mieszkańcom wsi Górzna (z Panią Sołtys Marzena Lewicka oraz Mirosławem Mrozikiem na czele), radzie sołeckiej, obstawie OSP Blękwit, dyrektor Szkoła Podstawowa im. Tony'ego Halika w Górznej Barbarze Kopeć, nauczycielom, starostom dożynek – Pani Sołtys oraz Szymonowi Śpiewakowi, Andrzejowi Łazińskiemu za przejazd z gośćmi z kościoła, LZS Górzna, a także Paniom z Koło Gospodyń Górzna oraz Koło Gospodyń Wiejskich Dzierzążenko "Dziarskie Babki" za ich pyszne kulinaria. Podziękowania kierujemy również do Pana Tadeusza Grzesiaka za przybliżenie gościom historii miejscowości. Dziękujemy Księdzu proboszczowi Stanisławowi Łąckiemu za odprawioną Mszę Świętą.
Gratulujemy bardzo wysokiego poziomu przygotowanych wieńców przez 18 delegacji z naszych wsi. Zwycięzców - jak zawsze - jest więcej niż miejsc na podium. Zwyciężył naprawdę przepiękny wieniec z Sołectwo Nowa Święta, drugie miejsce zajął wieniec z Pieczynka, a trzecie wieniec z Dzierzążenka. Doceniamy trud włożony w przygotowanie każdego dzieła. Dziękujemy mieszkańcom za przystrojenie wsi oraz właścicielowi gruntów, które mogliśmy wykorzystać pod parkingi. Sołectwom Płosków, Międzybłocie, Święta, Blękwit, Górzna i Nowiny przekazujemy podziękowania za wypożyczony sprzęt, namioty i ławki. Pracownikom z Urzędu Gminy dziękujemy za wykonaną pracę, firmie Elektrotechnika Tomasz Lach oraz ZWiK Gminy Złotów za profesjonalne zabezpieczenie elektryczne. Niezmiennie dziękujemy też Bufetowi Smakosz za catering i obsługę zaproszonych gości. Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Kingi Lewandowskiej i Pana Andrzeja Szczygła za sprawną "konferansjerkę". Dziękujemy firmie Technika Estradowa Henryk Szopiński za bardzo dobrą współpracę związaną ze sceną i realizacją dźwięku. Duże brawa dla dzieci i młodzieży szkolnej za oprawę artystyczną, Januszowi Chodale oraz Alexandrze i Edwardowi Bibik za ich występ, zespołowi Klimagja za klimatyczny i unikatowy koncert, zespołom Drossel oraz zespołowi K.A.S.A. za rozgrzanie publiczności oraz DJ PAMUS za poprowadzenie roztańczonej zabawy dożynkowej.
Brawo Moja Górzna !
Do zobaczenia za rok w kolejnym urokliwym zakątku Gminy Złotów.

Serdecznie zapraszamy Państwa na dożynki gminne w Górznej.
✅02.09.2023 r. (sobota)
✅Boisko sportowe w Górznej
 
 


Rozpoczynamy monitorowanie efektów Projektu „Granty PPGR”

Przypominany, że zgodnie z umową nieodpłatnego przekazania sprzętu komputerowego osoby, które otrzymały komputer przenośny w ramach projektu grantowego „Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”, od dnia 1 do dnia 30 września 2023 roku zobowiązane są do złożenia oświadczenia      o aktualnym stanie technicznym i wykorzystaniu komputerów.

Oświadczenie to obligatoryjnie musi zostać złożone przez osobę, z którą została zawarta umowa tj.  rodzica/opiekuna prawnego ucznia lub samego pełnoletniego ucznia.

W przypadku osiągnięcia pełnoletniości przez ucznia od czasu podpisania umowy z rodzicem, oświadczenie nadal podpisuje rodzic.

Oświadczenie, które stanowi załącznik nr 2 do procedury monitorowania i utrzymania efektów projektu oraz które można pobrać poniżej należy dostarczyć w postaci papierowej lub elektronicznej do Urzędu Gminy Złotów.

Dostarczenie oświadczenia do Urzędu Gminy – adres doręczania:

Urząd Gminy Złotów

ul. Leśna 7,

77-400 Złotów

Biuro nr 23, od poniedziałku do piątku, od godziny 7.00 do godziny 15.00

 Dane do przesyłki tradycyjnej za pośrednictwem operatora pocztowego

Urząd Gminy Złotów

ul. Leśna 7,

77-400 Złotów

 Przesyłka elektroniczna

Adres skrytki e-PUAP: EPUAP/zlotow/skrytkaESP

Adres poczty elektronicznej: urzad@gminazlotow.pl

Uwaga: w przypadku przesyłki w postaci elektronicznej oświadczenie musi być podpisane cyfrowo przy pomocy Profilu Zaufanego lub certyfikatu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Nie będą uznawane skany oświadczenia wypełnionego ręcznie lub komputerowo, podpisane tradycyjnie a następnie przesłane w postaci elektronicznej do Urzędu bez podpisu elektronicznego.

WZÓR OŚWIADCZENIA DO POBRANIA:

Oświadczenie - Granty PPGR - monitorowanie projektu

 


"Bezpieczny w Gminie Złotów - zakończenie wakacji" w Dzierzążenku.
Gmina Złotów realizując zadanie z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości zaprasza do Dzierzążenka w dniu 26.08.2023 r. sala wiejska) na godzinę 13:00. Do dyspozycji będą stanowiska profilaktyczno-edukacyjne służb mundurowych. Zaplanowano wiele ciekawych atrakcji mających na celu uświadomienie w zakresie bezpieczeństwa.
Sfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.


Pierwszy festiwal folklorystyczny "Krajna Folk Festival" w Radawnicy.
✅Bardzo ciekawe przedsięwzięcie przygotowuje dla Państwa Uniwersytet Ludowy w Radawnicy.
✅16 września 2023 r., Radawnica, od godziny 11:00.
Zachęcamy do wzięcia udziału.


WCZK Poznań informuje: IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAL/2 wielkopolskie, od 12:00/19.08 do 19:00/20.08.2023 temp. maks 32 st, temp min 18-21 st. Dotyczy powiatu złotowskiego.

WCZK Poznań informuje: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 wielkopolskie (wszystkie powiaty) od 13:00/18.08 do 22:00/18.08.2023 deszcz 35 mm, grad, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.


Wybory do Izb Rolniczych
24 września 2023 r.

 


Bezpłatne badania mammograficzne


Oferta pracy na stanowisko doradcy rolniczego w Wielkopolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego – Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego Nr 1 w Czarnkowie


Informujemy, że w dniu 14.08.2023 r. (poniedziałek) Urząd Gminy w Złotowie będzie nieczynny.
Przepraszamy za utrudnienia.

Nabór wniosków w Programie Priorytetowym Moja Woda

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o uruchomieniu naboru wniosków w Programie Priorytetowym Moja Woda.

Wnioskodawcy:

Osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu „Moja Woda”. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty.

Terminy składania wniosków:

Wnioski należy składać w terminie od 03.08.2023 r. do 30.06.2024 r. lub do wyczerpania budżetu

Szczegółowe informacje dotyczące naboru znajdują się pod adresem:  https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/program-priorytetowy-moja-woda/


Badanie ankietowe GUS - Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Od 1 czerwca do 14 sierpnia br. na terenie całej Polski trwają rolne badania ankietowe:
Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR) oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).
Od 19 czerwca do 14 sierpnia br. przeprowadzane są wywiady telefoniczne oraz wywiady bezpośrednie.
Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą przekazać dane poprzez rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego, w terminie od 19 czerwca do 14 sierpnia 2023 r.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego, w terminie od 19 czerwca do 14 sierpnia 2023 r.


79. rocznica Powstania Warszawskiego - Syreny alarmowe

✔W dniu 1 sierpnia 2023 r. o godz. 17.00, na terenie Naszej Gminy zostaną uruchomione syreny alarmowe.
✔W ten sposób upamiętniona zostanie 79. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Syreny mają na celu oddanie hołdu i uczczenie pamięci bohaterskich żołnierzy poległych i zamordowanych w czasie Powstania Warszawskiego
✔Syreny alarmowe będą uruchomione przez 1 minutę, emitując dźwięk ciągły.

PERFECTA CUP

W dniu 29.07.2023 r. na obiekcie sportowym Orlik w Blękwicie zorganizowano turniej charytatywny „Perfecta Cup 2023 - Gramy dla Krystianka”. W rywalizacji wzięły udział drużyny KS Perfecta Futsal Złotów oraz Zrywu Sypniewo (różne roczniki). Turniej zorganizował Karol Wrzalik - prezes Klubu KS Perfecta Futsal Zlotów. Na stronie klubu trwają licytacje, którymi można wesprzeć Krystiana w swojej walce o zdrowie. W organizacji turnieju pomagało KGW „Aktywne Nowinianki” z Nowin.


‼UWAGA
‼W związku z otrzymaną informacją, że do mieszkańców Gminy Złotów docierają osoby, które podając się za urzędnika gminy oferują Państwu dofinansowania dotyczące programu „Czyste powietrze”, informujemy, że nie są to osoby związane z Urzędem Gminy Złotów.
‼Prosimy o ostrożność i o weryfikowanie tożsamości tego typu osób.

 

Link do mapy: https://sip.gison.pl/zlotowgmina?zoom=19&lat=53.34638436248488&lng=17.138603478670124&l=33030,35227,188503,188507,188508,189883&b=17638

Uwaga: Wskazane poniżej wartośći i informacje mogą ulegać zmianom.


Link do mapy: https://sip.gison.pl/zlotowgmina?zoom=18.6&lat=53.39539789162762&lng=16.916681091694077&l=33030,35227,188507,188508&b=17638

Uwaga: Wskazane wartośći i informacje mogą ulegać zmianom.


ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ UMOWY O POWIERZENIE GRANTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO  POLSKA CYFROWA NA LATA 2014-2020.

W roku 2022 Gmina Złotów podpisała umowę ze Skarbem Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, dotyczącą realizacji projektu grantowego ,,Cyfrowa Gmina''.

Głównym celem projektu było zwiększenie poziomu cyfryzacji oraz cyberbezpieczeństwa w Urzędzie Gminy Złotów. Projekt pozwolił na zapewnienie większej odporności na mogące wystąpić sytuacje nadzwyczajne takie jak pandemia wirusa SARS COV-2. W ramach projektu doposażono Urząd Gminy  w sprzęt oraz oprogramowanie, które pozwoliło na realizację założonych celów projektu.
W ramach realizacji projektu wykonano działania w zakresie cyfryzacji urzędu gminy i edukacji cyfrowej urzędników. Zakupiono wyposażenia dla szkół i placówek oraz podjęto działania w zakresie zapewnienia cyberbezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych. W wyniku przeprowadzonego postępowania i  udzielenie zamówienia publicznego i wyłonienia wykonawcy, gmina zakupiła zaplanowane wyposażenie dla potrzeb urzędu tj. 20 stacji roboczych wraz z wyposażeniem, oprogramowaniem oraz wyposażeniem pracowni do nauki programowania, kodowania i robotyki dla dwóch największych szkół w gminie (SP Radawnica i SP Święta).

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa samorządowych systemów informatycznych przeprowadzono diagnozę cyberbezpieczeństwa Gminy Złotów oraz skorzystano usług doradczych w zakresie zabezpieczenia przed atakami cyberprzestępczymi, bezpiecznej pracy zdalnej, oraz pomocy w zarządzaniu i konfigurowaniu mechanizmów bezpieczeństwa gminy.

Podsumowując realizacja projektu umożliwiła podniesienie jakości cyfryzacji urzędu, a zakup sprzętu i oprogramowania zwiększył poziom cyfryzacji i cyberbezpieczeństwa w gminie. Gmina Złotów pozyskała dofinansowanie w wysokości 300.140,00 zł, które niewątpliwie pozwoliło na rozwój infrastruktury informatycznej Urzędu i 2 szkół podstawowych wpływając na podniesienie poziomu cyberbezpieczeństwa oraz jakości wykonywania usług publicznych świadczonych na drodze teleinformatycznej.


WCZK Poznań informuje: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 wielkopolskie od 14:00/24.07 do 02:00/25.07.2023 deszcz 20 mm, grad, porywy 75 km/h. Dotyczy powiatu złotowskiego.


     Ogłoszenie dla rolników

Dotyczy:

SUSZA – nie obędzie się bez aplikacji!

 Oszacowanie szkód tylko przez Komisję nie daje podstawy do uzyskania dokumentów potwierdzających wystąpienie szkód

 Podstawą oszacowania szkód jest (jak to miało miejsce od 2020 roku) jest złożenie wniosku za pośrednictwem aplikacji „Zgłoś szkodę rolniczą”, która dokona oceny strat na podstawie danych Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowego Instytutu Badawczego. Aplikacja automatycznie generuje protokół oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej) lub kalkulację oszacowania szkód (gdy szkody wynoszą nie więcej niż 30% średniej rocznej produkcji rolnej).

W przypadku uwag do wyników oszacowania strat przez aplikację, producent rolny może zwrócić się o dodatkowe szacowanie szkód przez Komisję, która dokona oceny strat podczas wizji w terenie. W tym przypadku, wniosek należy złożyć w Urzędzie Gminy Złotów, w terminie umożliwiającym lustrację uszkodzonych upraw. Komisja dokona oszacowania szkód w terminie do 2 miesięcy od dnia zgłoszenia przez producenta rolnego wystąpienia tych szkód, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji.

WAŻNE! - wniosek o oszacowanie szkód tylko przez Komisję, nie pozwoli na otrzymanie wsparcia – musi być zgłoszenie w aplikacji. Natomiast jeśli producent rolny nie zgłosi wniosku o szacowanie Komisji, a złoży wniosek w aplikacji, otrzyma protokół.

do pobrania: wniosek o szacowanie szkód


Informacja WIELKOPOLSKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO w Poznaniu dotycząca "zgłaszania suszy w rolnictwie" oraz komisji do szacowania szkód w gospodarstwach rolnych

 

 


Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa

Od 1 lipca 2023 r. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego przyznaje świadczenia pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa dla wszystkich osób pełniących tę funkcję, nawet w przypadku pobierania świadczenia emerytalno-rentowego z ZUS lub innego organu rentowego.

Świadczenie pieniężne będzie wypłacane na wniosek osoby uprawnionej, którego wzór zostanie określony w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw rozwoju wsi wydane
w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej. 

Wniosek o przyznanie świadczenia będzie można złożyć w oddziale regionalnym albo placówce terenowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego właściwych ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy od 1 lipca 2023 r. 
Do wniosku o przyznanie świadczenia należy dołączyć zaświadczenie wydane przez Wójta Gminy Złotów właściwego dla sołectwa, w którym wnioskodawca pełnił funkcję sołtysa, potwierdzające okres pełnienia tej funkcji oraz oświadczenie wnioskodawcy o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa. Jeżeli Wójt nie dysponuje danymi potwierdzającymi okres pełnienia przez wnioskodawcę funkcji sołtysa, wydaje postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia ze względu na brak danych potwierdzających okres pełnienia funkcji. Postanowienie to należy dołączyć do wniosku o przyznanie świadczenia. W przypadku braku dokumentów potwierdzających spełnienie wymogu pełnienia funkcji sołtysa przez co najmniej dwie kadencje nie mniej niż 8 lat zaświadczenie będzie mogło być zastąpione pisemnym oświadczeniem złożonym przez wnioskodawcę o spełnieniu tego wymogu, potwierdzonym pisemnymi oświadczeniami złożonymi przez co najmniej 5 osób zamieszkujących w sołectwie w czasie, w którym wnioskodawca pełnił w nim funkcję sołtysa.

Decyzja w sprawie o przyznanie świadczenia będzie wydawana w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przyznanie.

Świadczenie pieniężne z tytułu pełnienia funkcji sołtysa uzyskają osoby, które: 

 1. pełniły funkcji sołtysa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
  o samorządzie gminnym przez okres co najmniej dwóch kadencji, lecz nie mniej niż 8 lat,
 2. uzyskały odpowiedni wiek: w przypadku kobiet 60 lat, zaś w przypadku mężczyzn 65 lat,
 3. nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione w związku z pełnieniem funkcji sołtysa.

Przy ustalaniu okresu pełnienia funkcji sołtysa nie jest wymagane zachowanie ciągłości pełnienia tej funkcji.

Świadczenie przysługuje od miesiąca, w którym zostanie złożony wniosek o jego przyznanie, w kwocie 300 złotych miesięcznie, wypłacanej do 15. dnia każdego miesiąca. Kwota ta będzie podlegała corocznej waloryzacji (od dnia 1 marca danego roku) o wskaźnik waloryzacji ustalony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. 

Podstawa prawna: 
•    ustawa z dnia 26 maja 2023 r. o świadczeniu pieniężnym z tytułu pełnienia funkcji sołtysa (Dz. U. z 2023 r. poz. 1073),

WNIOSEK DO POBRANIA: Wniosek o wydanie zaświadczenia o okresie pełnienia funkcji sołtysa

 


Wizytacja terenowa inwestycji w Gminie Złotów.
✅Marcin Porzucek - Poseł na Sejm RP wraz z Wójtem Gminy Złotów Piotrem Lachem w dniu 04.07.2023 r. dokonali przeglądu postępujących prac przy kluczowych inwestycjach dofinansowanych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych (Polski Ład).
✅Na trasie wizytacji znalazły się:
✔„Budowa sali wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Nowiny” - W ramach inwestycji powstaje nowoczesny budynek parterowej sali wiejskiej z dachem płaskim o powierzchni zabudowy blisko 290 m2. Wartość inwestycji to 1.715.850,00 zł (kwota dofinansowania: 1.350.000,00 zł).
✔"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz towarzyszącą infrastrukturą techniczną w miejscowościach Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno” - W ramach inwestycji oddana do użytku zostanie sieć kanalizacji sanitarnej o długości ok. 9,6 km wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną, w szczególności przepompowni ścieków i studni rewizyjnych w miejscowościach Bielawa, Krzywa Wieś i Grodno. Efektem realizacji planowanego zadania będzie skanalizowanie trzech miejscowości w gminie Złotów, w wyniku czego nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, czystości wód i gleby oraz dostosowanie gospodarki wodno-ściekowej do obowiązujących wymagań. Wartość inwestycji to 3.212.283,38 zł (kwota dofinansowania: 2.850.000,00 zł).
✔„Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą” - Prace polegają na powiększeniu sali, budowie tarasu zewnętrznego oraz zadaszenia, a także na przebudowie związanej ze zmianą układu funkcjonalnego pomieszczeń w części istniejącej sali. Dodatkowo wykonane zostaną utwardzenia terenu z podjazdem dla osób niepełnosprawnych i przebudowana zostanie linia elektroenergetyczna. Powstanie w pełni funkcjonalny i zmodernizowany obiekt, który będzie pełnił funkcję sali wiejskiej oraz siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej Radawnica. Wartość inwestycji to 1.241.674,18 zł (kwota dofinansowania: 1.055.423,05 zł).
✅Jesteśmy zadowoleni z postępujących prac i mamy nadzieję, że już niebawem inwestycje będą służyły mieszkańcom.

Świętojanki w Świętej
✅Dzień O1 lipca 2023 r. dla mieszkańców Świętej i okolic był czasem dobrej aktywnej zabawy i sięgnięcia do tradycji.
✅W amfiteatrze "Sosnówka" zorganizowano imprezę rodzinną - "Świętojanki". Odbył się "Bieg Świętojański", były występy artystyczne dzieci i młodzieży szkolnej, pokazy strażackie OSP, puszczanie wianków na wodę, dmuchane zamki, konkursy oraz zabawa taneczna z zespołem Maxx Event.
✅Gratulujemy organizatorom i mieszkańcom Świętej zaangażowania w realizację udanej imprezy.

✅KGW Górzna z wizytą w Warszawie podczas spotkania z Kulturą Kujaw i Pomorza. Panie z KGW dumnie reprezentowały swoją miejscowość i Gminę Złotów. KGW przygotowało stoisko z potrawami tradycyjnymi, które podbijały podniebienia smakoszy. Gospodynie przygotowały bogatą paletę potraw: krokiety, pierogi, gołąbki, pierś z kaczki z żurawiną, faszerowaną karkówkę, pieczarki fit, pasztet z kaczki w galarecie z żurawiną, chleb ze smalcem i ogórkiem oraz przepyszne ciasta. Wiemy, że ich stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem i my się temu wcale nie dziwimy.

✅Gratulujemy udanego wyjazdu.

 


✅Podczas Euro Eco Festival 2023 odbył się konkurs kulinarny pt. "Zdrowa kaloria" organizowany przez Złotowski Dom Kultury.
✅Miło nam poinformować, że pierwsze 3 miejsca w konkursie zajęły KGW z Gminy Złotów:
1. KGW w Górznej
2. KGW Aktywne Nowinianki
3. KGW Dzierzążenko Dziarskie Babki
Gratulujemy!
fot. zlotowskie.pl

TURNIEJ

✅W dniu 01.07.2023 r. odbył się Turniej Orlik Cup o Puchar Wójta Gminy Złotów w Blękwicie. Do rywalizacji przystąpiły 4 drużyny: Piast Zalesie, Orzeł Stawnica, LZS Górzna oraz Perfecta Złotów. Najlepsza okazała się drużyna Perfecty!
✅Wyniki:
Perfecta Złotów - Orzeł Stawnica 2:1
LZS Górzna - Perfecta Złotów 0:1
Piast Zalesie - Perfecta Złotów 1:7
LZS Górzna - Piast Zalesie 6:0
Orzeł Stawnica - Piast Zalesie 0:0
LZS Górzna - Orzeł Stawnica 1:0
✅Klasyfikacja końcowa:
1. Perfecta Złotów
2. LZS Górzna
3. Orzeł Stawnica
4. Piast Zalesie
✅Gratulujemy wszystkim drużynom oraz organizatorom z LZS Złotów.


Komunikat dyżurnego Krajowego Centrum Zarządzania Kryzysowego:"

Szanowni Państwo,

Czekają nas niebezpieczne, miejscami gwałtowne burze (linia zbieżności i front).
Burze przemieszczać się będą z zachodu na wschód.
Mogą towarzyszyć im ulewne opady deszczu, do 30-35 mm, w związku z szybkim przemieszczaniem się frontu zagrożenie większymi kumulacjami opadów jest małe. Mimo wszystko, nie można wykluczyć lokalnych, gwałtownych wzrostów stanów wody lub podtopień, szczególnie w miastach.
Największym zagrożeniem będą natomiast bardzo silne, a nawet huraganowe porywy wiatru (nawet do 100 km/h), zwłaszcza w północno-zachodniej i centralnej części kraju. Na południu i południowym zachodzie silne porywy wiatru będą prawdopodobnie bardziej punktowe, ale tam z kolei wystąpi zwiększone ryzyko dużego gradu.
W godzinach wieczornych burze przesuną się na wschód i będą aktywne w pierwszej połowie nocy.
Poza krańcami wschodnimi, przewidywane jest wydanie ostrzeżeń o burzach z gradem 2 stopnia.
Po przejściu frontu nad Polską pogoda się uspokoi. W czwartek słabe burze możliwe będą tylko na krańcach południowo-wschodnich. A w kolejnych dniach pojawi się upał."

WCZK info: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/2 wielkopolskie (wszystkie powiaty) od 13:00/05.07 do 22:00/05.07.2023 deszcz 35 mm, grad, porywy 100 km/h. Dotyczy powiatów: wszystkie powiaty.


Badanie ankietowe GUS - Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych

Od 1 czerwca do 14 sierpnia br. na terenie całej Polski trwają rolne badania ankietowe:
Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR) oraz Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S).
Od 19 czerwca do 14 sierpnia br. przeprowadzane są wywiady telefoniczne oraz wywiady bezpośrednie.
Osoby fizyczne, których gospodarstwa rolne zostały wylosowane do ww. badań mogą przekazać dane poprzez rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego lub kontaktu bezpośredniego, w terminie od 19 czerwca do 14 sierpnia 2023 r.
Osoby prawne i jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej mogą udzielić wymaganych informacji poprzez rozmowę z ankieterem w trakcie wywiadu telefonicznego, w terminie od 19 czerwca do 14 sierpnia 2023 r.


"Nowoczesna gospodarka odpadami komunalnymi" - ulotka infoirmacyjna ZGK Krajna

 


 "ŚWIĘTOJANKI" w Świętej

✅Święta zaprasza na "Świętojanki".
✅01.07.2023 r. sobota - od godziny 17:00.

 

 


Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dz. 357/5 obr. Sławianowo i 287 obr. Kleszczyna.
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA ODDZIAŁ TERENOWY W POZNANIU
Działając na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2022 r., poz. 2329) oraz przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, ogłasza przetarg ustny ograniczony na dzierżawę nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa położonej w obrębach SŁAWIANOWO i KLESZCZYNA, gmina Złotów, powiat złotowski, województwo wielkopolskie.

OGŁOSZENIE: Ogłoszenie o przetargu na dzierżawę dz. 357/5 obr. Sławianowo i 287 obr. Kleszczyna


 
✅Wszystkim uczniom życzymy udanych i bezpiecznych wakacji.
✅Nauczycielom, Pracownikom oświaty oraz Rodzicom składamy podziękowania za ich całoroczną pracę na rzecz kształcenia i rozwoju młodych pokoleń.
 

Wycieczki gminnych szkół podstawowych dofinansowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki
Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” i programu „Polski Ład” Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie oraz Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Świetej zorganizowały wycieczki dla swoich uczniów do Wrocławia i Poznania.

#Ministerstwo Edukacji i Nauki #Polski Ład


WYCIECZKA
W dniach 25- 28 kwietnia 2023r. , uczniowie klas 7-8 Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Świętej zwiedzali Kraków i okolice. Program wycieczki obejmował takie miejsca jak: Muzeum Pamięci Mieszkańców Ziemi Oświęcimskiej, Muzeum Obozu Koncentracyjnego „Auschwitz-Birkenau”, zwiedzanie najsłynniejszych zabytków Krakowa tj: Barbakan, Brama Floriańska, Kościół Mariacki ze słynnym ołtarzem Wita Stwosza, Sukiennice. Zwiedzanie podziemi Rynku Krakowskiego oraz Katedry na Wawelu. W kolejnych dniach zwiedzano: Ojcowski Park Narodowy , złożyliśmy wizytę w zamku „Pieskowa Skała” oraz pod słynną „Maczugą Herkulesa”. Tego dnia też uczniowie zwiedizli Kopalnię Soli w Wieliczce. Ostatniego dnia czekało na uczniów istne szaleństwo w najsłynniejszym w Polsce parku rozrywki „Energylandia”.
Podczas całej wycieczki dopisywała dobra pogoda oraz humory. Wszyscy cali i zdrowi powrócili do domu pełni wrażeń i ochoty na kolejną taką wyprawę ...
Wycieczka odbyła się dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” i programu „Polski Ład”
#Ministerstwo Edukacji i Nauki #Polski Ład

Kontrola opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

 


Po prostu przyjdź

Badanie można wykonać bez żadnego przygotowania. Najlepiej zgłosić się w dwuczęściowym ubraniu, tak, by łatwo można było rozebrać się do pasa. W tym dniu nie powinno się używać dezodorantu, talku, balsamu ani kremu w okolicy górnej połowy ciała.

Podczas badania pierś układana jest na małej podstawce i dociskana plastikową płytką od góry oraz z boku, co pozwala uzyskać dwa obrazy. Ucisk ten trwa zaledwie kilka sekund.

Dlaczego warto robić mammografię?

Mammografia może wykryć zmiany od 2 do 4 lat wcześniej, zanim staną się one jawne klinicznie. Naturalny przebieg raka sutka jest zwykle bardzo długi i dlatego uważa się, że rak piersi jest chorobą przewlekłą. Poczynając od pierwszej komórki, która uległa przemianie złośliwej, w większości przypadków guz osiąga średnicę 1 cm w ciągu 7 - 8 lat. Stała kontrola piersi daje ogromną szansę wykrycia wczesnych zmian i zastosowania leczenia.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!

Prosimy o udostępnienie tej wiadomości sołtysom w Państwa Gminie.

Ślicznie dziękujemy za pomoc.

--

Z pozdrowieniami,
NSZOZ Diagnostyk

--

Niepubliczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Diagnostyk"
Leszek Szyiński, Wojciech Kwiecień s.c.
ul. Wazów 42
65-044 Zielona Góra


Szanowni Państwo,

w imieniu Operatora tj. Firmy Altvater Piła Sp. z o.o. uprzejmie informujemy, że od dnia 16.06.2023 roku rozpocznie się dystrybucja pakietów worków na II półrocze na terenie Gminy Złotów. Pakiety trafią bezpośrednio na nieruchomości objęte deklaracjami.

Komunikat został opublikowany na naszej stronie internetowej (https://zgk.zlotow.pl/aktualnosci/dystrybucja-pakietow-workow-ii-polrocze-2023-gmina-zlotow-591) oraz na fanpage'u.

Z poważaniem,

Patrycja Rutkowska

Związek Gmin Krajny w Złotowie
ul. Wawrzyniaka 4A
77-400 Złotów
tel. 67 353 39 41 wew. 14


Szanowni Państwo 16 czerwca br. upływa termin samodzielnego wypełnienia formularza przez Internet https://badaniarolne2023.stat.gov.pl związanego z trwającymi badaniami rolniczymi realizowanymi przez Główny Urząd Statystyczny.

 

Główny Urząd Statystyczny

Departament Edukacji i Komunikacji

al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa

tel. +48 22 608 31 12

Sekretariat-DK@stat.gov.pl


 

Drodzy Mieszkańcy,

przypominamy, że od 1 stycznia 2023 r. odbiór odpadów z terenu następujących gmin: Lipka, Łobżenica, Okonek, Tarnówka, Zakrzewo i Złotów świadczy nowy Operator – Firma Altvater Piła Sp. z o.o. Wobec tego w gminach tych pojemniki poprzedniego Operatora zostały wymienione na nowe.

Na terenie Gminy Miasto Złotów niezmiennie usługę transportu i zagospodarowania odpadów świadczy Firma Novago Złotów Sp. z o.o.

Chcąc zapewnić odbiór wszystkich odpadów od Mieszkańców zgodnie ze złożonymi deklaracjami Operatorzy przeprowadzili inwentaryzację pojemników na terenie wszystkich gmin tworzących Związek.

Wobec tego odbiór odpadów odbywa się tylko z właściwie oznakowanych pojemników (z logo odpowiedniego Operatora) oraz posiadające chip (powiązanie z konkretną nieruchomością).

Komunikat został zamieszczony na naszej stronie internetowej (https://zgk.zlotow.pl/aktualnosci/informacja-dot-oznakowania-pojemnikow-589) oraz na fanpage'u.

 

Z poważaniem,

Związek Gmin Krajny w Złotowie
ul. Wawrzyniaka 4A
77-400 Złotów
tel. 67 353 39 41 wew. 14

BIP: http://zgkrajny.poznan.ibip.pl
WWW: http://www.zgk.zlotow.pl


 
✅Informujemy, że w dniu 09.06.2023 r. (piątek) Urząd Gminy w Złotowie będzie nieczynny.
✅Przepraszamy za utrudnienia.

Komunikat Związku Gmin Krajny odnośnie zakupu worków na śmeici:

"Szanowni Państwo,

uwzględniając liczne sugestie i prośby Mieszkańców uprzejmie informujemy, że wprowadzona zostaje możliwość zakupu worków do selektywnej zbiórki odpadów w biurze Związku Gmin Krajny w Złotowie. Dystrybucja rozpocznie się 2023-06-01.

Sprzedaż odbywać się będzie w godzinach pracy kasy Związku. Ceny worków pozostają bez zmian.

Kasa Związku Gmin Krajny czynna:

Poniedziałek                            8:00 - 15:45
Wtorek, środa, czwartek          8:00 - 14:45
Piątek                                        8:00 - 13:45

Komunikat ten został opublikowany także na stronie internetowej Związku Gmin Krajny w Złotowie (https://zgk.zlotow.pl/aktualnosci/sprzedaz-workow-w-biurze-zwiazku-gmin-krajny-dot-gmin-lipka-lobzenica-okonek-tarnowka-zakrzewo-zlotow-574) oraz na Funpage'u."


Święto Samorządu Terytorialnego

33 lata temu - 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory do rad gmin. Na pamiątkę tego wydarzenia Sejm ustanowił w 2000 r. Dzień Samorządu Terytorialnego - święto wszystkich pracowników samorządowych.


Bezpłatne zajęcia z wojskowymi instruktorami „SAMOOBRONA KOBIET – ZAUFAJ WOJSKU”
24 i 25 czerwca 2023 r. - Złotowskie Centrum Aktywności Społecznej

Do pobrania:

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICZKI SZKOLENIA pn. „SAMOOBRONA KOBIET – ZAUFAJ WOJSKU”

OŚWIADCZENIE UCZESTNICZKI SZKOLENIA pn. „SAMOOBRONA KOBIET – ZAUFAJ WOJSKU”

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH DLA UCZESTNICZKI SZKOLENIA pn. „SAMOOBRONA KOBIET – ZAUFAJ WOJSKU”


WOTUM ZAUFANIA I ABSOLUTORIUM DLA WÓJTA GMINY ZŁOTÓW - PIOTRA LACHA
✅W dniu 25 maja 2023 r. w Urzędzie Gminy Złotów odbyła się LVIII sesja Rady Gminy Złotów. Najważniejszymi punktami posiedzenia było głosowanie nad dwoma projektami uchwał. Pierwszy z nich dotyczył udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Złotów, drugi - udzielenia absolutorium. Radni jednogłośnie opowiedzieli się za przyjęciem obu uchwał.
✅Przed podjęciem decyzji Radni przeprowadzili debatę nad Raportem o stanie Gminy Złotów za rok 2022, zapoznali się z przedstawionym przez Skarbnik Gminy Złotów - Emilię Konopińską-Nochowicz - sprawozdaniem z wykonania budżetu i sprawozdaniem finansowym za rok 2022 oraz przedstawioną przez Przewodniczącego Rady Gminy Złotów - Sławomira Czyżyka - pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu.
✅Przedstawiciele Rady Gminy złożyli na ręce Wójta oraz Skarbnik kwiaty i gratulacje. Wójt podziękował Radzie Gminy, Sołtysom, pracownikom jednostek pomocniczych oraz pracownikom urzędu za współpracę.


ZNAKOWANIE ROWERÓW
? Jutro znakujemy rower do sytemu Wiberoo ?
? parking przy budynku Gmina Złotów ul. Leśna 7, 77-400 Złotów
? godziny 10-12 ⏱
By zarejestrować i oznakować rower potrzebne będą :
? dowód własności roweru
? pesel właściciela
? dane kontaktowe telefon / e-mail do właściciela
Pozostałe niezbędne do zarejestrowania i oznakowania roweru czynności wykonają funkcjonariusze odpowiedzialni za znakowanie. 
?W trakcie znakowania będzie możliwość porozmawiania z dzielnicowymi gminy Złotów?


Ogłoszenie

Wójta Gminy Złotów

o debacie nad Raportem o stanie Gminy Złotów

za rok 2022

W dniu 25 maja 2023 r. o godzinie 9:00 na Sesji Rady Gminy Złotów na sali sesyjnej

Urzędu Gminy w Złotowie odbędzie się debata nad Raportem o stanie Gminy Złotów za rok 2022.

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572):

„6. W debacie nad raportem o stanie gminy mieszkańcy gminy mogą zabierać głos.

7. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w trybie określonym w ust. 6, składa
do przewodniczącego rady pisemne zgłoszenie, poparte podpisami:

1) w gminie do 20 000 mieszkańców - co najmniej 20 osób;

8. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy
są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że rada postanowi o zwiększeniu tej liczby”.

Z raportem można zapoznać się w Urzędzie Gminy Złotów ul. Leśna 7, 77-400 Złotów (biuro nr 11) lub z wersji elektronicznej umieszczonej na stronie internetowej urzędu (www.gminazlotow.pl – aktualności) oraz na stronie BIP Gminy Złotów (www.bip.gminazlotow.pl – ogłoszenia).

DO POBRANIA: RAPORT O STANIE GMINY ZŁOTÓW ZA ROK 2022

opublikowano 17.05.2023 r.

 


Gmina Złotów ogłasza sprzedaż końcową węgla, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Sprzedaż odbywa się bez limitów ilościowych oraz ograniczeń terytorialnych.
Nowelizacja ustawy o zakupie preferencyjnym zakupu paliwa stałego przez gospodarstwa domowe zakłada m.in.:

1)                 Wydłużenie okresu działania ustawowego systemu dystrybucji węgla;
Mieszkańcy mogą składać wnioski do 30 czerwca 2023 r. na węgiel pozostały w gminie, co pozwoli na wyprzedanie posiadanych przez gminę zasobów węgla. Sprzedaż końcowa może być prowadzona najpóźniej do 31 lipca 2023r.

2)                 Brak limitu ilościowego;
 Zniesienie istniejącego limitu ilościowego przypadającego na jedno gospodarstwo domowe. Tym samym niezależnie, czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, może zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

3)                 Węgiel dla mieszkańców gmin;
 Zgodnie z nowelizacją istnieje możliwość zakupu węgla w innej gminie, o ile wnioskodawcy są uprawnieni do dodatku węglowego (zaświadczenie o przyznaniu dodatku węglowego).
Węgiel typu „orzech” jak i „groszek” jest sprzedawany po 1700 zł brutto za tonę.

Wnioski przyjmowane będą do wyczerpania zapasów węgla, jednak nie dłużej niż do
dnia 30 czerwca 2023r. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: (67) - 263 53 05 wew. 133.
URZĄD GMINY W ZŁOTOWIE, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, biuro nr 23 (na piętrze).


Dopłaty dla rolników

✅Rolniku - przygotuj magazyny przed nowymi żniwami
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje o możliwości uzyskania dopłat przez rolników.
✅Rolniku, sprzedaj swoje zboże i uzyskaj:
1. dopłatę 2200 zł do hektara pszenicy z budżetu państwa,
2. dopłatę do pozostałych zbóż, czyli:
• kukurydzy,
• jęczmienia,
• pszenżyta,
• żyta,
• owsa,
• mieszanek zbożowych,
• gryki,
3. oraz dopłatę do:
• rzepaku
• rzepiku
✅Dopłata będzie zróżnicowana w zależności od regionu i odległości od wschodniej granicy.
Jeśli chcesz otrzymać dopłatę, to:
• sprzedaj swoje zboże do 15 czerwca,
• weź fakturę VAT lub VAT RR za sprzedane zboże,
• złóż wniosek w Biurze Powiatowym ARiMR w terminie 1-30 czerwca.
✅Po szczegółowe informacje zgłoś się do powiatowego oddziału Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dopłaty bezpośrednie dla rolników

✅Bezpłatna pomoc doradców rolniczych przy wnioskach o dopłaty bezpośrednie.
✅Do 30 czerwca rolnicy mogą składać wnioski do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ramach kolejnej kampanii dopłat bezpośrednich. Darmową pomoc w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie udzielają pracownicy Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
✅Zainteresowani rolnicy mogą sprawdzić listę dostępnych biur, gdzie doradcy WODR bezpłatnie pomogą w złożeniu wniosków, na stronie internetowej www.wodr.poznan.pl. W szczegółowym spisie podane są zarówno adresy poszczególnych biur oraz godziny pracy. Łącznie w całej Wielkopolsce z pomocy doradców WODR można skorzystać w ponad 200 miejscach.
– Nasi wykwalifikowani doradcy są przygotowani na pomoc rolnikom – mówi Jacek Sommerfeld, dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Poznaniu.
Nabór wniosków do 30 czerwca
✅Nabór wniosków o dopłaty bezpośrednie za 2023 rok trwa do 30 czerwca. Wnioski można składać do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji rolnictwa wyłącznie za pomocą internetowej aplikacji eWniosekPlus.
✅Wniosek o przyznanie płatności może być także złożony później – w terminie 25 dni kalendarzowych po 30 czerwca, czyli do 25 lipca 2023 roku. W przypadku opóźnienia będzie jednak stosowane zmniejszenie płatności w wysokości 1 procent należnej kwoty płatności.
Informacje: www.wodr.poznan.plDzień Strażaka


PRZYMROZEK

WCZK info: IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 wielkopolskie, od 00:00/26.04 do 07:00/26.04.2023 temp. min -1 st., przy gruncie -3 st. Dotyczy powiatu złotowskiego.
Koncert
✅Zespół Doremifaschola z Radawnicy zaprasza na koncert promujący ich debiutancką płytę "Dream Team".
✅Koncert odbędzie się 22.04.2023 r. w Szkole Podstawowej im Jana Brzechwy w Radawnicy.
Zachęcamy do zapoznania się z twórczością zespołu oraz do zakupu ich płyty.

✅W związku z planowanymi pracami przy przepompowni ścieków w dniu 17.04.2023 r. informujemy o braku dostawy wody w miejscowości Grodno w godzinach od 8.00 do 14.00.Harmonogram obsługi rolników przez pracowników ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie sporządzania wniosków o płatności bezpośrednie w 2023 r.

Kliknij by powiększyć

DO POBRANIA:

Harmonogram obsługi rolników przez pracowników ośrodków doradztwa rolniczego w zakresie sporządzania wniosków o płatności bezpośrednie w 2023 r.


Zdrowych, spokojnych i radosnych Świąt Wielkiejnocy
Życzą: Wójt Gminy Złotów Piotr Lach, Przewodniczący Rady Gminy Złotów Sławomir Czyżyk oraz Radni Gminy Złotów.

Złotów, dnia 04.04.2023 r.

OGŁOSZENIE

O PONOWNYM WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU

projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Złotów

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm.), w związku z uchwałą Nr XXXV.270.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 26 sierpnia 2021 r., zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dotyczącego lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Złotów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 13.04.2023 r.
do 08.05.2023 r., w Urzędzie Gminy w Złotowie, w godzinach pracy urzędu – od 7:00 do 15:00
.

Projekt ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Złotów wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko zostaną również udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) http://www.gminazlotow.pl/zlotow/bip/miejscowe-plany-zagospodarowania-przestrzennego.html .

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie
się w dniu 18.04.2023 r. w sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Złotowie o godz. 11:00 – 12:30.

Każdy ma prawo do składania uwag do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy
w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu
(7:00 – 15:00) oraz składać uwagi do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prognozy i ww. postępowania.

Uwagi i wnioski do prognozy w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko mogą być wnoszone stosownie do art. 40 ww. ustawy.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do Wójta Gminy Złotów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 23.05.2023 r., na adres:

Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

e-mail: urzad@gminazlotow.pl
ePUAP: /zlotow/skrytkaESP

 

                   Wójt Gminy Złotów /-/ Piotr Lach

opublikowano 05.04.2023 r.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)      Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Złotów jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie
z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2)      Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Złotów, reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów, z siedzibą: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

3)      Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4)      Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5)      Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)      Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 ze zm.).

7)      Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.

8)      Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Złotów: e-mail: iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05 wew. 119.

opublikowano 05.04.2023 r.


OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych w Gminie Złotów

DO POBRANIA:

1. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA ROZWOJU ZABUDOWY I PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W GMINIE ZŁOTÓW

2. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA ROZWOJU ZABUDOWY I PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W GMINIE ZŁOTÓW 

3. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE DO PROJEKU PLANU - MAPY

Opublikowano 28.09.2022 r.


W dniu 07.04.2023 r. (piątek) Urząd Gminy w Złotowie będzie czynny do godziny 12:00.

KASAbędzie czynna do godziny 11:00.

Przepraszamy za utrudnienia.


Komunikat Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów
Przerwa w dostawie wody w miejscowości Międzybłocie w dniu 06.04.2023 r. (czwartek) w godz. od 8:00 do 14:00 w związku z rozbudową sieci.

WCZK Poznań informuje:
IMGW-PIB OSTRZEGA: PRZYMROZKI/1 wielkopolskie od 23:00/03.04 do 09:00/06.04.2023 temp. min -4 st., lok. -6 st.; przy gruncie -6 st., lok. -8 st. Dotyczy powiatu złotowskiego.

Oferta pracy Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów
Link do ogłoszenia: http://zwikgz.pl/oferty-pracy/


Komunikat Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów:
W dniach od 30.03.2023 r. do dnia 21.04.2023 r. na terenie miejscowości: Pieczynek, Zawilce, Blękwit, Klukowo, Zalesie, Pieczyn, Górzna oraz Nowiny będzie przeprowadzone płukanie sieci wodociągowej, mogące powodować chwilowe pogorszenie jakości wody.

Gospodarstwo Grodno-Dwór wyróżnione!
✅Od 22 lat Samorząd Województwa Wielkopolskiego organizuje konkurs „Wielkopolski Rolnik Roku”, w którym wyróżniani są najlepsi wielkopolscy gospodarze.
✅W niedzielę 26 marca Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego ogłosił listę 20 najlepszych gospodarstw rolnych biorących udział w XXII edycji Konkursu Wielkopolskiego Rolnika Roku 2022. Organizowany konkurs to unikatowe w skali kraju oraz największe wydarzenie promujące dorobek wielkopolskiego rolnictwa. Uroczystość odbyła się w Sali Ziemi na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i zgromadziła około 1500-osobową publiczność.
✅Miło nam poinformować, że w prestiżowej grupie nominowanych znalazło się Gospodarstwo Katarzyny Porożyńskiej-Pankau i Rafała Pankau z Grodna. Gratulujemy ‼
✅Dziękujemy licznej delegacji sołtysów i przedstawicieli WIR oraz rolników z Gminy Złotów za wyjazd i wsparcie wyróżnionych na miejscu. Na gali obecny był również Wójt Gminy Złotów Piotr Lach z małżonką. Podziękowania kierujemy do Jarosław Maciejewski za zorganizowanie wyjazdu.

Nabór na kierownika biura WZLOT
Zarząd Stowarzyszenia Lokalnej Organizacji Turystycznej „Wielkopolskie Zdroje” ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy – kierownika biura Lokalnej Organizacji Turystycznej. Termin: do 14 kwietnia 2023 r.
Ogłoszenie o naborze do pobrania: Ogłoszenie

 


Zamknięcie naboru wniosków o bezpłatne wykonanie zabiegów kastracji psa lub kota

Gmina Złotów informuje, że z dniem 24.03.2023 r. godz. 15.00 zostaje zamknięty nabór wniosków dotyczących akcji sterylizacji suk i kotek oraz kastracji psów i kocurów.

W związku wpływem odpowiedniej ilości wniosków do tut. Urzędu oraz wykorzystaniu całej puli środków przeznaczonych na realizację akcji, nabór wniosków zakończył się.

Wnioski, które wpłyną do Urzędu Gminy w Złotowie po tym terminie, pozostaną bez rozpatrzenia.


BEZPŁATNE BADANIA MAMMOFRAFICZNE

Dnia 28 marca 2023 r. w Złotowie przy Złotowskim Domu Kultury Al. Piasta 26 przeprowadzane będą bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonywanych tego typu badań.
Zapisy na badania prowadzone są pod numerem telefonu: 68 41 41 411 (od 8.00 do 16.00: pn.-pt. ).
Organizator: NSZOZ Diagnostyk
Link do strony: www.diagnostyk.plProgram "Ciepłe Mieszkanie"


PŁUKANIE SIECI


 


KONKURS NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

Przypominamy o trwających zapisach do konkursu na "TRADYCYJNĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ 2023". Konkurs organizowany jest przez Parafię pw. św. Piotra i Pawła Apostołów w Złotowie, Stowarzyszenie „Civitas Christiana” oraz Gminę Złotów. Konkurs kierowany jest do sołectw z terenu Gminy Złotów. Termin składania zgłoszeń mija 24 marca 2023 r. o godzinie 20:00. Rozstrzygnięcie konkursu zaplanowane jest na Niedzielę Palmową, 2 kwietnia 2023 roku, bezpośrednio po Mszy Świętej o godz. 12:00. Przewidziane są nagrody.
Do pobrania:
FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
REGULAMIN KONKURSU


Akcja bezpłatnej kastracji i znakowania zwierząt

 W dniu 15 marca 2023 r. rusza nabór wniosków do bezpłatnej kastracji psów i kotów utrzymywanych przez mieszkańców gminy Złotów oraz kotów wolno żyjących oraz trwałego znakowania.

Zadanie realizowane jest w ramach Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Złotów w roku 2023, przy współfinansowaniu przez „ZWIERZ” Ogólnopolską Fundację na Rzecz Ochrony Zwierząt z siedzibą w Bieruniu.

Warunkiem otrzymania dofinansowania jest złożenie przez właściciela zwierzęcia lub opiekuna kota wolnożyjącego wniosku do Wójta Gminy Złotów

o dofinansowanie wykonania zabiegu. Po jego zweryfikowaniu i pozytywnym rozpatrzeniu zostanie wydane skierowanie upoważniające wnioskodawcę do dokonania zabiegu.

Kwalifikowalność udziału w Akcji kastracji będzie zależna od daty wpływu wniosku, z uwzględnieniem zasady zapewnienia wykonania zabiegów u zwierząt, których opiekunami są osoby niezamożne, których sytuacja życiowa nie pozwala na pokrycie kosztów zabiegów lub znacznie je utrudnia. Zabiegi wykonywane będą w lecznicy dla zwierząt w Złotowie: Prywatna Praktyka Weterynaryjna, ul. Wańkowicza 8/1, 77-400 Złotów, prowadzonej przez lekarza weterynarii Pawła Mendyka. Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu zwierzęcia do wykonania zabiegu należy do lekarza weterynarii, który oceni czy stan zdrowotny, wiek zwierzęcia i inne czynniki pozwalają na jego przeprowadzenie.

Akcja potrwa do 30 listopada 2023 r. lub do wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel.

Więcej informacji na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy w Złotowie,

w pokoju nr 10 lub pod numerem telefonu (067) 263 53 05 wew. 12

                                                                                                                      WÓJT inż. Piotr Lach

DO POBRANIA: Wniosek Akcja Kastracja


Śniadanie Biznesowe

 

 

ALERT POGODOWY 

WCZK Poznań informuje: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 wielkopolskie, od 19:00/14.03 do
22:00/14.03.2023 prędkość do 45 km/h, porywy do 85 km/h, NW. Dotyczy powiatu złotowskiego.

SZKOLENIE - DOPŁATY ARiMR

✅Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - Biuro Powiatowe w Złotowie wespół z Wielkopolskim Oddziałem Doradztwa Rolniczego - Powiatowy Zespól Doradztwa Rolniczego w Złotowie wzorem lat ubiegłych, w związku ze zbliżającym się terminem rozpoczęcia przyjmowania wniosków o przyznanie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 — 2027, serdecznie zapraszają do udziału w organizowanym szkoleniu dla rolników, beneficjentów i podmiotów zewnętrznych.
✅Szkolenie odbędzie się w dniu 28 marca 2023 r. o godzinie 11:00 w auli im. Adama Krysińskiego, Starostwa Powiatowego w Złotowie, al. Piasta 32, 77 — 400 Zlotów.
✅Celem ww. przedsięwzięcia jest dotarcie z informacją, do jak największej liczby potencjalnych beneficjentów płatności bezpośrednich, jak również doradców rolniczych oraz młodzieży szkolnej wspomagających proces składania wniosków przez internet.
✅Zakres tematyczny szkolenia obejmować będzie tematykę: przyznawania płatności bezpośrednich, interwencji Krajowego Planu Strategicznego związanych z wnioskiem płaszczowym, a także norm i wymogów nowej, wzmocnionej warunkowości oraz aplikowanie przy pomocy aplikacji e-wniosek plus.

BITWA REGIONÓW DLA KGW
Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Poznaniu zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do wzięcia udziału w VIII edycji konkursu kulinarnego BITWA REGIONÓW.
Zgłosić się można drogą elektroniczną poprzez wypełnienie formularza dostępnego na stronie www.bitwaregionow.pl lub przez www.kowr.gov.pl/konkurs.
Współorganizatorzy konkursu: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa przy współpracy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

WOJSKOWE TARGI SŁUŻBY I PRACY W KONINIE
Po raz pierwszy Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji organizują WOJSKOWE TARGI SŁUŻBY I PRACY.
To jedyne w Polsce wydarzenie w całości poświęcone promocji nowych form służby wojskowej wprowadzonych ustawą o obronie Ojczyzny.
Targi odbędą się w 15 miastach w Polsce. Najbliższe lokalizacje: Konin i Mogilno, Międzyrzecz.
Termin: 17-18 marca br. (piątek – sobota) w godz. 9.00-18.00
Targi zainteresują wszystkich tych, którzy szukają ciekawej pracy, chcą podjąć nowe wyzwania w swoim życiu i zobaczyć na żywo profesjonalizm żołnierzy Wojska Polskiego.
– Chcemy pokazać, że Wojsko Polskie to atrakcyjne, nowoczesne miejsce pracy, gdzie potrzebni są ludzie o różnych specjalnościach i zainteresowaniach. Gwarantujemy im przy tym rozwój osobisty poprzez szkolenia i kursy, możliwość awansu oraz brak rutyny – podkreśla Mariusz Błaszczak wicepremier, minister obrony narodowej.
Targi są kompleksowym sposobem informowania o dostępnych w Siłach Zbrojnych możliwościach rozwoju zawodowego zarówno w kontekście dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej jak również służby zawodowej.
Każdy uczestnik będzie mógł osobiście porozmawiać z żołnierzami, studentami uczelni wojskowych, poznać odpowiedzi na nurtujące go pytania dotyczące specyfiki zawodu żołnierza, a także złożyć wniosek o powołanie do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej lub służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

 


Informacja Altvater Piła w sprawie odbioru odpadów


Marta Misztal z Dzierzążenka z tytułem Sołtysa Roku Ziemi Złotowskiej
✅10 marca 2023 r. w Domu Polskim w Zakrzewie odbyła się kolejna edycja Forum Sołtysów z obszaru Lokalnej Grupy Działania "Krajna Złotowska".
✅Podczas wydarzenia rozstrzygnięto Konkurs „Sołtys Ziemi Złotowskiej”. Została nim Marta Misztal z Dzierzążenka. Gratulujemy również Paniom Sołtys Marzena Lewicka z Górznej oraz Alicja Bulawa z Zalesia. Panie zostały wyróżnione nominacjami z terenu Gminy Złotów.
✅Przekazujemy wyrazy uznania dla wszystkich laureatek i laureatów z terenu Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krajna Złotowska".
fot. LGD Krajna Złotowska

ALERT POGODOWY

WCZK Poznan info: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCE OPADY/1 wielkopolskie od 03:00/10.03 do 10:00/10.03.2023 marznace opady, drogi sliskie. Dotyczy powiatów: zlotowski.


Komunikat Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów

Płukanie sieci wodociągowej w miejscowościach Kaczochy, Kleszczyna, Sławianowo, Sławianówko, Buntowo, Bługowo, Skic oraz Rudna.
Od 13.03.2023 r. do 24.03.2023 r.


Najlepsze życzenia z okazji Dnia Kobiet


OSTRZEŻENIE METEO

WCZK informuje: IMGW-PIB OSTRZEGA: OBLODZENIE/1 wielkopolskie (od 19:00/07.03 do 09:00/08.03.2023 temp. min. od -4st. do -1st., przy gruncie od -6st do -2st., ślisko. Dotyczy powiatu złotowskiego.


SPORT DLA WSZYSTKICH

✅Rozpoczął się drugi nabór do Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki "Sport dla Wszystkich" na dofinansowanie zadań z zakresu upowszechniania sportu wśród różnych grup społecznych i środowiskowych.
✅O przyznanie dofinansowania na realizowane w ramach programu zadania, mogą ubiegać się organizacje pozarządowe, powołane do realizacji w ramach swej podstawowej działalności statutowej zadań w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej (tj. związki stowarzyszeń, stowarzyszenia, fundacje).
✅Program, finansowany ze środków budżetu państwa, polega na dofinansowaniu zadań upowszechniających sport w różnych grupach społecznych i środowiskowych, a działania te realizowane są poprzez dofinansowanie m.in. zajęć i imprez sportowych, konferencji i publikacji specjalistycznych oraz eventów okolicznościowych, które upowszechniają aktywny model spędzania wolnego czasu, promują sport, jako środek pozytywnie wpływający na utrzymanie zdrowia oraz zapobiegający patologiom społecznym. Działania w tym zakresie obejmują szeroki wachlarz imprez, od zadań o charakterze ogólnopolskim, przez regionalne do lokalnych.
✅Wnioski należy składać i przesyłać elektronicznie w terminie do 31 marca 2023 roku. Zostaną rozpatrzone do 31 maja 2023 r.
Więcej informacji w naszym Biuletynie Informacji Publicznej: https://www.gov.pl/.../drugi-nabor-na-dofinansowanie-w...

Wystawa prac Petera Josepha Lenné
✅Międzynarodowa wystawa "Mistrzowskie jak rzadko które… Ogrody Petera Josepha Lenné w Polsce" już wkrótce zostanie zaprezentowana w Pałacu Działyńskich w Złotowie.
✔Data rozpoczęcia: 01-04-2023 19:00
✔Data zakończenia: 30-06-2023 16:00
Więcej informacji pod linkiem: https://wzlot.eu/peter-joseph-lenne-zlotow/

ROZLICZ PIT W GMINIE ZŁOTÓW


Ogłoszenia o wyborze ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 20223 

Zarządzenie Nr 13.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie wyboru ofert i udzielenia dotacji na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

Zarządzenie Nr 14.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 22 lutego 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego Gminy Złotów z zakresu rozwoju sportu na rok 2023

ogłoszono 22.02.2023 r.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Wójt Gminy Złotów ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy 

I. Organ prowadzący szkołę:

Gmina Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

II. Nazwa i adres szkoły, której konkurs dotyczy:

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Radawnicy,  ul. Szkolna 2, Radawnica, 77-400 Złotów.

III. Wymagania wobec kandydatów:

1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1449 ze zm.) tj.:

§ 1. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który spełnia łącznie następujące wymagania:

1)  posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;

2) ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie lub studia podyplomowe, z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;

4) uzyskał:

- co najmniej bardzo dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy albo,

- w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w uczelni

 • przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 63 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora;

5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

6) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

7) nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy
z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, a w przypadku nauczyciela akademickiego – karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca
2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym, oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;

8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

9) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego;

10) nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

11) w przypadku cudzoziemca – posiada znajomość języka polskiego poświadczoną na zasadach określonych w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, ukończył studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie, na kierunku filologia polska, lub jest tłumaczem przysięgłym języka polskiego.

§ 2. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:

1) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy licencjat, inżynier lub równorzędny, oraz przygotowanie pedagogiczne i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole podstawowej, oraz

2) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2-11  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U.
z 2017 r. poz. 1597 ze zm.);

§ 3. Osoba niebędąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:

1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej;

2) posiada wykształcenie wyższe i tytuł zawodowy magister, magister inżynier lub równorzędny;

3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż pracy na stanowisku kierowniczym;

4) nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

5) spełnia wymagania określone w § 1 pkt 2,5,6,8,10 i 11 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz.U. z 2021 r. poz. 1449 ze zm.).

§ 4. Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku wymagającym kwalifikacji pedagogicznych w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub nauczyciel mianowany lub dyplomowany, zatrudniony na stanowisku innym niż określone powyżej, na którym są realizowane zadania z zakresu oświaty, w urzędzie organu administracji rządowej, kuratorium oświaty, Centrum Edukacji Artystycznej, Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
i okręgowych komisjach egzaminacyjnych, lub na stanowisku, na którym są realizowane zadania
z zakresu oświaty w urzędzie organu administracji samorządowej lub nauczyciel mianowany lub dyplomowany urlopowany lub zwolniony z obowiązku świadczenia pracy na podstawie przepisów ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o związkach zawodowych,

- spełniający wymagania określone w rozporządzeniu, z wyjątkiem wymogu posiadania co najmniej bardzo dobrej oceny pracy albo pozytywnej oceny dorobku zawodowego.

IV. Wymagane dokumenty:

1. Oferty osób przystępujących do konkursu muszą zawierać:

1)    uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju szkoły;

2)    życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem;

3)    oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata:

-      imię (imiona) i nazwisko,

-      datę i miejsce urodzenia,

-      obywatelstwo,

-      miejsce zamieszkania (adres do korespondencji);

4)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 2, świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu lub inne dokumenty potwierdzające okres zatrudnienia;

5)    poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;

6)    w przypadku cudzoziemca – poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię:

     - dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z     

          dnia 7 października 1999 r. o języku polskim, lub

- dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku filologia polska, lub

- dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego języka polskiego,

7)    poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;

8)    oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne;

9)    oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

10)  oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z  dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych;

11)  oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i 3a ustawy
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów - w przypadku kandydata na dyrektora urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.;

12)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela;

13)  poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego;

14)  w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego - oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie  ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela, lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 276 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce,  lub karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym;

15)  oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

      2. Wszystkie dokumenty sporządzone przez kandydata winny być opatrzone datą
i własnoręcznym podpisem. Na żądanie organu prowadzącego kandydat obowiązany jest przedstawić oryginały dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4-7, 12, 13.

      3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym, z dopiskiem:

      „Konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Radawnicy"
,

       w terminie do dnia 7 marca 2023 r. do godziny 1500 w sekretariacie Urzędu Gminy
w Złotowie, pokój nr 1, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów lub przesłać drogą pocztową na wskazany adres. W przypadku nadesłania oferty drogą pocztową decyduje data nadania potwierdzona stemplem pocztowym.

       Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty.

       Adres skrytki ePUAP: /zlotow/skrytkaESP

             Oferty, które wpłyną po wyżej wymienionym terminie nie będą rozpatrywane.

      4.   Konkurs przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Złotów.

        Konkurs zostanie przeprowadzony nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu władania ofert.

        O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie w formie pisemnej, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia Komisji.

Przed przystąpieniem do rozmowy z kandydatem dopuszczonym do postępowania konkursowego komisja konkursowa ma prawo żądać przedstawienia dowodu osobistego kandydata lub innego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość oraz posiadane obywatelstwo.

       5.  Szczegółowe informacje dotyczące konkursu udziela: Paweł Michalski – zastępca wójta –
tel. (67) 263-53-05 wew. 111.


OSTRZEŻENIE - WIATR

WCZK Poznań informuje: IMGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/2 wielkopolskie, od 18:00/17.02 do 09:00/18.02.2023 prędkość do 35-50 km/h, porywy do 100 km/h, SW i W. Dotyczy powiatu złotowskiego. 


Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Wielkopolski Wodorowej

✅Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Rozwoju Wielkopolski Wodorowej do 2️⃣0️⃣3️⃣0️⃣ .
✅ Jedno ze spotkań konsultacyjnych odbędzie się w Pile, 22 lutego 2023 r. w godzinach od 12:00 do 15:00 w Regionalnym Centrum Kultury, Plac Staszica 1.

Przebudowa drogi w miejscowości Bługowo z dofinansowaniem.
✅W poniedziałek, 6 lutego, premier Mateusz Morawiecki zatwierdził listę inwestycji drogowych do realizacji przy dofinansowaniu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).
✅Miło nam poinformować, że wśród gmin objętych wsparciem znalazła się również Gmina Złotów, która ma otrzymać 600.367,73 zł dofinansowania (50%). Całość zadania wyceniono na 1.200.735,46 zł. Pozostała część inwestycji będzie sfinansowana ze środków Gminy Złotów.
✅Droga przebiega przez centrum wsi Bługowo i jest niezwykle istotna z punktu widzenia potrzeb mieszkańców wsi, gdyż zlokalizowana jest w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej i gospodarstw rolnych. Do realizacji przewidziane jest zadanie przebudowy drogi na długości 845 m.


„Sołtys Ziemi Złotowskiej 2023”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krajna Złotowska" w dniu 10 marca 2023 roku organizuje kolejną edycję "Forum Sołtysów z terenu LGD Krajna Złotowska".
Wydarzenie połączone będzie z rozstrzygnięciem konkursu „Sołtys Ziemi Złotowskiej 2023”, który ma za zadanie wyróżnienie najaktywniejszych sołtysów z terenu Powiatu Złotowskiego.
Konkurs przeprowadzony będzie w jednym etapie. Czas trwania Konkursu ustala się na okres od 01.02.2023 r. do 28.02.2023 r.
Kandydata do udziału w Konkursie mogą zgłaszać: mieszkańcy sołectwa, rady sołeckie, rady parafialne, a także organizacje pozarządowe, w tym m.in. ochotnicze straże pożarne, koła gospodyń wiejskich, lokalne grupy działania, związki i organizacje rolnicze oraz mieszkańcy w okresie od 01.02.2023 r. do 28.02.2023r. włącznie. O przyjęciu zgłoszenia decyduje data jego wpływu do Organizatora do godz.15:00 (biuro LGD Krajna Złotowska Al. Piasta 32, 77-400 Złotów).
Regulamin oraz kartę zgłoszeniową znajdą Państwo pod poniższym linkiem:
http://krajnazlotowska.pl/1,aktualnosci.html
Zachęcamy do wzięcia udziału.

 


Ważna informacja na temat opłaty adiacenckiej

1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału, dokonanego na wniosek właściciela lub użytkownika wieczystego, który wniósł opłaty roczne za cały okres użytkowania tego prawa, w wysokości 10% różnicy wartości nieruchomości.

2. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej, z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej w wysokości 10% różnicy między wartością, jaką nieruchomość miała przed wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej, a wartością, jaką nieruchomość ma po ich wybudowaniu.

Na podstawie art. 98a ust. 1, art. 146 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899) oraz UCHWAŁY Nr XLIV.402.2022 RADY GMINY ZŁOTÓW z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości oraz wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej.


DODATKOWE ŚRODKI DLA KGW

Ministerstwo Sprawiedliwości w ramach naboru wniosków z Funduszu Sprawiedliwości zaprasza Koła Gospodyń Wiejskich do aplikowania o środki Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Przeciwdziałania przyczynom przestępczości.
W ramach naboru KGW może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości maksymalnie 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100). Udział w naborze mogą wziąć tylko KGW wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Podmiotem uprawnionym do złożenia wniosku do Funduszu Sprawiedliwości w imieniu KGW jest Urząd Gminy. Na każdą gminę przypada 20 000 zł. Termin składania zgłoszeń upływa 3 lutego 2023 r. do godziny 15:00. Prosimy o wyrażenie chęci uczetsnictwa w projekcie do dnia 02 lutego 2023 r. Ze względu na ograniczenie finansowe, Gmina Złotów przewiduje ujęcie we wniosku 4 KGW. Decydująca będzie kolejność zgłoszenia chęci wzięcia udziału.

Zadania w ramach uzyskanej dotacji mogą być realizowane w terminie od 1 marca 2023 r. do 30 września 2023 r.

Na co można otrzymać wsparcie? Dotacja może być przyznana na zadania mające na celu przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, polegające na:
- organizowaniu oraz przeprowadzaniu akcji i przedsięwzięć informacyjnych;
- zakupie urządzeń i wyposażenia.

Akcje lub przedsięwzięcia informacyjne muszą być zorganizowane przy udziale koła/kół gospodyń wiejskich i adresowane do społeczności lokalnej, ukierunkowane na przeciwdziałanie przyczynom przestępczości, ze szczególnym uwzględnieniem przeciwdziałania zjawiskom: cyberprzestępczości, przemocy domowej, przestępstw na szkodę małoletnich, oszustw i lichwy oraz promowania bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków dostępne są na stronie internetowej: https://www.funduszsprawiedliwosci.gov.pl/pl/konkursy/przeciwdzialanie-przestepczosci/news,40213,i-nabor-wnioskow-na-powierzenie-realizacji-zadan.html

KGW zainteresowane skorzystaniem z dofinansowania proszone są o pilny kontakt z pracownikiem Urzędu Gminy w Złotowie - 67-263-53-05 (wew. 122), biuro nr 11. Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

Docelowo planuje się organziację spotkań informacyjno-szkoleniowych w każdym z 4 KGW dla mieszkańców. Sugerowana tematyka szkoleń - przeciwdziałanie cyberprzemocy (oszustwa internetowe, telefoniczne).

 


Zbiórki WOŚP w Gminie Złotów

 


Nowy samochód dla policji
W dniu 24 stycznia 2023 r. odbyło się przekazanie nowego radiowozu zakupionego dla Komendy Powiatowej Policji w Złotowie. Zakup zrealizowany był przy wsparciu ze środków Samorządu Gminy Złotów w kwocie 15.000 zł. Wsparcia udzieliło również: Starostwo Powiatowe w Złotowie, Miasto Złotów, Gmina Krajenka, Gmina Lipka oraz Gmina Tarnówka.


Marznące opady

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego informuje: IMGW-PIB OSTRZEGA: MARZNĄCEOPADY/1 wielkopolskie od 09:05/26.01
do 13:30/26.01.2023 marznące opady, drogi śliskie. Dotyczy powiatu złotowskiego.

Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Złotów

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. lokalizacji instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Złotów

Załacznik 1 - arkusz 1

Załącznik 1 - arkusz 2

Załącznik 1 - arkusz 3

Załącznik 1 - arkusz 4

Załącznik 1 - arkusz 5

Załącznik 1 - arkusz 6

Załącznik 1 - arkusz 7

Załącznik 1 - arkusz 8

Załącznik 1 - arkusz 9

Załącznik 1 - arkusz 10

PROGNOZA ŚRODOWISKOWA do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów fotowoltaicznych

Wykaz nieruchomości objętych projektem planu miejscowego


Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju terenów edukacyjnych

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju terenów edukacyjnych

Załącznik nr 1 - rysunek planu

PROGNOZA ŚRODOWISKOWA do projektu miejscowegio planu zagospodarowania przestrzennego


HARMONOGRAM ODBIORU POJEMNIKÓW - kontynuacja dla GMINY ZŁOTÓW


Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

 

KONKURS:

Zarządzenie Nr 2.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

WZÓR OFERTY NA ROK 2023 - OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*/OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2022 R. POZ. 1327, Z PÓŹN. ZM.)

NABÓR DO KOMISJI:

Ogłoszenie naboru osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej doradczej i opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Złotów w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

Zarządzenie Nr 3.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru osób wskazywanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie do komisji konkursowej doradczej i opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na wspieranie zadań publicznych gminy Złotów w roku 2023 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, działania na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa, w tym wspierania organizacji imprez turystyczno-krajoznawczych, czystości, porządku i bezpieczeństwa publicznego, kultury

Wzór ZGŁOSZENIA OSOBY DO PRAC KOMISJI KONKURSOWEJ doradczej i opiniującej oferty w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Gminy Złotów w roku 2023

 

opublikowano 17.01.2023 r.


Ogłoszenie naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego Gminy Złotów z zakresu rozwoju sportu na rok 2023

Warunki naboru i ogłoszenie:

Zarządzenie Nr 4.2023 Wójta Gminy Złotów z dnia 16 stycznia 2023 r. w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego Gminy Złotów z zakresu rozwoju sportu na rok 2023

Druki do pobrania:

WNIOSEK o przyznanie wsparcia finansowego na realizację zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu

SPRAWOZDANIE z wykonania zadania publicznego z zakresu rozwoju sportu

opublikowano: 17.01.2023 r.


 

KGW - termin rozliczenia
✅Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że 31 stycznia 2023 r. jest ostatnim dniem na złożenie przez KGW sprawozdań z pomocy przyznanej na aktywność statutową w 2022 r. Nabór wniosków trwał od 1 kwietnia do 30 września 2022 r., a do 31 grudnia 2022 r. trzeba było wydać otrzymane dofinansowanie.


USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Szanowni Państwo, Gmina Złotów na potrzeby projektu związanego z usuwaniem folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej zwraca się z prośbą o dostarczenie informacji na temat ilości posiadanych odpadów. Informacja posłuży do opracowania wniosku o dofinansowanie projektu usuwania odpadów i nie stanowi deklaracji jego odbioru.

>>>> DO POBRANIA - FORMULARZ INFORMACYJNY <<<<

>>>> DO POBRANIA - FORMULARZ INFORMACYJNY <<<< 


Rusza nabór do Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego
? Od 2 stycznia do 28 lutego tego roku potrwa nabór kandydatów na I kadencję Młodzieżowego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.
Więcej informacji dla zaineteresowanych pod linkiem: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (umww.pl)

Polski Związek Łowiecki                                                                                                         Kujan 04.01.2023r

Zarząd Główny

Ośrodek Hodowli Zwierzyny

,,KUJAN

77-424 Zakrzewo Kujan 6

Tel. 67 266 77 07 NIP 526-030-04-64

REGON 000742279-00626

                                                                                                                                             Pan

                                                                                                                                             Nadleśniczy

                                                                                                                                             Nadleśnictwa Złotów

Na podstawie art.42 Ustawy o Broni i Amunicji ust.2b z dn. 21.05.1999 (tekst jednolity Dz. U. z 2004 nr52 p 525 ze zmianami ) informuję, że w obwodach nr 21 i 28 OHZ Kujan w powiecie złotowskim oraz powiecie pilskim odbędą się polowania zbiorowe w następujących terminach:

 1.  13, 14, 15, 01.2023 r. – 12 myśliwych z Dani,
 • -13.01.2023r- odbędzie się polowanie w Leśnictwie Witrogoszcz, miejscowości: Witrogoszcz, Witrogoszcz Kolonia
 • -14.01.2023r- odbędzie się polowanie w Leśnictwie Łobzonka, miejscowości: Rataje, Piesno.
 • -15.01.2023r- odbędzie się polowanie w Leśnictwie Kujan i Rudna, miejscowości: Rudna, Skic.

                                                                                                    Z myśliwskim pozdrowieniem

                                                                                                           DARZ BÓR

                                                                                                    Kierownik Maciej Maćkowiak                                        

                                                                                                    TEL.575-225-803

 Do wiadomoścWójt Gminy Złotów,

 1. Burmistrz Miasta i Gminy Łobżenica

UWAGA!

WCZK Poznań informuje: MGW-PIB OSTRZEGA: WIATR/1 od godz. 20:00 dnia 04.01 do godz. 15:00 dnia 05.01.2023 prędkość do 45 km/h, porywy do 80 km/h, W. Dotyczy powiatu złotowskiego.


Zadanie „Przebudowa dróg gminnych ul. Szkolnej i ul. Złotowskiej w miejscowości Radawnica" z przyznanym dofinansowaniem!
✅Inwestycja ma być realizowana w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020”.
✅Kwota dofinansowania to 3 252 860,00 zł (+1 859 288,45 zł ze środków budżetu Gminy Złotów, łączna wartość: 5 112 148,45 zł).
✅Celem operacji jest zapewnienie bezpieczeństwa użytkownikom ruchu drogowego, w szczególności dzieciom i młodzieży, poprawa warunków życia mieszkańców i ułatwienie im dostępu do usług oświatowych poprzez przebudowę drogi gminnej w miejscowości Radawnica na odcinku 653 m wraz z wykonaniem w pasie drogowym infrastruktury towarzyszącej, stanowiącej całość techniczno-użytkową.

 


INFORMACJA O ODBIORZE POJEMNIKÓW NA ODPADY

✅W związku z faktem zmiany operatora dokonującego odbioru odpadów na terenie gminy uprzejmie informujemy, iż NOVAGO Złotów Sp. z o.o. (wcześniej MZUK) będzie odbierać dotychczasowe pojemniki na odpady zmieszane stanowiące ich własność.
▶ w dniach: od 05 do 11 stycznia - północna część Gminy Złotów,
▶ w dniach: od 09 do 12 stycznia - południowa część Gminy Złotów.
✅Informacja pod numerami telefonów (dla mieszkańców Gminy Złotów) - 606 354 246, 881 056 869, 696 099 426.

✅Gmina Złotów uruchomiła specjalne konto bankowe, na które można wpłacać środki na pomoc mieszkańcom Grodna, którzy ucierpieli w wyniku wybuchu gazu w dniu 30.12.2022 r.
Uprzejmie prosimy o udostępnianie informacji o zbiórce.
NUMER KONTA SBL:
14 8941 0006 0000 1137 2000 0630


ŻYCZENIA NOWOROCZNE

✅Szanowni Mieszkańcy,
Z okazji nadchodzącego Nowego Roku 2023, w imieniu Samorządu Gminy Złotów, składamy Państwu życzenia zdrowia, pomyślności i zachowania optymizmu w trudnych obecnie czasach. Mijający rok był dla Nas wszystkich okresem próby, wyrzeczeń i podejmowania trudnych decyzji. Dlatego też, życzymy Państwu, by nadchodzący rok okazał się dla nas czasem wytchnienia, stabilizacji i osiągnięcia stawianych przed sobą celów.
Życzą:
Wójt Gminy Złotów - Piotr Lach
Przewodniczący Rady Gminy Złotów - Sławomir Czyżyk
Radni Gminy Złotów

✅Harmonogram odbioru odpadów komunalnych 2023.
Pod poniższym linkiem znajdziecie Państwo harmonogramy odbioru odpadów wg miejscowości w gminie Złotów.

Piła, 30.12.2022 r.

 

INFORMACJA PRASOWA 

Prezent dla Miluszkowiaków to byłaby dopiero petarda!

Apel ze schroniska: nie strzelaj w Sylwestra

Im bliżej Sylwestra, tym częściej na ulicach miasta słychać huk petard. W sklepach i przy galeriach handlowych jak grzyby po deszczu wyrosły stoiska, w których można kupić różnego rodzaju fajerwerki. Prawdziwa kanonada wystrzałów czeka nas w noc z 31 grudnia na 1 stycznia. Tymczasem miłośnicy zwierząt apelują, aby nie strzelać w Sylwestra petardami.

Włodarze wielu miast wsłuchują się w te głosy i nie organizują hucznych pokazów o północy. Wielu jednak nadal nie wyobraża sobie, aby nie powitać hucznie Nowego Roku i zarzuca zwierzolubom przesadę i popadanie w skrajność. Jak więc jest naprawdę? Czy huk petard jest taki zły dla naszych zwierząt domowych?

-          Większość zwierząt panicznie boi się huku petard i fajerwerków. Czworonogi trzęsą się ze strachu, nie chcą wychodzić z domu. Gdy podczas spaceru z psem w pobliżu wystrzeli petarda, pupil może zerwać się ze smyczy i uciec, a potem będzie miał problem z powrotem do domu - mówi Alicja Dorsch, prezes schroniska dla zwierząt „Miluszków” w Pile.

Niestety huk wystrzałów w sylwestrową noc dociera również do schroniska, mimo że jest ono zlokalizowane na obrzeżach Piły. Niektóre z psów reagują paniką, nie wiedzą co się dzieje, próbują ze wszystkich sił wydostać się z boksu, aby uciec. Bywa, że to kończy się zranieniem łap czy pyska.

-          Obserwujemy naszych czworonożnych podopiecznych i wiemy, który z nich może dostać ataku paniki na dźwięk wystrzałów. Otaczamy takiego psiaka czy też kota, bo one też źle reagują na hałas, specjalną opieką, podajemy leki uspokajające, przepisane przez lekarza i jeśli jest taka potrzeba, umieszczamy takiego zwierzaka w budynku socjalnym lub izolatce, gdzie jest trochę ciszej - wyjaśnia szefowa schroniska.

Ale nie tylko bezdomniaki z „Miluszkowa” boją się huku. Również psy i koty, które mają swój kochający i bezpieczny dom, źle reagują na huk. Nic dziwnego, zwierzęta mają lepszy słuch niż ludzie, a dźwięk wybuchającej petardy jest tak głośny, że aż powoduje fizyczny ból. Warto więc wcześniej się przygotować, by pomóc pupilowi przetrwać najgłośniejszą noc w roku.

-          Przygotujmy psu legowisko w pomieszczeniu bez okien, pozasłaniajmy okna w innych pomieszczeniach, żeby nie było widać błysków wybuchających fajerwerków. Włączmy telewizor lub radio, żeby zagłuszyć hałasy z zewnątrz. Przed Sylwestrem wybierzmy się z pupilem do weterynarza, żeby przepisał środki na uspokojenie, które pomogą przetrwać noc. A przede wszystkim nie zostawiajmy naszego czworonoga samego – radzi Kama Frąckowska-Pilarska z Fundacji Miluszków, która wspiera pilskie schronisko.

Jeżeli mimo naszych starań nie udało się uchronić pupila przed hałasem petard i podczas spaceru przerażony pies ucieknie przed siebie, zachowajmy spokój. Warto następnego dnia skontaktować się ze schroniskiem. Niestety po sylwestrowej nocy trafia tam wiele przerażonych psów, które w ataku paniki po wybuchu petardy, uciekły swoim właścicielom. Warto również zamieścić zdjęcie czworonoga w mediach społecznościowych, jest wtedy szansa, że skontaktuje się z nami ktoś, kto widział naszego czworonoga.

Polacy wydają każdego roku ogromne kwoty na fajerwerki.

-          Gdyby te środki przeznaczyć na schroniska dla zwierząt, to dopiero byłaby petarda. Dzięki tym pieniądzom można byłoby zrobić wiele dobrego - komentuje Alicja Dorsch z „Miluszkowa”. I dodaje na zakończenie: - Fajerwerki nie są niezbędne. Lepiej ograniczyć się do zimnych ogni. To, jaki będzie Nowy Rok przecież nie zależy od ilości wystrzelonych fajerwerków, ale od nas samych.

 27 grudnia – Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego


Szanowni Państwo składamy najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia.


Gmina Złotów pomaga Ukrainie.
W dniu 21.12.2022 r. w siedzibie Starostwo Powiatowe w Złotowie odbyło się spotkanie władz z terenu powiatu złotowskiego ze starostą jampolskim Siergiejem Gadżukiem z Ukrainy. Powodem spotkania było przekazanie agregatów prądotwórczych, tak bardzo potrzebnych walczącej Ukrainie. Ze strony Gminy Złotów przekazano 4 agregaty wraz z kablami elektrycznymi o łącznej wartości 30.000 zł (4 agregaty przekazało również Starostwo Powiatowe w Złotowie). Na spotkaniu Gminę Złotów reprezentował Wójt Piotr Lach oraz Przewodniczący Rady Gminy Sławomir Czyżyk.

 

fot. Starostwo Powiatowe w Złotowie


Uprzejmie informujemy, że Urząd Gminy w Złotowie w dniu 23.12.2022 r. (piątek) będzie czynny do godziny 13:00.
Kasa urzędu będzie czynna do godziny 11:30
Przepraszamy za utrudnienia.


✅Granty do 150 tys. zł na kulturę ludową - ruszył nabór wniosków do programu EtnoPolska 2023.
 
✅Do 16 stycznia 2023 r. można składać wnioski w ogłoszonym przez Narodowe Centrum Kultury naborze do programu EtnoPolska Edycja 2023. W ramach programu można uzyskać dofinansowanie w wysokości od 10 do 150 tys. zł na realizację zadań wzmacniających tożsamość kulturową i uczestnictwo w kulturze na poziomie lokalnym i regionalnym.
✅Uprawnione do składania wniosków w programie są m.in. samorządowe instytucje kultury, organizacje pozarządowe i koła gospodyń wiejskich. Regulamin programu przewiduje preferencje dla zadań realizowanych w miejscowościach liczących nie więcej niż 50 tysięcy mieszkańców.
✅Budżet programu EtnoPolska wynosi 10 mln zł. Jego celem jest wspieranie działań w obszarze edukacji regionalnej oraz popularyzacji materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Podejmowane inicjatywy mogą bezpośrednio nawiązywać do tradycji, inspirować się nią, jak również ukazywać ją we współczesnych kontekstach.
✅Dofinansowanie zadania może wynosić do 95 proc. budżetu zadania. Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania to 10 tys. zł, natomiast maksymalna to 150 tys. zł. W uzasadnionych przypadkach dyrektor NCK może wyrazić zgodę na podniesienie wartości procentowego udziału dofinansowania w budżecie zadania lub na finansowanie zadania do poziomu 100 proc.
✅W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak: działania popularyzujące żywe i zanikające zjawiska kultury ludowej, takie jak wystawy, konkursy, przeglądy, festiwale, koncerty, również on-line; inicjatywy edukacyjno-animacyjne wspomagające lokalne społeczności w działaniach twórczych, w działaniach na rzecz zachowania, przekazu i kontynuacji tradycji regionalnych oraz w działaniach inspirowanych lokalnym dziedzictwem kulturowym i/lub nawiązujących do niego, takie jak warsztaty, kursy, również on-line; organizacja szkoleń, konferencji, w tym dokumentacja unikalnych zjawisk kultury ludowej oraz tworzenie archiwów/zapisów cyfrowych folkloru, również on-line; renowacja i zakup strojów ludowych oraz rekwizytów obrzędowych dla zespołów regionalnych kultywujących i popularyzujących lokalne tradycje w dziedzinie folkloru: muzyki, tańca, śpiewu i obrzędowości.
✅Zgłoszone w ramach konkursu zadania powinny zostać zrealizowane w okresie od 1 marca do 17 października 2023 roku.
✅Wnioski składa się wyłącznie w formie elektronicznej. Na etapie naboru nie są wymagane jakiekolwiek dokumenty w formie papierowej. Złożenie wniosku do programu wymaga utworzenia konta i zalogowania się w systemie obsługi programów dotacyjnych NCK pod TYM ADRESEM. Nabór wniosków trwa do 16 stycznia 2023 roku. Jeden wnioskodawca ma prawo złożyć jeden wniosek w programie.
Więcej informacji pod linkiem:
Informacja opracowana na podstawie portalu https://samorzad.pap.pl/

Koło Gospodyń Wiejskich w Górznej z pierwszym miejscem!
✅W dniu 17 grudnia 2022 r. na Placu Paderewskiego w Złotowie odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Podczas Jarmarku przeprowadzono konkurs kulinarny pod nazwą ,,POTRAWA NA STÓL WIGILIJNY" organizowany przez Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krajna Złotowska". Koło Gospodyń Wiejskich z Górznej, serwując "kotlety rybne w sosie słodko-kwaśnym", zajęło l miejsce. Gratulujemy.

 


Spektakl "Polowanie na męża"

 
 
✅Zapraszamy do obejrzenia krótkiej wideorelacji zlotowskie.pl ze spektaklu "Polowanie na męża" autorstwa Michała Bałuckiego wystawionego w Radawnicy w dniu 18.12.0222 r. Corocznie wystawiane sztuki teatralne są już tradycją dla mieszkańców Radawnicy i okolic. W aktorskie role wcielają się sami mieszkańcy, co tworzy wyjątkową atmosferę przedsięwzięcia organizowanego pod skrzydłami Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy. Na scenie wystąpili: Jacek Januszewski, Tadeusz Grzesiak, Jolanta Karbowiak, Bronisław Pawlak oraz grupa najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej. Za oprawę muzyczną odpowiedzialni byli Agnieszka i Jakub Słubik. Za scenariusz i reżyserię Ewelina Kasprzyk i Jolanta Szczygieł. Scenografię stworzyli pracownicy szkoły.
Gratulujemy aktorom i wszystkim osobom zaangażowanych w organizację.
Wideorelacja: Facebook
Dodatkowa fotorelacja z portalu zlotowskie.pl: https://zlotowskie.pl/artykul/spektakl-polowanie-na/1385560

Gmina Złotów ma szansę na pozyskanie znaczących dofinansowań w ramach uczestnictwa w Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły.

Gmina Złotów ma szansę na pozyskanie znaczących dofinansowań w ramach uczestnictwa w Związku Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły. Jest to związek 11 samorządów ukierunkowanych na realizacje wspólnych przedsięwzięć rozwojowych z wykorzystaniem środków Funduszy Europejskich dla Wielkopolski na lata 2021 – 2027. W tym celu Wójt Gminy Złotów Piotr Lach oraz Skarbnik Gminy Złotów Emilia Konopińska-Nochowicz oraz Prezydent Piły Piotr Głowski w ostatnich dniach podpisali stosowne porozumienie, które docelowo ma skutkować uruchomieniem w najbliższych latach inwetsycji o wartości około 1,2 mln euro (według wstępnej alokacji wynikającej ze Strategii Rozwoju ZIT MOF Piły). Porozumienie zostało pdopisane z Prezydentem Piły Piotrem Głowskim

Pozyskane środki będą wydatkowane na inwestycje w następujących obszarach:
• Gospodarka: publiczne e-usługi.
• Środowisko: plany adaptacji do zmian klimatu - powodzie, burze, susze, gospodarka wodna; infrastruktura transportu miejskiego w tym infrastruktura rowerowa.
• Społeczeństwo: dostosowanie do zmian; edukacja; dostęp do usług społecznych i zdrowotnych; integracja społeczna.

W ramach ZIT znajdują się: Miasto Piła jako Lider ZIT, Gmina Miejska w Chodzieży, Gmina Chodzież, Miasto i Gmina Kaczory, Gmina i Miasto Krajenka, Gmina Szydłowo, Miasto i Gmina Trzcianka, Gmina i Miasto Ujście, Miasto i Gmina Wysoka, Miasto Złotów oraz Gmina Złotów.

 


Komunikat dotyczący dystrybucji węgla w ramach zakupu preferencyjnego w Gminie Złotów
Szanowni Mieszkańcy Gminy Złotów,
✅Dystrybucja zamówionego węgla realizowana będzie zgodnie z ustaloną procedurą, według kolejności wpływu wniosków.
✅Uwaga: do odbioru przydziału węgla kwalifikują się osoby, które otrzymały dodatek węglowy i złożyły do gminy wniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego (ten wniosek wciąż można składać).
✅Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego będzie realizowany aktualnie w cenie 1.700 zł brutto za 1000 kg, (węgiel nie będzie workowany, cena nie zawiera kosztów transportu).
✅Wpłaty na zakup preferencyjny paliwa stałego należy dokonywać w formie wpłaty gotówkowej (w kasie Urzędu Gminy w Złotowie, kasa czynna do godziny 13:30) lub przelewem bankowym na rachunek bankowy gminy nr:
✅70 8941 0006 0000 1137 2000 0010
‼W tytule wniosku prosimy koniecznie podać imię i nazwisko uprawnionego do dodatku węglowego wnioskodawcy oraz dodać opis „węgiel”.
✅Wnioskodawca otrzyma z Urzędu Gminy zaświadczenie uprawniające do odbioru paliwa stałego, które musi przedłożyć we wskazanym miejscu odbioru.
✅Skład opału: „ROLNIK”, Spółdzielnia w Złotowie, ul. Szpitalna 39, 77-400 Złotów,
✅Pracownik Urzędu Gminy poinformuje o wystawieniu faktury na adres poczty elektronicznej lub telefonicznie na nr telefonu, podany we wniosku o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.
✅Zgodnie ze zmianą rozporządzenia z dnia 3 grudnia 2022 r. istnieje możliwość zakupu mniejszej ilości węgla niż 1,5 t w roku 2022 r. i przeniesienie całości zakupu na rok 2023 r.
Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów
tel. 67-263-53-05 (wewnętrzny 133)
e-mail: urzad@gminazlotow.pl


20 lat Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów

W dniu dzisiejszym 20-lecie swojej działalności obchodzi Zakład Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów Sp. z o.o.
Realizowane przez Spółkę działania są jednymi z najważniejszych zadań własnych samorządu. Liczymy, że kolejne lata działalności zaowocują dalszą poprawą standardów i pozytywnie wpłyną na jakość warunków życia naszych mieszkańców.
Wszystkim pracownikom Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Gminy Złotów składamy podziękowania za ich pracę. Życzymy zdrowia i pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.


1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDS

Od 1988 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) 1 grudnia obchodzimy Światowy Dzień AIDS. Głównym jego celem jest zwrócenie uwagi na problem zakażeń HIV/AIDS oraz solidaryzowanie się z ludźmi dotkniętymi chorobą.

 Symbolem solidarności z osobami żyjącymi z HIV i AIDS i ich bliskimi jest czerwona kokardka, nieodłączny element obchodów tego dnia. Obecność kokardki w sferze publicznej przypomina, że osoby żyjące z HIV są pełnoprawnymi członkami społeczeństwa i powinny mieć możliwość życia i pracy w swoim środowisku, pamiętając równocześnie o obowiązku ochrony innych przed zakażeniem.

Więcej informacji można uzyskać na stronie Krajowego Centrum ds. AIDS www.aids.gov.pl.


Sukces KGW z Dzierzążenka

Koło Gospodyń Wiejskich Dzierzążenko "Dziarskie Babki" otrzymało grant w wysokości 10 000 zł w ogólnopolskim konkursie dla KGW pod nazwą "Promuj polską tradycję kulinarną". W konkursie brało udział około 400 KGW, z czego wyróżniono 10. Gratulujemy!


Jarmark Bożonarodzeniowy. 

✅17 grudnia 2022 r. od 16:00 do 19:00,
✅18 grudnia 2022 r. od 12:00 do 16:00,
✅Plac Paderewskiego w Złotowie.

‼Zbliża się termin złożenia oświadczenia uprawniającego do obniżenia ceny energii elektrycznej (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, jednostki samorządu terytorialnego oraz podmioty świadczące podstawowe usługi użyteczności publicznej).
✅Aby korzystać z energii elektrycznej w cenie 785 zł/MWh, w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada br., powinny złożyć do swojego sprzedawcy energii stosowne oświadczenie. Oświadczenie można składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).
‼Przypominamy również, że do 30 listopada 2022 r. podmioty wrażliwe (w tym: szpitale, szkoły i przedszkola, ośrodki pomocy społecznych, ośrodki kultury, palcówki opiekuńcze, itp.) mogą składać również wnioski o dodatki na zakup opału.

Bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA

❕❕Informacja od Zespołu "Zdrowa Aorta":
✅Bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 05.12.22r. w Złotowie w Szpitalu, ul. Szpitalna 28 (Poradnia Specjalistyczna).
✅Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej.
✅Zbadaj się bezpłatnie! Wczesna diagnoza może uratować życie! Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.
✅Zapisy na badanie:
- telefonicznie: 503 075 095
- e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com (proszę podać imię, nazwisko, pesel, numer telefonu kontaktowego oraz miasto, w którym ma być wykonane badanie).

Informacja dotycząca zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku dla odbiorców z grup taryfowych G. Kogo dotyczy?
Limity zużycia energii w roku 2023 uwzględniające stawkę z roku 2022:
✅Limit zużycia do 2000 kWh:
- Wszyscy odbiorcy z grup taryfowych G, w tym gospodarstwa domowe, których limit zużycia energii wynosi do 2000 kWh rocznie.
- ‼ W powyższym przypadku nie należy składać Oświadczenia. Sprzedawca sam dokona właściwego rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami.
✅Limit zużycia do 2600 kWh:
- Osoby uprawnione posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, których limit zużycia energii wynosi do 2600 kWh rocznie.
- Należy złożyć Oświadczenie - wzór do pobrania ze strony internetowej.
✅Limit zużycia do 3000 kWh:
- Osoby uprawnione posiadające Kartę Dużej Rodziny albo prowadzących gospodarstwo rolne lub dział specjalny produkcji rolnej, których limit zużycia energii wynosi do 3000 kWh rocznie
- Należy złożyć Oświadczenie - wzór do pobrania ze strony internetowej.
✅Jeżeli przysługuje Państwu zwiększony limit 2600 kWh lub 3000 kWh rocznie (lub iloczyni 250 kWh i liczby działek w rodzinnym ogrodzie działkowymi) należy złożyć wymagane Oświadczenie wraz z kompletem dokumentów na piśmie w postaci:
-formy elektronicznej - pobrać Oświadczenie, zapisać na dysku lokalnym, wypełnić elektronicznie, podpisać elektronicznym podpisem kwalifikowanym i wysłać za pomocą środków komunikacji elektronicznej
lub
-podpisać własnoręcznie i przesłać na adres wskazany na fakturze
lub
-złożyć osobiście w Biurze Obsługi Klienta sprzedawcy energii.
Uwaga! Skan Oświadczenia podpisanego własnoręcznie nie będzie honorowany.
Oświadczeń NIE składamy w Gminie Złotów ani w GOPS Gminy Złotów.
✅Więcej informacji, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania oraz oświadczenia dostępne są na stronie https://www.enea.pl/zamrozenie-cen
‼Jednocześnie prosimy o zachowanie czujności w przypadku kontaktowania się z Państwem osób, które mogą podszywać się pod instytucje i firmy zajmujące się wszelkiego rodzaju dodatkami energetycznymi.
 

 


Śniadanie biznesowe

Zaproszenie od Złotów. Wielkopolskie Zdroje dla przedsiębiorców z terenu Powiatu Złotowskiego na "Śniadanie BIZNESOWE". 05.12.2022 r. Hotel Krajna w Złotowie, godzina 09:00.


WYMIANA POJEMNIKÓW NA ŚMIECI
Informacja Związku Gmin Krajny w Złotowie:
"Mieszkańcy Gminy Złotów,
w nawiązaniu do komunikatu z dnia 2022-11-09 dot. wymiany pojemników, w związku ze zmianą Operatora odbierającego odpady komunalne od dnia 2023-01-01 informujemy, że rozpoczął się proces wyposażania w pojemniki mieszkańców Państwa gminy, tj. gm. Złotów.
Wraz z pojemnikami otrzymają Państwo pakiet startowy z półrocznym zapasem worków oraz ulotkę na temat zasad prawidłowej segregacji.
Do 31 grudnia 2022 r. prosimy gromadzić odpady w dotychczasowych pojemnikach. Pojemniki nowego podmiotu (Spółki Altvater Piła Sp. z o.o.) będą zaplombowane i stosownie oznaczone, konieczne też będzie pokwitowanie ich odbioru. Prosimy, aby nie użytkować nowych pojemników przed 1 stycznia 2023 r.
UWAGA: W przypadku nieobecności mieszkańców danej posesji Operator zostawia pojemniki i pakiety, wykonując dokumentację zdjęciową i potwierdzając przekazanie podpisami dwóch kierowców."

Turniej z okazji 100-lecia Związku Polaków w Niemczech - Radawnica

⚽ W dniu 18.11.2022 r. na hali sportowej przy Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy rozegrano okolicznościowy turniej piłki nożnej halowej w ramach uczczenia obchodów 100-lecia Związku Polaków w Niemczech. W turnieju wystąpiły drużyny z Głubczyna, Zakrzewa, Lipki i Radawnicy.
Kolejność:
?1. Zakrzewo
?2. Radawnica
?3. Lipka
?4. Głubczyn
Nagrody i upominki na ręce wyróżnionych przekazał Wójt Gminy Złotów Piotr Lach oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Radawnicy Karol Wielgus. Gratulujemy wszystkim drużynom biorącym udział w turnieju. Słowa uznania kierujemy również do osób zaangażowanych w sprawną organizację przedsięwzięcia.
 

ANKIETA - Lokalna Strategia Rozwoju 

✅Szanowni Państwo,
w związku z opracowywaniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Krajna Złotowska" zwracamy się z prośbą do mieszkańców o wypełnienie ankiety, która pozwoli jeszcze dokładniej określić wspólny kierunek zmian. Ankieta jest precyzyjnym uzupełnieniem sugestii wypracowanych podczas gminnych konsultacji.
Zachęcamy do wypełnienia i wyrażenia swojego zdania ?

Pomoc dla rodzin rolniczych - wydłużenie terminu przyjmowania wniosków.

Informacja w sprawie wydłużenia terminu składania wniosków o pomoc dla rodzin rolniczych, którym zagraża utrata płynności finansowej w związku z wystąpieniem w 2022 r. szkód w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych.
Wnioski o przyznanie tzw. pomocy klęskowej przyjmuje Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
Wniosek i dodatkowe informacje dostępne na stronie:
https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-dla-rodzin-w-zwiazku-z-niekorzystnymi-warunkami-atmosferycznymi-w-2022-r2 


Szanowni Mieszkańcy Gminy Złotów

Informujemy:

Mieszkańcy Gminy Złotów od dnia 16 listopada 2022 r. mogą składać wnioski o zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstwa domowego.

Wnioski będą podlegały weryfikacji – węgiel w preferencyjnej cenie będą mogły kupić od samorządu osoby uprawnione do otrzymania dodatku węglowego i te podmioty które nie nabyły paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022–2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 20 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe.

Ilość węgla dostępna dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego wynosi 1500 kg do 31 grudnia br. oraz 1500 kg od 1 stycznia 2023r. Rodzaj i jakość paliwa stałego będzie zależna od dostępności u podmiotów wprowadzających do obrotu i nie jest zależna od samorządu.

Wnioski można składać:

-      pisemnie w Urzędzie Gminy Złotów (ul. Leśna 7, 77-400  Złotów);

-      elektronicznie na adres urzad@gminazlotow.pl lub poprzez ePUAP /zlotow/skrytkaESP. 

Uwaga!

Wcześniejsze złożenie przez mieszkańców Deklaracje zapotrzebowania na węgiel nie jest równoznaczne z możliwością zakupu węgla na preferencyjnych warunkach. Warunkiem koniecznym dokonania zakupu paliwa stałego na preferencyjnych warunkach jest złożenie wniosku i spełnianie warunków uprawniających do zakupu.

Do pobrania:

WNIOSEK o preferencyjny zakup węgla w Gminie Złotów

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 27  października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022r. poz. 2236). Do zakupu preferencyjnego uprawniona jest osoba fizyczna w  gospodarstwie domowym, która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego, o  którym mowa w art.2 ust. 1 Ustawy z dnia 5  sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1967).

 Więcej informacji:

https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/dystrybucja-wegla-przez-samorzady--pytania-i-odpowiedzi


Dobiegły końca konsultacje społeczne projektu dokumentu  Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły.

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły będzie pełnić rolę dokumentu umożliwiającego realizację wspólnych zadań w ramach porozumienia międzygminnego, pozwoli na zacieśnianie współpracy między jednostkami samorządów terytorialnych. Umożliwi też formalny dostęp do środków zewnętrznych na finansowanie realizacji przedsięwzięć samorządowych.

W dniu 7 listopada 2022 r. w Hotelu Gromada w Pile odbyło się otwarte spotkanie dla interesariuszy gmin objętych ZIT MOF Piły, kończące proces konsultacji społecznych. Uczestniczyli w nim samorządowcy, przedstawiciele biznesu, organizacji społecznych oraz mieszkańcy. Spotkanie poprowadzili konsultanci z firmy LPW sp. z o.o. z Katowic odpowiedzialni za sporządzenie Strategii, którzy przedstawili zarys dokumentu, przedsięwzięcia zgłoszone przez gminy, a także podsumowali proces konsultowania dokumentu.

Konsultacje społeczne projektu Strategii ZIT MOF Piły prowadzone były od 26 października do 7 listopada br. Każdy zainteresowany mógł zgłaszać w tym czasie swoje uwagi, opinie i propozycje do projektu dokumentu na formularzu, który dostępny był online na stronach www i w mediach społecznościowych  wszystkich jedenastu gmin członkowskich ZIT MOF Piły. Zgłoszone uwagi     i wnioski zostaną przeanalizowane w pracach nad ostateczną wersją dokumentu.


AZBEST - dofinansowanie, likwidacji

✅Zarząd Powiatu Złotowskiego ogłasza nabór wniosków na dofinansowanie przedsięwzięć związanych z likwidacją wyrobów zawierających azbest z budynków, mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych na terenie powiatu złotowskiego w latach 2022-2023.
✅ Nabór: od 1 grudnia 2022 r. do czasu wyczerpania środków (nie dłużej niż do 30 czerwca 2023 r.

Informacja Związku Gmin Krajny w Złotowie dot. wymiany pojemników w następujących Gminach: Lipka, Łobżenica, Tarnówka, Zakrzewo, Złotów
Szanowni Państwo,
w związku z rozstrzygnięciem przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów na terenie Związku Gmin Krajny w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 30 września 2024 r. (informacje dostępne na bieżąco na stronach internetowych ZGK) na terenie części gmin członkowskich zmieni się Operator odbierający odpady komunalne. Na terenie Gminy Miasto Złotów usługi nadal świadczyć będzie Novago Złotów Sp. z o.o., natomiast na terenie pozostałych gmin będzie to robiła spółka Altvater Piła Sp. z o.o.
Zmiana Operatora wiąże się z koniecznością wymiany pojemników na terenie gmin: Lipka, Łobżenica, Tarnówka, Zakrzewo i Złotów. Do 31 grudnia 2022 r. prosimy gromadzić odpady w dotychczasowych pojemnikach. Altvater Piła Sp. z o.o. przystąpi natomiast z wyprzedzeniem do rozstawiania swoich pojemników, aby od 1 stycznia 2023 r. wszyscy mieszkańcy mieli zapewnioną nieprzerwanie możliwość gromadzenia odpadów mimo zmiany Operatora. Pojemniki nowego podmiotu będą zaplombowane i stosownie oznaczone, konieczne też będzie pokwitowanie ich odbioru. Prosimy, aby nie użytkować nowych pojemników przed 1 stycznia 2023 r.      


„Wojskowa Gra Terenowa”
Wicepremier Mariusz Błaszczak oraz Ministerstwo Obrony Narodowej zachęcają do wzięcia udziału w Wojskowej Grze Terenowej orgazniowanej w Jarocinie w dniu 11 listopada 2022 r. Wszytskie niezbedne informacje i dokumenty znajdziecie Państwo pod linkiem:
https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/articles/aktualnosci/wojskowe-gry-terenowe-na-urodziny-niepodleglosci/

#MON #WojskowaGraTerenowa #GminaZłotów

 


Nowy plac zabaw w Blękwicie

Sołectwo Blękwit dokonało oficjalnego otwarcia nowego placu zabaw dla najmłodszych mieszkańców miejscowości. Projekt pod nazwą „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Blękwit” współfinansowany był z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Koszt całkowity wyniósł 139 388,52 zł (dofinansowanie: 62 746,00 zł, środki własne Gminy Złotów: 76 642,52 zł). Mamy nadzieję, że nowy plac zabaw będzie dobrze służył mieszkańcom Blękwitu.

Jarmark Bożonarpodzeniowy

Krzysztof Grabowski Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Andrzej Nowak Wójt Gminy Kramsk zapraszają na Jarmark Bożonarodzeniowy w dniu 03.12.2022 r. w GOK w Kramsku. Jarmark powiązany będzie z konkursem kulinarnym "Wielkopolskei Smaki Kulinarne" dla KGW. Koła Gospodyń Wiejskich zainteresowane wzięciem udziału w konkursie więcej informacji na jego temat znajdą pod linkiem https://www.umww.pl/konkurs-na-swiateczna-potrawe-pn... . Zgłoszenia przyjmowane będą do 21 listopada 2022 r.

 


Z A W I A D O M I E N I E o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

opublikowano 2022-11-07


Złotów, dnia 03.11.2022 r.

OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na terenie Gminy Złotów

Na podstawie art. 34 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) informujemy, że Gmina Złotów przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych na jej terenie.

Wójt Gminy Złotów

/-/ Piotr Lach

Opublikowano: 03.11.2022 r.INFORMACJA Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
Od 1 stycznia 2023 r. każdy płatnik składek ma ustawowy obowiązek posiadania profilu na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. Do tej pory obowiązek posiadania profilu na PUE ZUS mieli płatnicy rozliczający składki za więcej niż 5 osób.
Po zmianach obowiązek ten dotyczy wszystkich przedsiębiorców – także właścicieli małych firm, czyli zatrudniających do 5 pracowników oraz tych, którzy płacą składki tylko za siebie.
Płatnicy, którzy aktualnie rozliczają składki w ZUS i nie mają profilu na PUE ZUS, powinni go założyć do 30 grudnia 2022 r.  


Zaproszenie na "POGADANKI HISTORYCZNE PRZY STOLE KRAJEŃSKIM":
➡Prelekcja dyrektor Muzeum Ziemi Złotowskiej
Sala wiejska w Dzierzążenku,
05 listopada 2022 r.,
Godzina: 14:00


UWAGA MGŁY

WCZK Poznan informuje: IMGW-PIB OSTRZEGA: MGLA/1 wielkopolskie od 21:00/27.10 do 10:00/28.10.2022 widzialnosc lokalnie 50-200m. Dotyczy powiatu złotowskiego.


Zakończenie dodatkowego naboru Beneficjentów w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR – wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 r.

 Informujemy, iż w związku z wyczerpaniem limitu środków finansowych nabór oświadczeń został zakończony.

Obecnie jesteśmy w trakcie weryfikacji złożonych oświadczeń.

Ze względu na ograniczoną pulę środków finansowych (wykorzystanie wyłącznie oszczędności powstałych w wyniku postępowania przetargowego) o zakwalifikowaniu do otrzymania sprzętu komputerowego decydować będzie data i godzina poprawnie złożonych kompletnych wniosków do tutejszego Urzędu.

Przypominamy, że zgodnie z treścią ogłoszenia zamieszczoną w dodatkowym naborze wsparciem zostaną objęte dzieci uczęszczające do szkoły podstawowej od klasy I do VIII

oraz uczniowie szkół średnich.

Osoby zakwalifikowane zostaną poinformowane telefonicznie o terminie podpisania umowy oraz odbioru sprzętu komputerowego.


Konsultacje społeczne projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły”.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły (Strategia ZIT MOF Piły).

Strategia ZIT MOF Piły swoim zasięgiem obejmie 11 gmin:

 • gminy miejskie: Chodzież, Piła, Złotów,
 • gminy miejsko-wiejskie: Kaczory, Krajenka, Trzcianka, Ujście, Wysoka,
 • gminy wiejskie: Chodzież, Szydłowo, Złotów.

 Dokument będzie pełnił rolę strategii terytorialnej umożliwiającej realizację wspólnych zadań w ramach Związku ZIT zawartego w formie porozumienia międzygminnego.

Charakterystyczne dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest m.in. podjęcie inwestycji o charakterze ponadlokalnym, które w sposób komplementarny będą wpisywać się w wytyczoną wizję, odpowiadając kompleksowo na określone w diagnozie problemy i potrzeby. Wspólna Strategia ZIT MOF Piły zapewni zachowanie spójności oraz pozwoli na zacieśnianie współpracy między jednostkami sąsiadujących samorządów terytorialnych. Umożliwi także dostęp do środków zewnętrznych na dofinansowanie realizacji zaplanowanych projektów z różnych programów unijnych i krajowych.

Przebieg konsultacji:

-      Konsultacje odbywają się w dniach 26.10-7.11.2022 r. Projekt Strategii ZIT MOF Piły wraz formularzem uwag dostępne są pod poniższym linkiem. Wypełniony formularz uwag należy przesłać na adres mailowy: konsultacje@lpw-grupa.pl

Link do dokumentów oraz formularza uwag: https://lpw-grupa.pl/plik/konsultacje-ZIT-MOF-Pila.zip

 -      W dniu 7.11.2022 r. o godz. 16:00 w Hotelu Gromada w Pile (sala „NOWA”, adres: Aleja Piastów 15, 64-920 Piła) odbędzie się otwarte SPOTKANIE KONSULTACYJNE

Weź udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii ZIT MOF Piły.II Śniadanie Biznesowe


KGW NOWY DWÓR z pierwszym miejscem 

Gratulacje dla Koła Gospodyń i Gospodarzy Wiejskich w Nowym Dworze za zajęcie pierwszego miejsca w konkursie kulinarnym "Bitwa na smaki" w kategorii "Potrawy z gęsiny".


Sołectwo Zalesie wyróżnione na "Gali Liderów Wielkopolskiej Odnowy Wsi"
✅Gala organizowana była przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego w miejscowości Siedlisko koło Trzcianki. Zalesie w konkursie "Aktywna Wieś Wielkopolski" zdobyło wyróżnienie. Gminę Złotów oprócz przedstawicieli nagrodzonego sołectwa reprezentowali również mieszkańcy sołectwa Krzywa Wieś, sołectwa Dzierzążenko oraz z-ca Wójta Gminy Złotów Paweł Michalski. Nagrody wręczał Krzysztof Grabowski w asyście Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosława Maciejewskiego. Gratulujemy wyróżnienia.

Tabletki jodku potasu - informacje dla mieszkańców.
➡Informujemy, że Gmina Złotów jest w posiadaniu tabletek z jodkiem potasu dla mieszkańców.
➡Na tą chwilę nie występuje żadne zagrożenie radioaktywne na terenie naszego kraju!!!
➡Jeśli takie zagrożenie wystąpi zostaniecie Państwo o tym poinformowani.

Zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny

Szanowni mieszkańcy!

W związku z procedowaną ustawą dotyczącą zakupu preferencyjnego paliwa stałego przez gospodarstwa domowe Wójt Gminy Złotów zwraca się do mieszkańców z prośbą o zgłaszanie zapotrzebowania na węgiel kamienny w celu wstępnego ustalenia liczby gospodarstw domowych zainteresowanych zakupem węgla.

Zapotrzebowanie można zgłaszać do Urzędu Gminy osobiście (pok. nr 23), pisemnie, poprzez pocztę e – mail: urzad@gminazlotow.pl. W związku z powyższym przygotowaliśmy druk zgłoszenia zapotrzebowania na węgiel, który można pobrać poniżej, a także osobiście w Urzędzie Gminy.

Przy zgłoszeniu należy podać:

– imię i nazwisko,

– adres,

– numer telefonu,

– frakcja (ekogroszek/orzech),

– ilość,

Zgodnie z projektem ustawy przyjętej przez Sejm:

1) do dokonania preferencyjnego zakupu węgla uprawniona będzie osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, która:

- spełnia warunki uprawniające do otrzymania dodatku węglowego,

- nie zakupiła paliwa stałego na sezon grzewczy  2022 – 2023 po cenie niższej niż 2 000 zł brutto za tonę.

2) zakup będzie limitowany w ilości 1,5 tony na gospodarstwo domowe do 31.12.2022 r.  oraz 1,5 tony od 01.01.2023 r.

3) cena węgla została ustalona na poziomie max. 2000,00 zł brutto za tonę (w cenę nie jest wliczony transport węgla z miejsca składowania do gospodarstwa domowego kupującego).

W momencie ewentualnego uruchomienia przez gminę sprzedaży i dystrybucji węgla konieczne będzie złożenie właściwego wniosku o zakup węgla w preferencyjnej cenie. O dalszych szczegółach dotyczących akcji będziemy informować na bieżąco. 

Do pobrania:

WZÓR ZGŁOSZENIA


KONSULTACJE

ZARZĄDZENIE Nr 142.2022
WÓJTA GMINY ZŁOTÓW
z dnia 20 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu
PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZŁOTÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2023 ROK

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XIII/147/11 Rady Gminy Złotów z dnia 25 października 2011 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji zarządzam co następuje:

§1. 1. Ogłasza się konsultacje projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZŁOTÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI
W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2023 ROK, którego projekt określa załącznik nr 1 do zarządzenia.
§2. 1.Ustala się:
1) termin konsultacji: od 24 października do 07 listopada 2022 r.
2) konsultacje w formie pisemnego, w tym elektronicznego, wyrażenia opinii, uwag, propozycji zmian zapisów.
2. Wyrażenie opinii, uwag, propozycji zmian zapisów dokonuje się na formularzu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia, złożonym w Urzędzie Gminy Złotów, doręczonym za pośrednictwem poczty, ePUAP: /zlotow/skrytkaESP lub na adres e-mail: urzad@gminazlotow.pl.
§3. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy w Złotowie ds. współpracy
z organizacjami pozarządowymi.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZARZĄDZENIE Nr 142.2022 WÓJTA GMINY ZŁOTÓW z dnia 20 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY ZŁOTÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2023 ROK

FORMULARZ ZGŁOSZENIA OPINII/ UWAG/ PROPOZYCJI ZMIAN ZAPISÓW W przedmiocie konsultacji: ,,PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY ZŁOTÓW Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI WYMIENIONYMI W ART.3 UST.3 USTAWY O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE NA 2023 ROK”

 opublikowano 21.10.2022 r.

 


Wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła 

Informujemy, że wypłata dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych z budżetu Województwa Wielkopolskiego.


Dodatek dla podmiotów wrażliwych

Dodatek dla podmiotów wrażliwych.

Jak się o niego starać?

Dodatek dla podmiotów wrażliwych to rozwiązanie, jakie wprowadziła ustawa z dnia 15 września 2022 ro szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw.

Zgodnie z przepisami ww. ustawy, tzw. podmioty wrażliwe mogą ubiegać się o dodatek, jeśli poniosły koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych do ogrzewania.

Podmioty te muszą dopełnić obowiązku rejestracji głównego źródła ogrzewania w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

Jak złożyć dokumenty?

Podmioty wrażliwe ponoszące koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanego na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem ich podstawowej działalności prosimy o wypełnienie Wniosku o wypłatę dodatku w terminie do 30 listopada 2022 roku.

Do wniosku należy dołączyć:

1. oryginały lub kopie poświadczone urzędowo lub notarialnie potwierdzających uprawnienie do reprezentowania podmiotu,

2. dokumenty sprzedaży będące podstawą do wykonania obliczeń dodatku, warunkiem otrzymania dodatku jest wpisanie lub zgłoszenie głównego źródła ciepła do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB) oraz zakup co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa w roku 2022.

         Ustawa nie dotyczy podmiotów wrażliwych, których źródło ogrzewania zasilane jest paliwem gazowym z sieci. Podmioty te zostały objęte ulgą w ramach tzw. ochrony taryfowej.

Lista podmiotów wrażliwych

1. podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w zakresie, w jakim zużywa ciepło na potrzeby udzielania tych świadczeń;

2. jednostki organizacyjne pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;

3. noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy o pomocy społecznej;

4. jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;

5. podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;

6. podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;

7. podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;

8. kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

9. podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;

10. podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;

11. ochotnicze straże pożarne;

12. placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej;

13. rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;

14. centra integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;

15. kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;

16. warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

17. organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;

18. spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Charakterystyka rozwiązania

 • Pokrycie 40% wzrostu kosztów ogrzewania na sezon (wyliczone dynamicznie na podstawie średniej ceny i ilości zużytego paliwa z wybranych dwóch lat);
 • Możliwość wyboru do obliczeń dwóch lat z okresu trzech ostatnich (w celu uwzględnienia efektów lockdownu związanego z COVID-19) + rozwiązanie dla nowych obiektów;
 • Potwierdzeniem ilości i ceny paliwa będzie dokument sprzedaży;
 • Obowiązek zgłoszenia źródła ciepła do CEEB;

 Wzór wyliczania wysokości dodatku:

D = (Zk - Skp) x 0,4

 D – wysokość dodatku dla podmiotów wrażliwych, wyrażona w złotych,

Zk – zakładany średni roczny koszt zakupu paliw wykorzystywanych na potrzeby ogrzewania, stanowiący iloczyn jego średniej ceny zakupu obliczonej na podstawie dokumentów sprzedaży dotyczących roku dostaw 2022 oraz średniej rocznej ilości tego paliwa przyjętej do obliczenia Skp, wyrażony w kwocie brutto w złotych, przy czym ww. dokumenty sprzedaży powinny obejmować co najmniej 50% średniej rocznej ilości paliwa przyjętej do obliczenia Skp,

Skp – średni roczny koszt zakupu paliwa wykorzystywanego na potrzeby ogrzewania, obliczony z dwóch lat poprzedzających złożenie wniosku, stanowiący sumę iloczynów wykazanych na dokumentach sprzedaży cen zakupu tego paliwa oraz jego ilości, podzieloną przez dwa, wyrażony w kwocie brutto w złotych; w przypadku gdy dane główne źródło ciepła było wykorzystywane w okresie krótszym niż dwa lata poprzedzające złożenie wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, obliczenia średniego rocznego kosztu są wykonywane dla tego okresu.

Szczegóły dotyczące wsparcia w ramach rządowej tarczy energetycznej, w tym wnioski do pobrania oraz praktyczne informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska: www.gov.pl/klimat oraz na stronie internetowej Gminy Złotów: http://www.gminazlotow.pl

 Kontakt telefoniczny: 67 263 53 05 wew. 133

Załączniki:

1. Wniosek o przyznanie dodatku dla podmiotów wrażliwych

2. Instrukcja do wypełnienia wniosku

3. Arkusz do obliczania dodatku dla podmiotów wrażliwych

 


Konsultacje społeczne projektu „Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły”.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych projektu Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły (Strategia ZIT MOF Piły).

Strategia ZIT MOF Piły swoim zasięgiem obejmie 11 gmin:

 • gminy miejskie: Chodzież, Piła, Złotów,
 • gminy miejsko-wiejskie: Kaczory, Krajenka, Trzcianka, Ujście, Wysoka,
 • gminy wiejskie: Chodzież, Szydłowo, Złotów.

 Dokument będzie pełnił rolę strategii terytorialnej umożliwiającej realizację wspólnych zadań w ramach Związku ZIT zawartego w formie porozumienia międzygminnego.

Charakterystyczne dla Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych jest m.in. podjęcie inwestycji o charakterze ponadlokalnym, które w sposób komplementarny będą wpisywać się w wytyczoną wizję, odpowiadając kompleksowo na określone w diagnozie problemy i potrzeby. Wspólna Strategia ZIT MOF Piły zapewni zachowanie spójności oraz pozwoli na zacieśnianie współpracy między jednostkami sąsiadujących samorządów terytorialnych. Umożliwi także dostęp do środków zewnętrznych na dofinansowanie realizacji zaplanowanych projektów z różnych programów unijnych i krajowych.

Przebieg konsultacji:

-      Konsultacje odbywają się w dniach 26.10-7.11.2022 r. Projekt Strategii ZIT MOF Piły wraz formularzem uwag dostępne są pod poniższym linkiem. Wypełniony formularz uwag należy przesłać na adres mailowy: konsultacje@lpw-grupa.pl

Link do dokumentów oraz formularza uwag: LINK dostępny od 26.10.2022 r.

 -      W dniu 7.11.2022 r. o godz. 16:00 w Hotelu Gromada w Pile (sala „NOWA”, adres: Aleja Piastów 15, 64-920 Piła) odbędzie się otwarte SPOTKANIE KONSULTACYJNE

Weź udział w konsultacjach społecznych projektu Strategii ZIT MOF Piły.


Dodatkowy nabór Beneficjentów w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – Granty PPGR

Gmina Złotów ogłasza dodatkowy nabór Beneficjentów w Konkursie Grantowym Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 r.

Dodatkowy nabór jest ograniczony do wyczerpania limitu posiadanych środków.

Wsparcie mogą uzyskać uczniowie szkół podstawowych i średnich spełniający łącznie poniższe kryteria:

a)      dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę, w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

b)      dziecko wskazane w  oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzicie, dziadkowie, pradziadkowie/opiekunem prawnym) Pani/Pana, który to pracował niegdyś w zlikwidowanym państwowym przedsiębiorstwie gospodarki rolnej i zamieszkiwał w miejscowości wskazanej w liście dokumentacji konkursowej,

c)      dziecko wskazane w oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia, w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), komputera stacjonarnego lub przenośnego będącego laptopem zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.

Otrzymany w ramach konkursu i przekazany na własność sprzęt komputerowy zostanie przeznaczony do wyłącznego użytku ucznia na potrzeby nauki szkolnej (w tym nauki zdalnej).

DOKUMENTY

Aby przystąpić do konkursu należy złożyć następujące dokumenty:

 • Załącznik Nr 7 – OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO (uczeń niepełnoletni) lub
 • Załącznik Nr 8 – OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ, KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ (uczeń szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność).

W celu weryfikacji w/w Oświadczeń, należy dołączyć dodatkowo poniższe dokumenty:

 • Oświadczenie uzupełniające wg druku
 • dokumenty potwierdzające stopień pokrewieństwa w linii prostej rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci pracujących niegdyś w PPGR z uczniem, wymienionym w oświadczeniu (w celu usprawnienia weryfikacji do oświadczenia powinny zostać dołączone dokumenty potwierdzające pokrewieństwo np.: aktualne odpisy aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, etc.);
 • dokument potwierdzający fakt zatrudnienia krewnego w linii prostej (rodzica, dziadka/babci, pradziadka/prababci) w Państwowym Przedsiębiorstwie Gospodarki Rolnej PPGR (w celu usprawnienia weryfikacji do oświadczenia powinny zostać dołączone dokumenty takie jak: kserokopia zaświadczenia o zatrudnieniu, umowy o pracę, świadectwa pracy, legitymacji służbowych, listy płac, dokumentów z ZUS/KRUS/składnic akt/KOWR, etc).

INFORMACJE DODATKOWE

 • Za termin złożenia zgłoszenia uważa się datę doręczenia kompletnego wniosku wraz z załącznikami. Wnioski niekompletne nie będą przyjmowane. 
 • Zgłoszenia rozpatruje się do dnia przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina – „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym”.
 • Zgłoszenia o przyznanie grantu rozpatruje się na bieżąco w kolejności wpływu kompletnych i poprawnych zgłoszeń.
 • Dopiero przyjęcie poprawnego, pełnego zgłoszenia (wraz ze wszystkimi załącznikami) może stanowić o kolejności przyznawanych komputerów.
 • Ze względu na ograniczoną pulę środków i krótki czas do rozliczenia projektu, decydować będzie kolejność złożenia zgłoszeń.
 • Spełnienie warunków programu i złożenie kompletnej i prawidłowo wypełnionej dokumentacji nie gwarantuje otrzymania wsparcia.

TERMIN NABORU

Nabór dodatkowy trwa od 24 października 2022 r. do 7 listopada 2022 r. 

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTACJI

Urząd Gminy Złotów,  77-400 Złotów, ul Leśna 7, tel. 672635305 wew. 133

DOKUMENTY DO POBRANIA:

Załącznik Nr 7 – OŚWIADCZENIE DLA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO –
Oświadczenie opiekuna prawnego

Załącznik Nr 8 – OŚWIADCZENIE UCZNIA SZKOŁY ŚREDNIEJ KTÓRY OSIĄGNĄŁ PEŁNOLETNOŚĆ
Oświadczenie ucznia

Oświadczenie uzupełniające

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH - druk

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO


INFORMACJA - POLOWANIA ZBIOROWE - 2022/2023

Na podstawie art. 42ab ust. 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1173) Wójt Gminy Złotów podaje do publicznej wiadomości informacje o planowanych terminach polowań zbiorowych w sezonie łowieckim 2022/2023, przekazane przez dzierżawców lub zarządców obwodów łowieckich:

Koło Łowieckie nr 4 „Kuropatwa” – obwód łowiecki nr 9 i 11

OHZ LP Nadleśnictwa Złotów – obwód łowiecki nr 22

Koło Łowieckie nr 1 „Daniel” w Lipce – obwód łowiecki nr 4 i 10

 

"Natura od kuchni" w Dzierzążenku
Koło Gospodyń Wiejskich Dzierzążenko "Dziarskie Babki" przystąpiło do realizacji projektu w ramach ogólnopolskiego konkursu Lasów Państwowych dla KGW - "Natura od kuchni". W ramach realizacji przedsięwzięcia w dniach 15-16 października 2022 r. w sali wiejskiej w Dzierzążenku zorganizowane zostaną warsztaty kulinarne z kuchni myśliwskiej.
Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy pod numerem 886 940 540.

✅„ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO RATUJĄCEGO ŻYCIE” - NA WYPOSAŻENIE PODODDZIAŁU BOJOWEGO OSP RUDNA.
Mieszkańcy sołectwa Rudna mogą czuć się jeszcze bezpieczniej dzięki projektowi „ZAKUP SPRZĘTU MEDYCZNEGO RATUJĄCEGO ŻYCIE” druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej, a właściwie pododdziału bojowego, w Rudnej. Projekt otworzył kolejne możliwości w służbie dla swoich mieszkańców, a zrealizowany został w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie” zorganizowanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne.
Zakup elementów wyposażenia medycznego:
- Zestaw ratownictwa PSP R1/ lipiec 2013 z deską /B,
- Defibrylator AED Philips HeartStart FRx,
- Family Set LED - Rodzina fantomów,
pozwolił pododdziałowi OSP RUDNA na podejmowanie działań prewencyjnych w szkole podstawowej w Kleszczynie, a także na udział w akcjach organizowanych dla podniesienia sprawności druhów OSP – „Manewry Medyczne”, co zwiększyło umiejętności społeczeństwa w sytuacjach nagłej potrzeby ratowania życia i podnosi sprawność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej w działaniach ratunkowych pododdziału. Druhowie przeszkoleni z udzielania pierwszej pomocy mogą teraz zabezpieczać różnego rodzaju imprezy lokalne, a także przeprowadzać akcje szkoleniowe na zebraniach wiejskich, festynach wiejskich i innych imprezach organizowanych w otoczeniu swojego sołectwa.
Wydarzenia i informacje o działaniach OSP Rudna znajdują się na FB OSP Rudna.
Program „WzMOCnij swoje otoczenie”, to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek: szkół, przedszkoli, bibliotek, ośrodków pomocy społecznej, a także organizacji pozarządowych(stowarzyszeń, fundacji - KRS), które w swoich działaniach podejmują realizacje ważnych i długofalowych zadań społecznych wpływających na zmiany w lokalnym środowisku z takich obszarów jak: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.
Dodatkowe informacje o programie można znaleźć na stroniehttps://raport.pse.pl/pl oraz na www.wzmocnijotoczenie.pl.
źródło: OSP RUDNA

"Liderzy Wielkopolskiej Wsi" spotkanie organziowane przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego.


Stowarzyszenie SATORI organizuje darmowy wyjazd do parku trampolin.


Spotkanie z Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

Zaproszenie na spotkanie z Wicepremierem, Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Henrykiem Kowalczykiem.
12.10.2022 r., godzina 12:00, sala kinowa Złotowskiego Domu Kultury - al. Piasta 26, Złotów.
#MinisterstwoRolnictwaiRorwojuWsi #GminaZłotów #Rolnictwo


Złotów. Wielkopolskie Zdroje zaprasza na "Śniadanie biznesowe" dla przedsiębiorców z terenu Powiatu Złotowskiego.
✅10 października 2022, godzina 09:00, Hotel KRAJNA w Złotowie.

LECZENIE NIEPŁODNOŚCI METODĄ ZAPŁODNIENIA POZAUSTROJOWEGO

Informujemy, że Gmina Złotów przystąpiła do „Programu leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców Województwa Wielkopolskiego w latach 2022-2023” oraz udzieliła na ten cel pomocy finansowej w formie dotacji celowej w wysokości 10.000 tysięcy złotych ze środków budżetu Gminy Złotów na 2022 rok.

Wszystkie osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kliniką Leczenia Niepłodności InviMed Poznań ul. Abp A. Baraniaka 88 E/budynek F, 61-131 Poznań nr. tel: 500 900 888.

Informacje dostępne pod adresem:

https://www.invimed.pl/w-invimed-poznan-ruszyly-zapisy-na-dofinansowanie-do-in-vitro-na-2022-rok-dla-mieszkancow-z-36-gmin-1-powiatu-woj-wielkopolskiego


Poczta Polska S.A. poszukuje kontrahentów.


Artur Krzyżek - mistrz z Górznej gosciem na sesji Rady Gminy Złotów

✅W dniu 29.09.2022 r. na Sesji Rady Gminy Złotów mieliśmy zaszczyt gościć wyjątkowego sportowca - Pana Artura Krzyżek z Górznej. Pan Artur jest międzynarodowym multimedalistą Frame Runningu - dyscypliny polegającej na połączeniem biegania z jazdą trójkołowym rowerem odpychając się nogami. Jest to rozwojowa forma uprawiania sportu powiązana z rehabilitacją osób z niepełnosprawnościami. Artur Krzyżek w tym roku zdobył aż 4 złote medale podczas międzynarodowych zawodów w Kopenhadze. Gratulujemy zapału i zaangażowania przekładającego się na coraz większe sukcesy sportowe, które jako Gmina Złotów wspieramy. Wójt Gminy Złotów Piotr Lach wraz z Radnymi Gminy Złotów złożyli podziękowania na ręce Pani Angeliki Leszczyńskiej - Prezes Fundacji Złotowianka - za wkład fundacji w rozwój Frame Runningu w Polsce. Podziękowania skierowano również do trenerki Pana Artura, jak i do mamy wspierającej jego pasję. Wszystkim reprezentantom sekcji Frame Runningu "Złotowianki" życzymy wielu sukcesów.

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju zabudowy i przestrzeni publicznych w Gminie Złotów

DO POBRANIA:

1. PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA ROZWOJU ZABUDOWY I PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W GMINIE ZŁOTÓW

2. PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA ROZWOJU ZABUDOWY I PRZESTRZENI PUBLICZNYCH W GMINIE ZŁOTÓW 

3. ZAŁĄCZNIKI GRAFICZNE DO PROJEKU PLANU - MAPY

Opublikowano 28.09.2022 r.


Ciepłe mieszkanie - nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w programie

Wójt Gminy Złotów zaprasza do udziału w projekcie pn. „Ciepłe Mieszkanie”, którego celem jest wymiana tzw. kopciuchów i poprawa efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Celem programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów cieplarnianych poprzez wymianę źródła ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.

Gmina Złotów na podstawie ogłoszenia Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu o naborze wniosków gmin do Programu Priorytetowego „Ciepłe Mieszkanie”, ogłasza rozpoczęcie naboru deklaracji wstępnych uczestnictwa w Programie w latach 2023-2025. Nabór ma na celu rozpoznanie potrzeb i zainteresowania mieszkańców Gminy Złotów, spełniających wskazane w Programie kryteria, realizacją inwestycji w zakresie wymiany źródeł ciepła i poprawy efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych.

Deklaracje można składać w terminie od 22 września do 30 października 2022 r. listownie na adres Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7 , 77-400 Złotów  lub osobiście w siedzibie urzędu, pokój 23      od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu w godz. 7.00 - 15.00.
Pytania dotyczące składania deklaracji oraz dodatkowe informacje udziela: Wydział Oświaty Urzędu Gminy w Złotowie, ul. Leśna , pokój 23,  pod numerem telefonu (67) 263 53 05 wew. 133.
Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia polegające na demontażu wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego i wymianie ich na następujące źródła:
a) zakup i montaż pompy ciepła powietrze/woda, pompy ciepła typu powietrze/powietrze, kotła gazowego kondensacyjnego, kotła na pellet o podwyższonym standardzie lub ogrzewania elektrycznego,
b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku.

Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
c) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
d) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
e) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
f) dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.
Beneficjentem końcowym Programu są osoby fizyczne – posiadające tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, zlokalizowanym na terenie gminy oraz spełniające kryteria dochodowe określone w Programie.

Intensywność dofinansowania dla beneficjentów końcowych uzależniona jest od dochodów beneficjenta lub osób w jego gospodarstwie domowym i ustalona będzie na podstawie:
I. Część pierwsza – poziom podstawowy dotacji
Osoba fizyczna posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania.
Suma rocznych dochodów wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 120 000 zł (na podstawie PIT lub innych dokumentów wykazujących dochód, tylko wnioskodawcy).
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 30% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

II. Część druga – poziom podwyższony dotacji
Osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:
1) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany
w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska,

nie przekracza kwoty:

 • 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym
 • 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Zaświadczenie określające wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego za 2021 r. uzyskanego z GOPS-u (wymagane przy składaniu wniosku

 o dofinansowanie).
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód tej osoby fizycznej,
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego
w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 60% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego,
nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny.

III. Część trzecia – najwyższy poziom dotacji
Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki :
a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany

w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub
ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.
Zaświadczenie określające wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu na jednego członka gospodarstwa domowego za 2021 r. uzyskanego z GOPS-u (wymagane przy składaniu wniosku          

o dofinansowanie).
W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie   o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji do 90% faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.

Rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego to poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego)          i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.

Zakończenie przedsięwzięcia przez beneficjenta (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń. Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia nie może przekroczyć 31.12.2025 r.

Więcej szczegółów znajduje się na stronie programu „Ciepłe Mieszkanie”:https://czystepowietrze.gov.pl/cieple-mieszkanie/.
Deklaracja  do pobrania w załączniku:

DEKLARACJA WSTĘPNA DO POBRANIA - wersja edytowalna wniosku

DEKLARACJA WSTĘPNA DO POBRANIA - wersja pdf


Szanowni Mieszkańcy,

w imieniu Operatora tj. NOVAGO Złotów Sp. z o. o. (dawniej Miejski Zakład Usług Komunalnych w Złotowie Sp. z o. o.) uprzejmie informujemy, że z uwagi na awarię pojazdu myjącego pojemniki 
usługa mycia pojemników zostaje przeniesiona z dnia 21.09.2022 r. na 05.10.2022 r. (dot. nieruchomości zlokalizowanych w Bługowo, Buntowo, Karolewo-Kaczochy, Rudna, Skic, Sławianowo, Sławianówko).

Po dokonaniu odbioru odpadów prosimy o pozostawienie pojemników przed nieruchomością do godzin wieczornych.


Analiza ruchu drogowego i rozbudowy ścieżek rowerowych w Złotowie i Gminie Złotów

Zapraszamy do wypełnienia geoankiety dotyczącej poruszania się po terenie Złotowa i okolicznych miejscowości. Przy współpracy Zespołu Doradców Gospodarczych TOR Sp. z o.o. prowadzone są kompleksowe analizy ruchu. Celem prac jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego, upłynnienie ruchu i uporządkowanie przestrzeni parkingowych. Pracujemy także nad koncepcją budowy nowych, bezpiecznych ścieżek rowerowych.

Państwa odpowiedzi będą miały kluczowe znaczenie dla prowadzonych analiz. Prosimy o poświęcenie 10 minut na wypełnienie ankiety.

LINK DO ANKIETY: www.voxly.pl/zlotow


WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA

Minister Klimatu i Środowiska wydał cztery rozporządzenia w sprawie wzorów wniosków o wypłatę dodatków i rekompensat z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Opublikowano też wzory oświadczeń składanych przez odbiorców ciepła niebędących gospodarstwami domowymi w celu skorzystania ze szczególnych rozwiązań w związku z sytuacją na rynku paliw.

Opublikowano również rozporządzenie określające wzór wniosku o wypłatę dodatku dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Dodatki wypłacane są na podstawie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Jednorazowe dodatki dla gospodarstw domowych wynoszą 3 tys. zł w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na pellet drzewny lub inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego. W przypadku głównego źródła ciepła na drewno kawałkowe dodatek wynosi 1 tys. zł, dla ogrzewania na LPG wynosi 500 zł, a na olej opałowy - 2 tys. zł.

Ustawa przewiduje też dodatek dla podmiotów wrażliwych m.in.: wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni dostarczających ciepło do lokali mieszkalnych, placówek systemu ochrony zdrowia i systemu oświaty. Wprowadzono też możliwość uzyskania rekompensat dla odbiorców ciepła sieciowego.

Wnioski (podobnie jak w przypadku dodatku węglowego) będzie przyjmował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złotowie, ul. Skłodowskiej-Curie 3, 77-400 Złotów.

WNIOSEK O WYPŁATĘ DODATKU DLA GOSPODARSTW DOMOWYCH Z TYTUŁU WYKORZYSTYWANIA NIEKTÓRYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA


Szkolenie chemizacyjne dla rolników w Radawnicy


FESTYN NA GÓRZE ZAMKOWEJ W STAWNICY 

Stowarzyszenie „Blisko Siebie” i Sołectwo Stawnica zaprasza na "FESTYN NA GÓRZE ZAMKOWEJ W STAWNICY".
Sobota 17.10.2022 r. od godziny 16:00 przy sali wiejskiej w Stawnicy.

 


III miejsce wieńca z Kamienia na dożynkach powiatowych!

✅Wieniec z Kamienia trzecim?najpiękniejszym wieńcem gminnym na dożynkach powiatowo-gminnych w Czernicach (10.09.2022). Gratulujemy Sołectwo Kamień. Dziękujemy za zaangażowanie delegacji z Kamienia.


1 miejsce Gminy Złotów na zawodach wędkarskich
W niedzielę 11 września odbyły się spławikowe zawody wędkarskie o Puchar Przewodniczącego Rady Powiatu Złotowskiego.
Miło nam poinformować, że reprezentacja Gminy Złotów w składzie: Stanisław Małaczek, Przemysław Małaczek oraz Leszek Wojtasik zajęła drużynowo pierwsze ? miejsce. Gratulujemy!
fot. zlotowskie.pl

Złotów, dnia 05.09.2022 r.

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
w zakresie lokalizacji farmy fotowoltaicznej w rejonie miejscowości Klukowo

 Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 503) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029, ze zm.), w związku z Uchwałą Nr XXXVI.277.2021 Rady Gminy Złotów z dnia 28 września 2021 r.

zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji farmy fotowoltaicznej w rejonie miejscowości Klukowo wraz
z prognozą oddziaływania na środowisko,

w dniach od 15.09.2022 r. do 14.10.2022 r., w Urzędzie Gminy w Złotowie, w godzinach pracy urzędu w pokoju nr 13 oraz na stronie internetowej Gminy Złotów http://www.gminazlotow.pl/zlotow/ssi.html zakładka ‘miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego’ oraz na stronie BIP Gminy Złotów.

 Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany uchwały rozwiązaniami odbędzie się w dniu 13.10.2022 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy w Złotowie w godzinach od 1000 do 1200.

Każdy ma prawo do składania uwag do projektu zmiany uchwały oraz do prognozy oddziaływania na środowisko.

Jednocześnie, w związku z postępowaniem w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 3 października o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym informuję, że zainteresowani mogą zapoznać się z niezbędną dokumentacją sprawy w siedzibie Urzędu Gminy w Złotowie od pn.-pt. w godzinach pracy urzędu oraz składać uwagi do zmiany uchwały, prognozy i ww. postępowania.

 Uwagi i wnioski do prognozy w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko mogą być wnoszone stosownie do art. 40 ww. ustawy.

 Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym, do Wójta Gminy Złotów z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2022 r., na adres:

Urząd Gminy w Złotowie, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów

e-mail: urzad@gminazlotow.pl
ePUAP: /zlotow/skrytkaESP

 Wójt Gminy Złotów

      /-/ Pior Lach

 Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)        Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Złotów jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2)        Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Złotów, reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów, z siedzibą: ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

3)        Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4)        Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5)        Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)        Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503),

7)        Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych, z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.

8)        Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Złotów: e-mail: iod@gminazlotow.pl, tel. 67-263-53-05 wew. 119.

DO POBRANIA:

PROJEKT MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE LOKALIZACJI FARMY FOTOWOLTAICZNEJ W REJONIE MIEJSCOWOŚCI KLUKOWO 

Załącznik graficzny projektu - Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie lokalizacji farmy fotowoltaicznej w rejonie miejscowości Klukowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W ZAKRESIE LOKALIZACJI FARMY FOTOWOLTAICZNEJ W REJONIE MIEJSCOWOŚCI KLUKOWO 

opublikowano: 07.09.2022 r.


STOPNIE ALARMOWE 

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

Ø  nr 282z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

Ø  nr 283z dnia 30 sierpnia 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zarządzenia obowiązują od dnia 01 września 2022 roku od godz. 00:00 do dnia 30 listopada 2022 roku do godz. 23:59.

 Jest to przedłużenie okresu obowiązywania.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

W tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne.

W związku z powyższym Administratorów Sieci Informatycznych w Urzędzie Gminy Złotów oraz podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Złotów w dalszym ciągu zobowiązuje się do prowadzenia całodobowej kontroli systemów teleinformatycznych, a pracowników do zachowania czujności.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

 Z poważaniem 

GCZK


WARSZTATY w Dzierzążenku

✔Warsztaty z haftowania i malowania ceramiki "HAFT KRAJEŃSKI" organizowane przez KGW "Dziarskie babki" z Dzierzążenka.
10 września 2022 r., godz. 15:00 na świetlicy wiejskiej w Dzierzążenku.

DYSTRYBUCJA LAPTOPÓW - GRANTY PPGR 

✔Gmina Złotów rozpoczęła dystrybucję komputerów w ramach realizacji projektu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR” finansowanego z Funduszy Europejskich za pośrednictwem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.
✔W dniu dzisiejszym w przekazywaniu sprzętu, wraz z Wójtem Gminy Złotów Piotrem Lachem, uczestniczył Marcin Porzucek - Poseł na Sejm RP. Przy tej okazji dziękujemy za wsparcie projektu w wyniku, którego do dzieci i młodzieży z terenu Gminy Złotów trafi ponad 500 laptopów o łącznej wartości około 1.300.000 zł.
✔Informujemy, że ze względu na bardzo dużą ilość beneficjentów, sprzęt będzie przekazywany sukcesywnie w godzinach pracy urzędu. Będziemy Państwa na bieżąco indywidualnie powiadamiali o terminach odbioru. Uprzejmie prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z Dożynek Gminno-Parafialnych w Kamieniu w fotorelacji:

Portal zlotowskie.pl Dożynki gminno-parafialne w Kamieniu (zlotowskie.pl)

Portal Złotów Nasze Miasto: Dożynki Gminno - Parafialne w Kamieniu w powiecie złotowskim | Złotów Nasze Miasto


 


 


 

1. Ankieta konsultacyjna w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Rosochy

 

2. Ankieta konsultacyjna w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Grodno

 

3. Ankieta konsultacyjna w sprawie zmiany rodzaju miejscowości Kaczochy


Informacja dotycząca dodatku węglowego.

 


DOŻYNKI W KAMIENIU


OSP Rudna z nowym sprzętem ratownictwa medycznego i szkoleniowego.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rudnej została jednym z laureatów tegorocznego programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Dzięki przyznanemu przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne grantowi druhowie z Rudnej dostaną Defibrylator AED, Zestaw ratownictwa PSP R1 oraz Fantom szkoleniowy

Program „WzMOCnij swoje otoczenie” to ogólnopolski program grantowy realizowany przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, skierowany do samorządów i ich jednostek – np. przedszkoli, szkół, bibliotek, czy ośrodków pomocy społecznej, oraz do organizacji pozarządowych, które chcą wprowadzać ważne i długotrwałe zmiany w swoim otoczeniu w jednym z ośmiu następujących obszarów: aktywność fizyczna, bezpieczeństwo, edukacja, ochrona zwierząt, rozwój wspólnej przestrzeni publicznej, środowisko naturalne, zdrowie i inne inicjatywy mieszczące się w celach programu.

Więcej informacji o działalności organizatora programu dostępnych jest na stronie https://raport.pse.pl/ i www.wzmocnijotoczenie.pl

#PSE #OSPrudna


✔W dniu dzisiejszym (02.08.2022 r.) w Urzędzie Gminy Złotów miało miejsce przekazanie czeków na dofinansowanie inwestycji w ramach konkursu "Pięknieje Wielkopolska Wieś" w ramach programu Wielkopolska Odnowa Wsi. Symbolicznego przekazania środków dokonał Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Krzysztof Grabowski, któremu towarzyszyli Poseł na Sejm RP Krzysztof Paszyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Jarosław Maciejewski oraz zastępca Wójta Gminy Złotów Paweł Michalski.
Na listę dofinansowań trafiły 2 projekty z terenu Gminy Złotów:
✔Projekt "Stacja - Rekreacja" - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w miejscowości Zalesie, dofinansowanie 50 000zł:
✔Projekt "RADOLANDIA" - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w miejscowości Radawnica, dofinansowanie 50 000 zł.
✔Dofinansowania uzyskały również: sołectwo Skórka i Śmiardowo Krajeńskie z Gminy Krajenka, Sołectwo Podgaje z Gminy Okonek, sołectwo Mały Buczek z Gminy Lipka oraz sołectwo Ługi z Gminy Zakrzewo.
✔Na spotkaniu obecni byli włodarze z ww. gmin oraz przedstawiciele sołectw, a także Burmistrz Jastrowia, który podsiał umowę z Marszałkiem w ramach programu retencjonowania i wykorzystania wód opadowych.
✔Ponadto, na spotkaniu podpisano umowę na ponad 82 zł, które trafiły do Gminy Lipka z PROW 2014-2020 na budowę pomostu przy plaży w Łąkiem.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

Ø  nr 233z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Ø  nr 234z dnia 29 lipca 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 

Zarządzenia obowiązują od dnia 01 sierpnia 2022 roku od godz. 00:00 do dnia 31 sierpnia 2022 roku do godz. 23:59.

 Jest to przedłużenie okresu obowiązywania.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

W tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne.

W związku z powyższym Administratorów Sieci Informatycznych w Urzędzie Gminy Złotów oraz podległych jednostkach organizacyjnych Gminy Złotów w dalszym ciągu zobowiązuje się do prowadzenia całodobowej kontroli systemów teleinformatycznych, a pracowników do zachowania czujności.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.


Memoriał im. Anny Werskiej i Romana Jaszczyka w Nowinach


Perfecta Cup 2022 - turniej o puchar Wójta Gminy Złotów


AWARIA

 

 


Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Krajna Złotowska przystępuje do opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.


PIKNIK Z WOPR W BUNTOWIE

 


Informacja, dotycząca możliwości złożenia wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

 

                Z dniem 1 lipca 2022 r. wszedł w życie przepis art. 8 ustawy z dnia 8 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1383), umożliwiający składanie wniosków o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy nieposiadającym numeru PESEL.

                Wnioski - które powinny obejmować okres przed dniem 30 kwietnia 2022 r. - czyli przed wprowadzeniem obowiązku podawania numeru PESEL obywateli Ukrainy -  należy złożyć w okresie
14 dni od dnia wejścia w życie ww. ustawy (do dnia 15 lipca 2022 r.)

Wnioski składa się na formularzu według wzoru wniosku o świadczenie pieniężne
za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z działaniami wojennymi, obowiązującego przed dniem
30 kwietnia 2022 r.

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20220000608/O/D20220608.pdf

 

Wnioski złożone po 15 lipca 2022 r. nie będą rozpatrywane.

opublikowano 2022-07-13


 

 

 

W związku realizacją projektu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PPGR” oraz koniecznością przygotowania umów darowizny z osobami zakwalifikowanymi do otrzymania sprzętu komputerowego prosimy o dostarczenie do Urzędu Gminy Złotów następujących dodatkowych dokumentów:
1. Oświadczenie uzupełniające (do pobrania tutaj )
2. Odpis skrócony aktu urodzenia Obdarowanego. Osoby, które złożyły akt urodzenia dziecka w trakcie weryfikacji linii pokrewieństwa, nie muszą składać dokumentu ponownie.
3. Odpis postanowienia Sądu Rejonowego ustanawiającego opiekuna prawnego lub kuratora (dotyczy tylko opiekunów prawnych lub kuratorów sprawujących opiekę nad Obdarowanym.

2022-07-12 


 

Przedłużenie obowiązywania stopni alarmowych BRAVO oraz CHARLIE-CRP - do 31 lipca 2022 r.

Premier Mateusz Morawiecki podpisał zarządzenia przedłużające do 31 lipca 2022 r. do godz. 23:59 obowiązywanie trzeciego stopnia alarmowego CRP (CHARLIE–CRP) (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 192 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego CRP ) oraz drugiego stopnia alarmowego BRAVO (Zarządzenie Prezesa Rady Ministrów nr 193 w sprawie wprowadzenia stopnia alarmowego).
Stopnie alarmowe obowiązują na terytorium całego kraju.

CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

W tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.

Źródło: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

 


BURZE Z GRADEM

MGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/3 wielkopolskie od 15:00/01.07 do 24:00/01.07.2022 deszcz 50 mm, grad, porywy 115-130 km/h. Dotyczy powiatu złotowskiego.


OGŁOSZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla rozwoju terenów edukacyjnych

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503) oraz art. 39 i art. 40, w związku
z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) Uchwały Nr XLIII.388.2022 z dnia 31 marca 2022 r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla rozwoju terenów edukacyjnych
, obejmującego obszar nieruchomości gruntowej nr ewid. 410/10, obręb Dzierzążenko (w kierunku miejscowości Nowiny).

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego projektu planu miejscowego i do prognozy oddziaływania na środowisko.

Wnioski należy składać w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w siedzibie Urzędu Gminy Złotów, ul. Leśna 7, 77-400 Złotów, e-mail: urzad@gminazlotow.pl, ePUAP: /zlotow/skrytkaESP w terminie do dnia 22 lipca 2022 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię lub nazwę oraz adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku wraz z oznaczeniem nieruchomości, której dotyczy.

Zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wnioski mogą być składane w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Wnioski rozpatrzone zostaną przez Wójta Gminy Złotów.

 Wójt Gminy Złotów

     /-/ Piotr Lach

 opuiblikowano: 29.06.2022 r.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY RODO

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1)       Dane osobowe podawane są w celu składania wniosków do projektu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
i będą przetwarzane do momentu zakończenia sprawy, po czym zostaną przekazane do archiwum w Urzędzie Gminy Złotów jako dokumenty kategorii „A”, zgodnie z przepisami dot. archiwizacji dokumentów.

2)       Administratorem podanych danych osobowych jest Gmina Złotów, reprezentowana przez Wójta Gminy Złotów, z siedzibą:
ul. Leśna 7, 77-400 Złotów.

3)       Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i ma charakter obowiązkowy, niepodanie danych osobowych skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

4)       Składający wniosek ma prawo do żądania od administratora dostępu do podanych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

5)       Składający wniosek ma prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6)       Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 503).

7)       Składający wniosek ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania podanych danych osobowych,
z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją składającego wniosek.

8)       Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Złotów: e-mail: iod@gminazlotow.pl,
tel. 67-263-53-05 wew. 119.

 


ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO - STYPENDIA PRZYZNANE

W dniu 28.06.2022 r. w Szkole Podstawowej im. Marii Kilar w Kleszczynie odbyło się rozdanie stypendiów za wysokie wyniki w nauce oraz osiągnięcia sportowe dla uczniów z terenu Gminy Złotów. Nagrody wręczali Wójt Gminy Złotów Piotr Lach i Przewodniczący Rady Gminy Złotów Sławomir Czyżyk. Gratulujemy!


Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP Gminy Złotów

✅W dniu 26.06.2022 r. na boisku sportowym w Radawnicy przeprowadzono Gminne Zawody Sportowo-Pożarnicze jednostek OSP Gminy Złotów. W zawodach łącznie wzięło udział 16 drużyn z 7 OSP. Rywalizowano w sztafecie pożarniczej i ćwiczeniu bojowym, a wszystko to w pełnym słońcu i umundurowaniu. Gratulujemy wszystkim drużynom.
✅Klasyfikacja końcowa zawodów:
➡Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) żeńska:
1 miejsce OSP Zalesie — 179,75 pkt.
2 miejsce OSP Święta —209,4 pkt.
3 miejsce OSP Radawnica —211,7 pkt.
➡Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza (MDP) męska
1 miejsce OSP Święta — 193 pkt.
2 miejsce OSP Zalesie — 196 pkt.
3 miejsce OSP Radawnica —201 pkt.
➡Grupa „C" kobiety
1 miejsce OSP Kleszczyna— 133 pkt.
2 miejsce OSP Święta— 134 pkt.
3 miejsce OSP Zalesie — 139 pkt.
➡Grupa „A" mężczyźni
1 miejsce OSP Święta — 92 pkt.
2 miejsce OSP Radawnica —99 pkt.
3 miejsce OSP Kleszczyna — 108 pkt.
4 miejsce OSP Stawnica — 114 pkt.
5 miejsce OSP Rudna— 115 pkt.
6 miejsce OSP Zalesie — 120 pkt
7 miejsce OSP Blękwit - 121 pkt.
Galeria dostępna na portalu zlotowskie.pl: https://zlotowskie.pl/artykul/gminne-zawody-sportowo/1323989
fot. zlotowskie.pl

 


Turniej o Puchar Wójta Gminy Złotów 

⚽25.06.2022 r. na boisku Orlik w Blękwicie rozegrano Turniej o Puchar Wójta Gminy Złotów. Organizatorem było GZ LZS w Złotowie. Do rywalizacji przystąpiły drużyny z Górznej, Sławianowa, Stawnicy i Radawnicy. Grano systemem "każdy z każdym". Niepokonana okazała się drużyna z Górznej, która zdobyła puchar?. Drugie miejsce zajęli reprezentanci Stawnicy?. Trzecie miejsce zajęła drużyna z Radawnicy?.
✅Wyróżnienia indywidualne:
Najlepszy bramkarz turnieju - Nataniel Żygadło,
Najlepszy zawodnik - Błażej Kmiecicki,
Król strzelców - Jakub Zych.
✅Wyniki:
Sławianowo - Radawnica 2:4
Stawnica - Górzna 0:4
Sławianowo - Stawnica 1:3
Radawnica - Górzna 0:3
Stawnica - Radawnica 4:3
Sławianowo - Górzna 1:4
Link do fotorelacji z portalu zlotowskie.pl: https://zlotowskie.pl/artykul/turniej-o-puchar-wojta/1323845
fot. zlotowskie.pl

 


ZŁÓŻ DEKALRACJĘ CEEB

Przypominamy mieszkańcom Gminy Złotów o zbliżającym się terminie na złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Deklarację mogą Państwo zgłosić na 2 sposoby:
✅Drogą elektroniczną na stronie: www.zone.gunb.gov.pl
✅W formie papierowej w Urzędzie Gminy w Złotowie.
➡Wzór wniosku do pobrania:
(deklaracja A - budynki mieszkalne, deklaracja B - pozostałe budynki)
Wnioski dostępne są również w Urzędzie Gminy w Złotowie.

 


ZAKOŃCZENIE PROGRAMU "UMIEM PŁYWAĆ"

✅W dniu dzisiejszym uczniowie ze Szkoły Podstawowej im. Marii Kilar w Kleszczynie zakończyli zajęcia na basenie w Złotowie w ramach programu powszechnej nauki pływania ”Umiem pływać”. Realizacja programu umożliwiła dzieciom nabycie podstawowych umiejętności pływania i bezpiecznego zachowania się nad wodą. ✅Program realizowany był przy dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki, Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, przy współpracy z Wielkopolskim Zrzeszeniem Ludowe Zespoły Sportowe w Poznaniu.
✅Dziękujemy za współpracę: Szkoła Podstawowa im. Marii Kilar w Kleszczynie (Pani dyrektor oraz Panie opiekujące się grupami), Swim Team Płonka, Szkółka Pływacka H2O, Obsługa pływalni Laguna w Złotowie, Usługi Transportowe Jacek Lewandowski, WZ LZS w Poznaniu, Ministerstwo Sportu i Turystyki, Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
fot. z profilu Swim Team Płonka

 


Pomoc dla rolników, którzy w 2021 r. ponieśli straty w uprawach spowodowane niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi

Pomoc na szkody w uprawach rolnych spowodowane w 2021 r. przez grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi, lawinę lub suszę

W dniu 1 czerwca 2022 r. w Dzienniku Ustaw, pod pozycją 1172, zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza nową formę pomocy dla producenta rolnego, w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi, lawiny lub suszy (§13zp).

Rozporządzenie weszło w życie w dniu 16 czerwca 2022 r.

Składanie wniosków

Zgodnie z powyższymi przepisami wnioski można składać od dnia 16 czerwca 2022 r. (tj. dnia wejścia w życie ww. rozporządzenia) do dnia 30 czerwca 2022 r.

Termin składania wniosków, nie podlega przywróceniu.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 30 czerwca 2022 r., nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy.

Wnioski mogą być składane bezpośrednio w kancelarii biura powiatowego ARiMR, za pośrednictwem platformy ePUAP lub wysłane za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska).

Przez datę złożenia wniosku należy rozumieć datę osobistego złożenia dokumentu w biurze powiatowym ARiMR, a w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) lub platformy ePUAP – datę jego nadania.

Uwaga:

W przypadku składania wniosku przez platformę ePUAP, aby wniosek trafił do biura  powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, należy starannie wskazać dane tej jednostki.

Dane adresowe jednostek Agencji ze wskazaniem adresów ePUAP są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/uslugi-arimr-na-e-puap.

 

Pomoc jest skierowana do producenta rolnego:

 1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 2. będącemu mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 702/2014 z dnia 25 czerwca 2014 r. uznającego niektóre kategorie pomocy w sektorach rolnym i leśnym oraz na obszarach wiejskich za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz. Urz. UE L 193 z 1.7.2014, str.1, z późn. zm.);
 3. w którego gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem w 2021 r.:

a)    gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały oszacowane przez komisję powołaną przez właściwego wojewodę i które spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 20% plonu, lub

b)    suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, które zostały obliczone za pośrednictwem publicznej aplikacji, i które spowodowały na danej powierzchni upraw rolnych utratę co najmniej 5% plonu.

Wysokość stawki pomocy wynosi:

 1. 1000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody w wyniku suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości co najmniej 60% plonu;
 2. 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody w wyniku gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości co najmniej 20% i mniej niż 60% plonu;
 3. 500 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na których wystąpiły szkody w wyniku suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich w wysokości co najmniej 5% i mniej niż 60% plonu.

Do obliczenia wysokości pomocy dla danej powierzchni upraw rolnych stosuje się jedną z ww. stawek pomocy.

Producent rolny może więc ubiegać się o pomoc do danej powierzchni uprawy tylko raz czyli do danej powierzchni uprawy można ubiegać się tylko o pomoc z tytułu szkód spowodowanych przez suszę lub tylko z powodu szkód spowodowanych przez inne niekorzystne zjawiska atmosferyczne wymienione w rozporządzeniu.

Pomoc jest udzielana:

 1. jako pomoc de minimis w rolnictwie, na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art.107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym oraz zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej, w przypadku gdy szkody w uprawach rolnych spowodowane:
 • gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną wyniosły nie więcej niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji;
 • suszą wyniosły nie więcej niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

albo

 1. jako pomoc publiczna, poza formułą de minimis, na warunkach określonych w ww. rozporządzeniu Komisji (UE) nr 702/2014 oraz zgodnie z przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej w przypadku, gdy szkody w uprawach rolnych spowodowane:
 • gradem, deszczem nawalnym, ujemnymi skutkami przezimowania, przymrozkami wiosennymi, powodzią, huraganem, piorunem, obsunięciem się ziemi lub lawiną wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiły szkody, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej wielkości produkcji,
 • suszą wyniosły powyżej 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym z trzech ostatnich lat poprzedzających rok, w którym wystąpiły szkody.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni uprawy, w której powstały szkody oraz stawki pomocy.

Łączna wysokość pomocy nie może przekroczyć 80% (lub w przypadku gospodarstw na obszarach ONW 90%) kwoty obniżenia dochodu z produkcji rolnej, z uwzględnieniem pomocy otrzymanej na podstawie odrębnych przepisów i otrzymanych odszkodowań.

Pomoc podlega także pomniejszeniu o 50%, jeżeli:

 • w dniu wystąpienia szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich co najmniej 50% powierzchni upraw w gospodarstwie rolnym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczone co najmniej od jednego z ryzyk: suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, huraganu, piorunu, powodzi, obsunięcia się ziemi lub lawiny;
 • w gospodarstwie rolnym, w którym wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich, co najmniej 50% powierzchni upraw uprawianych w plonie głównym, z wyłączeniem wieloletnich użytków zielonych, nie było ubezpieczone od ryzyka suszy, gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi lub huraganu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

W przypadku, gdy w wyniku złożonych w ramach programu wniosków zapotrzebowanie na pomoc przekroczy łącznie kwotę 450 mln zł, do obliczenia wysokości tej pomocy zostanie zastosowany współczynnik korygujący.

Pomoc przyznawana jest w drodze decyzji kierownika biura powiatowego Agencji właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego i tam należy złożyć wniosek o udzielenie pomocy.

Nie wszczyna się postępowania w sprawie przyznania pomocy w przypadku złożenia wniosku po dniu 30 czerwca 2022 r.

Do wniosku należy dołączyć:

 1. kopię protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 5 ust. 5 ww. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. , który poza informacjami, o których mowa w § 5 ust. 8 tego rozporządzenia, zawiera informacje o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. gradu, deszczu nawalnego, ujemnych skutków przezimowania, przymrozków wiosennych, powodzi, huraganu, pioruna, obsunięcia się ziemi lub lawiny w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich (w przypadku ubiegania się o pomoc publiczną protokół powinien być potwierdzony przez właściwego wojewodę), lub
 2. uwierzytelniony przez producenta rolnego wydruk protokołu oszacowania szkód, o którym mowa w § 13x ust. 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r., albo kalkulacji oszacowania szkód, o której mowa w § 13x ust. 6a tego rozporządzenia, które zawierają informację o powierzchni upraw rolnych, na której powstały szkody spowodowane wystąpieniem w 2021 r. suszy w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich;
 3. kopię polisy ubezpieczeniowej potwierdzającej zawarcie umowy ubezpieczenia upraw rolnych wraz z potwierdzeniem opłacenia składki, jeżeli nie wynika to bezpośrednio z treści polisy;
 4. zaświadczenia dotyczące otrzymanej pomocy de minimis oraz informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy, o których mowa w art. 37 ust. 2 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (równoznaczne z zaświadczeniami będzie wypełnienie stosownego oświadczenia we wniosku o przyznanie pomocy, Sekcji VII, Części A (Pomoc de minimis, pkt 6).

 

Jeżeli w 2021 r. producent rolny poniósł szkody w uprawach w związku z wystąpieniem więcej niż jednego niekorzystnego zjawiska atmosferycznego, którego skutki są szacowane przez komisję powołaną przez wojewodę (grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina) do wniosku należy dołączyć kopię protokołu oszacowania szkód obejmującego łączne szkody spowodowane przez te zjawiska, sporządzonego przez komisję powołaną przez wojewodę.

WAŻNE: Jeżeli producent rolny, w którego gospodarstwie wystąpiła więcej niż jedna szkoda z grupy grad, deszcz nawalny, ujemne skutki przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź, huragan, piorun, obsunięcie się ziemi lub lawina, chce się ubiegać tylko o pomoc np. z tytułu szkód spowodowanych przez przymrozek, w takim wypadku załącza do wniosku protokół z oszacowania strat spowodowanych przez przymrozek i w ślad za tym we wniosku wskazuje tylko powierzchnie upraw gdzie takie szkody wystąpiły.

Materiały

Wniosek o przyznanie pomocy - wersja edytowalna
Wniosek_klęski_2021_www.xlsx 0.16MB 
Wniosek o przyznanie pomocy - wersja pdf
Wniosek_klęski_2021_www.pdf 0.51MB 
Instrukcja wypełniania wniosku
Instrukcja_wypełniania_wniosku_-_pomoc_na_kleski_2021.pdf 2.83MB

Podstawa prawna

§ 13zp rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (Dz. U. poz. 187, z późn. zm.) – zmiana opublikowana w Dz. U. z 2022 r. poz. 1172

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dz.U. 2015 poz. 187

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 maja 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Dz.U. 2022 poz. 1172


Zawody sportowo-pożarnicze jednostek OSP Gminy Złotów

 

 

 


"ZDROWA AORTA"
✅Zaproszenie na bezpłatne badanie USG aorty brzusznej w Wielkopolskim Programie Zdrowotnym ZDROWA AORTA, które odbędzie się w dniu 27.06.2022r. w Złotowie w Szpitalu, ul. Szpitalna 28 (Poradnia Specjalistyczna).
✅Program badań kierowany jest do mężczyzn w wieku 50–69 lat, mieszkających w województwie wielkopolskim. Badania te są dla pacjenta całkowicie bezpłatne, ponieważ finansowanie odbywa się z funduszy regionalnych Unii Europejskiej.
✅Zbadaj się bezpłatnie! Wczesna diagnoza może uratować życie! Badanie jest bezbolesne i całkowicie bezpieczne. Nie jest wymagane skierowanie od lekarza rodzinnego.
✅Zapisy na badanie:
- telefonicznie: 503 075 095
- e-mail: zdrowaaorta@arterieart.com (proszę podać imię, nazwisko, pesel, numer telefonu kontaktowego oraz miasto, w którym ma być wykonane badanie).


"Sadzonki do rozdania za eko działania"
✅ Związek Gmin Krajna zaprasza do włączenia się w akcję, w ramach które za przyniesienie z domu minimum 20 zużytych baterii lub 2 zużytych telefonów/tabletów otrzymają Państwo sadzonkę ziół.
✅28 czerwca 2022 r. (wtorek) - w godzinach od 16:00 do 19:00. Złotów: przy muszli koncertowej w Parku Miejskim.

„Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”

✅Zaproszenie do udziału w XXI edycji konkursu Wojewódzkiego „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”, który odbędzie się 16 lipca 2022 r. w Kiszkowie, powiat gnieźnieński. ✅Warunkiem udziału w konkursie jest przesłanie do 22 czerwca 2022 r. wypełnionej i podpisanej własnoręcznie karty. Do pobrania z załączonej strony. https://www.umww.pl/xxi-edycja-konkursu-wojewodzkiego-nasze-kulinarne-dziedzictwo-smaki-regionow

 UWAGA MOŻLIWE BURZE

WCZK Poznań informuje: IMGW-PIB OSTRZEGA: BURZE Z GRADEM/1 wielkopolskie od 09:00/13.06
do 18:00/13.06.2022 deszcz 25 mm, grad, porywy 80 km/h. Dotyczy powiatu złotowskiego.

Wyróżnienie gospodarstwa Państwa Januszewskich z Franciszkowa podczas Gali Wielkolskiego Rolnika Roku

W niedzielę 5 czerwca Krzysztof Grabowski, Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego ogłosił listę 20 najlepszych gospodarstw rolnych biorących udział w XXI edycji Konkursu Wielkopolskiego Rolnika Roku 2021. Uroczystość odbyła się w Sali Ziemi Międzynarodowych Targów Poznańskich. Miło nam poinformować, że wśród nominowanych znalazło się Gospodarstwo Rolne Doroty i Jacka Januszewskich oraz Agnieszki i Jerzego Januszewskich z Franciszkowa. Gratulujemy Dziękujemy również delegacji z Gminy Złotów za wyjazd i wsparcie wyróżnionych na miejscu.


Zielone Targi 2022 za nami

W dniu 04.06.2022 r. w Złotowie odbyła się impreza pdo nazwą Zielone Targi 2022 organziowana przez Starostwo Powiatowe w Złotowie. Pysznie zaprezentowały się tam nasze Koła Gospodyń Wiejskich z Kamienia, Zalesia i Dzierzążenka.

 1. Fot. zlotowskie.pl

‼10 mln 220 tys. zł dla Gminy Złotów z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.‼
W dniu dzisiejszym, na konferencji Premiera Mateusza Morawieckiego, ogłoszono wyniki II edycji Programu Inwestycji Strategicznych.
Inwestycje objęte wsparciem w Gminie Złotów:
✅1. Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Wielatowo - 4,75 mln zł,
✅2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybłociu - 4,37 mln,
✅3. Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 1,1 mln zł.

XII edycja konkursu „Pięknieje wielkopolska wieś” rozstrzygnięta‼ Zalesie i Radawnica z dofinansowaniami‼
30 maja 2022 roku Sejmik Województwa Wielkopolskiego wyraził zgodę na dofinansowanie 170 projektów odnowy wsi. Wśród nich znalazły się dwie inwestycje z Gminy Złotów:
✅1. "RADOLANDIA" - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w miejscowości Radawnica (dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego - 50.000,00 zł, dofinansowanie z budżetu Gminy Złotów - 22.909,48 zł).
✅2. "Stacja - Rekreacja" - zagospodarowanie terenu wokół sali wiejskiej w miejscowości Zalesie (dofinansowanie z budżetu Województwa Wielkopolskiego - 50.000,00 zł, dofinansowanie z budżetu Gminy Złotów - 32.012,45 zł).
Dziękujemy za wsparcie: Jarosław Maciejewski, Jacek Bogusławski - Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, że Prezes Rady Ministrów na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 10 czerwca 2016 roku o działaniach antyterrorystycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2234 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) podpisał Zarządzenia:

Ø  nr 153z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia drugiego stopnia alarmowego (2. stopień BRAVO) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

Ø  nr 154 z dnia 31 maja 2022 roku w sprawie wprowadzenia trzeciego stopnia alarmowego CRP (3. stopień CHARLIE-CRP) na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zarządzenia obowiązują od dnia 01 czerwca 2022 roku od godz. 00:00 do dnia 30 czerwca 2022 roku do godz. 23:59.

Jest to przedłużenie okresu obowiązywania.

Stopnie alarmowe są przede wszystkim sygnałem dla służb, żeby były gotowe do działania. Stopnie alarmowe CRP dotyczą zagrożenia w cyberprzestrzeni.

Stopień alarmowy BRAVO (drugi w czterostopniowej skali) wprowadza się w przypadku zaistnienia zwiększonego i przewidywalnego zagrożenia wystąpieniem zdarzenia o charakterze terrorystycznym. Oznacza to, że służby mają informację o potencjalnym zagrożeniu, a w związku z tym administracja publiczna jest zobowiązana do zachowania szczególnej czujności.

Stopień CHARLIE–CRP jest trzecim z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach antyterrorystycznych. Stopień ten jest wprowadzany w przypadku wystąpienia zdarzenia potwierdzającego prawdopodobny cel ataku o charakterze terrorystycznym w cyberprzestrzeni albo uzyskania wiarygodnych informacji o planowanym zdarzeniu.

W tych dniach należy zwracać uwagę na dziwnie zachowujące się osoby, pozostawiony w miejscach publicznych bagaż, podejrzanie wyglądające paczki czy samochody, które zaparkowano w miejscach niedozwolonych. O każdej sprawie powinno się informować policję. Dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo ważne są także informacje o sytuacjach niestandardowych, które mogą nam wydać się co najmniej dziwne.

W związku z powyższym Administratorów Sieci Informatycznych w Urzędzie Gminy Złotów oraz podległych jednostkach organizacyjnych gminy Złotów w dalszym ciągu zobowiązuje się do prowadzenia całodobowej kontroli systemów teleinformatycznych, a pracowników do zachowania czujności.

Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane Policji za pośrednictwem numeru telefonu 112.


Dzień Dziecka !!!

 


Jubileusz 65-lecia małżeństwa

W dniu 31 maja 2022 r. Wójt Gminy Złotów Piotr Lach wręczył na ręce Szanownych Jubilatów - Państwa Janiny i Wacława Wobszal ze Skica - medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W okazałym Jubileusz 65-lecia małżeństwa uczestniczyła również rodzina wyróżnionych. Gratulujemy i życzymy zdrowia szczęścia oraz pomyślności na kolejne wspólne lata życia.


 ‼10 mln 220 tys. zł dla Gminy Złotów z Rządowego Funduszu Polski Ład w ramach Programu Inwestycji Strategicznych.‼

W dniu dzisiejszym, na konferencji Premiera Mateusza Morawieckiego, ogłoszono wyniki II edycji Programu Inwestycji Strategicznych.
Inwestycje objęte wsparciem w Gminie Złotów:
✅1. Budowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Wielatowo - 4,75 mln zł,
✅2. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Międzybłociu - 4,37 mln,
✅3. Przebudowa i rozbudowa sali wiejskiej w Radawnicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą - 1,1 mln zł.

21 maja rozpoczął się nabór do nowego rodzaju służby w wojsku – dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej. Z tej okazji, w 32 miejscowościach w całej Polsce, odbyły się pikniki wojskowe pod hasłem „Wstąp do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej”.